Obiective Proiect

SCOP

Demonstrarea modului în care cooperarea, la scară largă, poate duce la creșterea veniturilor fermierilor, care gestionează terenurile agricole din sit-ul Natura 2000, și la îmbunătățirea eficacității măsurilor de agro-mediu, stopând pierderea de specii și habitate importante la nivel european.

 

OBIECTIVE

 • Cartografierea habitatelor, speciilor și a modului de utilizare a terenurilor din zonele Angofa și Viscri, inclusiv a elementelor specifice de peisaj precum zonele umede sau bălțile, perdelele forestiere, arborii izolați, elemente extrem de importante pentru flora și fauna sălbatică, dar și din punct de vedere estetic, la nivel de peisaj.

 

 • Elaborarea Planurilor de Management Local pentru cele două zone, împreună cu cei care gestionează terenurile, pentru ca, ulterior, să fie pus în practică un management bazat pe cooperare în deplin acord cu comunitățile locale.

 

 • Acțiuni concrete de restaurare a habitatelor, a căror eficiență va fi măsurată pe baza monitorizării anuale a speciilor, pe o suprafață de cel puțin 240 de ha, respectând cerințele locale: reducerea tufărișului, reconvertirea pajiștilor din pășuni în fânețe, împrejmuirea parcelelor pentru a reduce densitatea șeptelului și pășunatul abuziv al fânețelor, restaurarea terenurilor abandonate în pajiști gestionate adecvat.

 

 • Remedierea de la statut de conservare nefavorabilă în statut de conservare favorabilă, prin măsuri concrete, a minimum 240 de ha, din următoarele habitate: 40A0*; 6210; 6240*; 6510.

 

 • Prin planurile de management local va fi promovat un management eficient și pe viitor, rezultatul va fi menținerea stării de conservare favorabile pentru aproximativ 1800 de ha de pajiști și a elementelor de peisaj asociate acestora, inclusiv elemente de captare a apei. Între acestea suprafețe, cel puțin 500 de ha sunt habitate prevăzute în Directiva Habitate a UE.

 

 • Restaurarea unei gospodării din Angofa și transformarea acesteia într-o fermă demonstrativă, prin construcții inovatoare, pe amplasamentul clădirilor existente și achiziția de echipamente inovatoare, precum: cositoare cu impact scăzut asupra solului și speciilor sau echipament mobil de gestionare a animalelor. Prin utilizarea resurselor locale și a planurilor simple dar eficiente, ferma va demonstra maniera în care îmbunătățirile aduse în gestionarea animalelor și a pajiștilor (cu rezultate mai bune pentru biodiversitatea, venituri suplimentare pentru fermieri și creșterea bunăstării animalelor) pot fi realizate la costuri accesibile și comunităților locale.

 

 • Instruirea fermierilor din situri Natura 2000, și în special a tinerilor fermieri, în managementul biodiversității prin cooperare, considerând peisajul ca un tot unitar.

 

 • Promovare/diseminare. Demonstrarea, pentru fermieri, autorități, factori de decizie și publicul larg, a faptului că agricultura prietenoasă cu mediul din zonele Natura 2000 poate fi viabilă din punct de vedere economic. Atunci când se face uz de tehnicile de management cu impact scăzut asupra biodiversității, când oamenii cooperează la scară largă, dacă subvențiile sunt bine direcționate și se pune accent pe dezvoltarea de noi produse sau servicii în strânsă legătură cu îmbunătățirea marketingului acestor produse, este asigurată viabilitatea fermei.

 

REZULTATE PRECONIZATE

 • Metodologia de monitorizare dezvoltată va încorpora, pe cât posibil, Tabelele de Evaluare a  Statutului Favorabil pentru Natura 2000 și lista speciilor indicatoare, pe baza rezultatelor din teren, în vederea utilizării ambelor metode de evaluare în siturile N2000. Vor fi produse două hărți, pentru cele două zone – Angofa și Viscri, care vor reprezenta: habitatele, speciile și modul de folosință al terenurilor.

 

 • Două Planuri de Management Local (Viscri și Angofa), elaborate împreună cu utilizatorii terenurilor. Înaintarea unei propuneri de introducere a acestora în Planul de Management N2000 din această zonă către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

 

 • Înființarea fermei demonstrative, utilată cu echipament inovator de gestionare a animalelor, a pajiștilor, și al cărei rol pe termen lung va fi să servească drept exemplu practic în instruirea fermierilor, elaborarea politicilor și diseminarea de informații către publicul larg, chiar și după finalizarea proiectului.

 

 • Acțiuni concrete de restaurare a habitatelor pe o suprafață de cel puțin 240 de ha de pajiști prevăzute de Directiva Habitate a UE și îmbunătățirea stării lor de conservare, de la nesatisfăcător la favorabil. Suprafețele acestea reprezintă 40 ha de fânețe și 200 de ha pășuni; toate habitate prevăzute în DH Pajiști.

 

 • Asigurarea unui management adecvat și pe viitor pentru aproximativ 1800 de ha de pajiști și elemente de peisaj asociate acestora, chiar și de captare a apei pentru cele două zone. Între aceste 1800 ha, circa 500 ha, incluse în Directiva Habitate, vor beneficia de un management eficient pe viitor, prin planuri de management local, agreate împreună cu localnicii.

 

 • Participarea la cursuri de instruire și formare pentru membrii a două asociații/ grupuri de fermieri în managementul biodiversității DH Pajiști din siturile N2000 (2 cursuri/ an în fiecare an de implementare a proiectului) .În total, vor beneficia de instruiri aproximativ 50-60 fermieri.

 

 • Abordări de tip management – colaborativ, adoptate de 8-10 fermieri ce gestionează circa 800 ha în Angofa și 40-50 de fermieri ce gestionează aprox. 1000 ha în zona Viscri, cu considerație pentru pajiști și elementele specifice de peisaj asociate acestora.

 

 • Factorii de decizie politici de la nivel local/regional/national dobândesc o perspectivă mai bună pentru abordările de management inovator și le au în vedere în implementarea planurilor de management Natