Lista noastră de proiecte

LIFE Metamorphosis

Elaborarea de metode de bune-practici în conservarea speciilor de fluturi în Europa Centrală şi de Est. Implementat în trei State Membre ale UE, Slovacia, Ungaria şi România, proiectul vizează conservarea unor specii de fluturi incluse în Anexele II şi IV a Directivei UE pentru Habitate. În România, proiectul va duce la restaurarea habitatelor speciilor de interes, restituirea şi extinderea arealului unor specii, dezvoltarea de acorduri cu fermierii ce gestionează anumite terenuri incluse în proiect, încurajarea iniţiativelor ştiinţifice civice prin crearea unei aplicaţii pentru mobil şi înfiinţarea unui Centru de Colectare a Datelor despre Lepidoptere, care va fi corelat cu Schema Europeană pentru Monitorizarea Fluturilor.


Finanțat de: Programul LIFE al Uniunii Europene
Durată proiect : 1 septembrie 2022 - 31 martie 2029 (6+ ani)

EUNetHorse

O reţea europeană pentru facilitarea schimbului de cunoştinţe şi instruire reciprocă între actorii şi factorii de interes din sectorul ecvin, în vederea îmbunătățirii rezilienței fermelor de cabaline prin crearea unei reţele active de factori de interes în Franţa, Portugalia, Spania, Belgia, Germania, Polonia, Finlanda, România.


Funded by: EU’s Horizon2020 programme
Durată proiect : 1martie 2023 - 1 martie 2027 (4 ani)

TBT - Trasee bune și curate

Mentenanţa traseelor de mountain-bike şi colectarea selectivă a deşeurilor de-a lungul acestora, o rețea de peste 100 de km de trasee ce leagă opt sate săsești, inclusiv unele situri UNESCO, de orașul medieval Sighişoara, cu scopul menținerii beneficiilor generate la nivelul comunităților locale.Finanțat de: Fundația Caritabilă DS Smith
Durată proiect : septembrie 2022- iunie 2023 (10 luni)

AntrepreNEETs

Dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile și de calitate a foței de muncă a cel puțin 374 persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Servicul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Centru. POCU/991/1/3/153979:
Proiect aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 1 – Locuri de muncă pentru tineri.

Finanțat de: Uniunea Europeană/Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Durată Proiect: 29 iune 2022 - 28 decembrie 2023 (18 luni)

Unitate de Procesare Lapte în satul Viscri

Crearea unui lanț valoric local pentru produsele lactate din zona satelor săsești din Transilvania (Viscri), care va aduce valoare adăugată laptelui produs de vacile hrănite cu iarbă, deținute de fermierii din regiune.

Finanțat de: Fundația Carrefour

Durată project: martie 2019 - martie 2020  (1 an)

Restaurarea pajiștilor transilvănene

În două zone pilot din Transilvania, ADEPT și Rainforest Concern vor colabora cu fermierii locali, în vederea restaurării habitatelor și păstrării pajiștilor și pentru a arăta beneficiile economice, precum și cele ale biodiversității. Proprietatea la scară redusă a fânețelor și pășunilor comune pășunate de turmele satelor indică faptul că o abordare cooperativă este cel mai practic mod de a obține rezultate economice și la nivelul biodiversității.

Finanțat de: Rainforest Concern
Durată proiect : septembrie 2018 - octombrie 2019

Ferma Model din Angofa

Într-o vale nealterată lângă Sighișoara, dezvoltăm o fermă model prin care vom demonstra cum inovarea și piețele noi pot sprijini comunitățile tradiționale și gestionarea terenurilor; în beneficiul biodiversității terenurilor agricole, al agriculturii durabile și al veniturilor mici ale fermierilor.
Finanțat de: Flora & Flora International și Grass Valley Trust și Rainforest Concern
Durată proiect: 2016 - continuu

Centrul pentru natură Angofa

Renovată și echipată adecvat, școala va deveni un important centru regional pentru activități educaționale.

Finanțat de: The Marcela Trust și EOCA
Durată proiect: 2017 - continuu

Angofa Wildlife Tours

Turism în natura sălbatică din Transilvania pentru conservarea ecosistemului. Proiectul își propune să ofere noi opțiuni de turism, care diferă de excursiile culturale actuale, atât pentru a redirecționa veniturile în zone rurale, venituri esențiale pentru conservare, cât și pentru a îmbunătăți oferta turistică a Transilvaniei.
Parteneri: Friends of Wallacea
Durată proiect: 2020 - 2025  (5 ani)

FASP - Facilitarea Autodepășirii prin Stagii de Practică

Facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/sau terțiar non-universitar, din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat, dar și prin organizarea de stagii de practică, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale, cerute pe piața muncii. POCU/633/6/14/130686:

Finanțat de: Uniunea Europeană/Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Durată Proiect: august 2020 - iulie 2022 (24 de luni)

ACCES - Abordarea Coerentă și Competitivă a Educației Școlare

Facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/sau terțiar non-universitar, din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat, dar și prin organizarea de stagii de practică, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale, cerute pe piața muncii. POCU/633/6/14/130684:

Finanțat de: Uniunea Europeană/Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Durată Proiect: august 2020 - iulie 2022 (24 de luni)

Rețele europene pentru protejarea terenurilor private – LIFE ENPLC

Proiectul își propune creșterea gradului de utilizare a instrumentelor de conservare a terenurilor private (PLC) la nivelul Uniunii Europene, în vederea îmbunătățirii stimulentelor financiare și finanțărilor pentru PLC, încurajarea implicării cetățenilor în PCL și continuarea colaborării între organizațiile și persoanele implicate în PCL cu scopul de a stabili structuri de guvernață durabile pentru PCL în Europa.


Finanțat prin: Programul LIFE al Uniunii Europene
Durată proiect : 2020 - 2024 (4 ani)

Reanimarea vechilor meșteșuguri locale - Atelierul de Ceramică din Saschiz

Inițierea unor tineri din zona satelor săsești din Transilvania în arta olăritului pentru a resuscita fostul centru de ceramică de Saschiz, renumit pentru albastrul intens încă din anii 1700.

Finanțat de: Fundația Camelia Botnar
Durată Proiect: 2012 - continuu

FIDELIO - Prognozarea impactului social al politicilor de conservare a biodiversității în Europa

Un proiect de cercetare care își propune să exploreze impactul socio-economic al „zonelor protejate” europene și să prezică modul în care percepțiile acestui impact se schimbă în timp.

Finanțat de: Consiliul European pentru Cercetare (ERC) prin programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene
Durată proiect: 2019 - 2024 (5 ani)

Economia Socială - Vector de Integrare Europeană Sustenabilă (ES-VIES)

Schemă de ajutor de minimis pentru înființarea de întreprinderi sociale în regiunile Centru, Sud-Est și Vest, având ca obiectiv „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”, „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 4, „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv specific 4.16.

POCU/449/4/16/128489:

Finanțat de: Uniunea Europeană/Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Durată Proiect: 12.09.2019 - 11.09.2022 (36 luni)

EFFECT Acțiuni Complementare

Un proiect european H2020, cu obiectivul de a analiza, dezvolta și realiza teste pentru îmbunătățirea performanței de mediu în sectorul agricol. Nouă cazuri de inovare realizate în contexte economice, sociale și juridice diferite sunt folosite pentru a testa empiric eficiența noilor cadre contractuale. Acestea sunt co-proiectate și dezvoltate împreună cu părțile interesate locale, pentru a reconcilia activitățile fermierilor cu obținerea de beneficii publice pentru întreaga societate.Finanțat de: Consiliul European de Cercetare (ERC) sub programul de cercetare și inovare al Unuiunii Europene Horizon 2020
Durată Proiect: 2019 - 2023 (4 ani)

RESIFARMS - Terenuri agricole reziliente

Promovarea educației în vederea stimulării serviciilor ecosistemice pentru terenurile agricole neproductive.

Finanțat de: Comisia Europeană prin Programul Erasmus+
Durată proiect: septembrie 2019 - februarie 2022 (40 de luni)

EOCA - Restaurarea pășunilor din Angofa și extinderea traseului de biciclete TBT

Protejarea și conservarea speciilor, habitatelor și întregului ecosistem, abordând probleme specifice și identificând cauze principale.


Finanțat de: The European Outdoor Conservation Association
Durată proiect: noiembrie 2019 - noiembrie 2020 (1 an)

Cooperare și asociere în GAL Dealurile Târnavelor (COOPAGALDT)

Promovarea structurilor asociative agricole la nivelul teritoriului GAL Dealurile Târnavelor (localitățile Saschiz, Vânători, Albești, Apold, Nadeș, Daneș, Laslea și Biertan, din județele Mureș și Sibiu) în vederea valorificării și comercializării producției și produselor la comun.

Finanțat de: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor
Durată Proiect: octombrie 2019 - mai 2020 (8 luni)

Bucate din proximitate

Facilitarea cooperării între fermieri din teritoriul GAL Podișul Mediașului pentru comercializarea produselor locale prin intermediul lanțurilor scurte alimentare, înființarea unei structuri asociative și promovarea lanțurilor scurte alimentare.

Finanțat de: Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului
Durată Proiect: October 2018 - July 2020 (21 months)

Celebrăm Guvernarea Biodiversității (BioGov)

Guvernare participativă pentru îmbunătățirea politicilor privind patrimoniul natural și cultural. Guvernarea participativă se axează pe cooperarea părților interesate; structura guvernării, mărimea și sfera de cuprindere a parteneriatului și numărul de părți interesate care influențează politicile, care variază în funcție de contextul regional.

Finanțat de: Uniunea Europeană/Fondul European Regional de Dezvoltare
Durată Proiect: 2018 - 2022 (4 ani)

Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE)

Creșterea ocupării de muncă prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU / 82/3/7/105905
Durată proiect: 2017 - 2020 (3 ani)

Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)

Creșterea ocupării de muncă prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/82/3/7/105904
Durată proiect: 2017 - 2020 (3 ani)

Dezvoltarea unei rețele europene pentru protejarea terenurilor private – LIFE ELCN

Programul LIFE, Proiectele pregătitoare LIFE. Înființarea unei rețele europene pentru protejarea terenurilor private ADEPT - acțiune pilot: Crearea de stimulente comerciale pentru cooperarea proprietarilor de terenuri cu scopul protejării naturii

Finanțat de: Comisia Europeană
Durată proiect: 2017 - 2020 (3 years)

PlanUp - planuri pentru energie și schimbări climatice solide și cuprinzătoare

Prin intermediul unei platforme adresate mai multor factori de interes, obiectivul proiectului este acela de a examina și promova politicile eficiente de decarbonizare locale, regionale și naționale în domenii precum agricultura, construcțiile și transportul în Spania, Italia, Polonia, România și Ungaria, consorțiu format din 11 organizații ce reprezintă societatea civilă, autoritățile locale și institute de cercetare din Europa.
Finanțat de: Programul LIFE al Uniunii Europene
Durată Proiect: 2018 - 2021 (4 ani)

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Environment și Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
Durată proiect: 2015 - 2019 (4 ani)

STACCATO - Susținerea schimbării agro-culturale prin ingineria ecologică și utilizarea optimă a resurselor naturale

Analiza și evaluarea Serviciilor Ecosistemice (ESS), atât în mod izolat, cât și în raport unele cu celelalte, și sensibilitatea acestora față de modelele de utilizare a terenurilor în peisaje dominate de agricultură.

Finanțat de:BiodivERsA, fonduri UE
Durată proiect: 2014 - 2018 (4 ani)

Operațiunea Wallacea

În 2013, Fundația ADEPT a început un parteneriat pe termen lung cu Operațiunea Wallacea. OpWall întreprinde un program la scară globală cu elevi și studenți universitari pentru a colecta informații despre schimbările și amenințările cu care se confruntă la nivel mondial zonele importante ca biodiversitate. Târnava Mare a fost selectată drept zonă extrem de importantă din punct de vedere al biodiversității din Europa.

Finanțat de: Opwall Trust
Durată proiect: 2013 - continuu

Consolidarea capacității organizaționale

Asistență în vederea consolidării capacității organizaționale pentru Fundația ADEPT Transilvania

Finanțat de: Fauna and Flora International
Durată proiect: 2010 - 2018 (8 ani)

Protejarea habitatelor prin achiziționarea de teren

Protejarea prin achiziționarea unor parcele de teren cu o valoare a biodiversității importantă, amenințate de schimbarea metodelor de management

Finanțat de: Fauna and Flora International și Grass Valley Trust
Durată proiect: 2013- 2018 (5 ani)

AgriSpin- Spațiu pentru Inovare în Agricultură

Agrispin sporește diseminarea inovațiilor agricole în comunitatea agricolă europeană, prin amplificarea exemplelor de bună practică în ceea ce privește sistemele de sprijin al inovării și prin studierea multifactorială a metodelor de stimulare a inovării și de eliminare a obstacolelor.

Finațat prin: Programul de cercetare și inovare al UE Horizon 2020
Durată proiect: 2014-2017 (3 ani)

Ciclaton

O competiție unică care poartă participanții timp de 5 zile pe un traseu de 660 de kilometri, în 11 orașe. Dincolo de pasiunea pentru ciclism, participanții se înscriu pentru a susține una dintre cauzele educaționale.

Finanțat de: Fundația Orange și alți parteneri
Durată proiect: 2014 - 2017 (3 ani)

Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România

Creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor generate de agricultură și mediu.

Finanțat de: Programul de Cooperare Elvețiano-Român
Durată Proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

ESSEDRA- Dezvoltare Socio-Economică și de Mediu durabilă a Zonelor Rurale

Proiect internațional elaborat în parteneriat cu Slow Food International și cu încă alte 10 organizații din 8 țări, pentru a împărtăși experiențe și promovarea produselor locale/tradiționale din întreaga Europă.

Finanțat de: Comisia Europeană prin DG pentru Extindere
Durată Proiect: 2012- 2016 (4 ani)

GIRO- Dezvoltarea Produselor cu Indicație Geografică în România

Proiect internațional dezvoltat în parteneriat cu AGRIDEA și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a construi un sistem corespunzător de protejare a produselor agro-alimentare cu Indicație Geografică.

Finanțat de: Programul de Cooperare Elvețiano-Român
Durată proiect: 2012- 2016 (4 ani)

Infrastructura verde din Sighișoara-Târnava Mare Natura 2000 - Descoperă Târnava Mare pe Bicicletă

Crearea unei rețele sau a unei infrastructuri verzi, "deținută" de comunitățile locale, care va cataliza cooperarea locală în dezvoltarea întreprinderilor ecologice

Proiect finanțat de un grant din Elveția prin Contribuția Elvețiană la Programul Extins al Uniunii Europene în România
Durată proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

Economia socială - stimulent al dezvoltării economice în regiunile București - Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud Muntenia - POSDRU/173/6.1/S/148732

Dezvoltarea a 5 structuri de economie socială și creșterea șanselor de integrare durabilă pe piața muncii în structurile economiei sociale a unui număr de 100 de persoane (din care 50% femei) din regiunile Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud-Muntenia

Proiect finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie: 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
Durată Proiect: 2015 (1 an)

Evaluarea stării de conservare a pajiștilor permanente situate în zonele eligibile pentru pachetele de măsuri de agromediu aplicabile terenurilor agricole cu categorie de pășuni permanente

Finanțat de: Comisia Europeană.
Beneficiar direct: Ministerul Agriculturii din România. ADEPT a fost un subcontractant pentru acest proiect specific
Durată Proiect: martie 2015 - septembrie 2015 (6 luni)

Pentru natură și comunități locale - elemente de bază ale unui sistem de management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare - Olt

Elaborarea Planului de Management pentru Situl Natura 2000 Sighișoara- Târnava Mare, RO SCI 0027

Finanțat prin: POS Mediu
Durată Proiect: 2011 - 2015 (4 ani)

Servicii Ecosisteme din Zonele Agricole cu Înaltă Valoare Naturală - Industria Verde - România

Producția ecologică și profitabilă a agricultorilor în cinci comunități locale din regiunea transilvănenei prin combinarea serviciilor tradiționale de gestionare a terenurilor și a ecosistemelor

Finanțat de:o subvenție din partea Norvegiei prin Granturile Norvegiei 2009-2014, în cadrul Programului de Inovare a Industriei Verzi din România
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Târnava Mare SCI: Salvarea unui important ecosistem pastoral al Transilvaniei (STIPA)

Îmbunătățirea stării de conservare a sitului Sighișoara-Târnava Mare SCI Natura 2000, un habitat prioritar pentru pășuni uscate

Finanțat de: Programul LIFE +, Programul Natura și Biodiversitate al Uniunii Europene
Durată Proiect: 2011 - 2014 (3 ani)

Flori Sălbatice ale Europei – sărbătoare a culturilor și peisajelor rurale

Celebrarea diversității artistice și culturale în comunitățile rurale și promovarea acestei diversități în Europa

Finanțat de: DG Cultura - Comisia Europeană
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Grundtvig – Agro-Biodiversitatea noastră

Parteneriat de învățare în vederea dezvoltării unei rețele de organizații non-guvernamentale din statele membre vechi și noi ale UE

Finanțat de: Grundtvig - Comisia Europeană
Durată Proiect: 2011 - 2013 (2 ani)

Promovarea producției sustenabile pentru comunitățile de ferme de familie într-un sit Natura 2000 din Transilvania

Sprijinirea comunităților rurale în identificarea beneficiilor locale rezultate din managementul tradițional al terenurilor

Finanțat de: Innovation Norway
Durată Proiect: 2009 - 2011 (2 ani)

Măsura de informare a PAC

Piețe demonstrative, sensibilizare internațională cu privire la sprijinul PAC pentru o agricultură durabilă, ce răspunde așteptărilor sociale ale Europei

Finanțat de: Uniunea Europeană, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
Durată Proiect: 2011 (1 an)

Dezvoltarea planului de management oficial, construirea capacităților locale și asigurarea managementului durabil al zonei Târnava Mare

Finanțat de: UK Darwin Initiative
Durată Proiect: 2010 – Dec 2012 (2 ani)

Cercetare: identificarea și conservarea habitatelor și speciilor din Târnava Mare ca model pentru conservarea europeană

Studii necesare pentru a justifica protecția sitului Târnava Mare

Finanțat de: UK Darwin Initiative
Durată Proiect: 2004 - 2007 (4 ani)

Proiecte comunitare la scară mică

Reutilizarea plantelor de colorare sălbatice
Fondul financiar comunitar

Finanțat de: Orange România
Durată Proiect: 2006 - 2008 (2 ani)

Vrei să ne susții activitatea?

Video

See film clips below about ADEPT activities, nature & school projects and agriculture projects in Târnava Mare.

NOUTĂȚI

PREMII

AFILIERI

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP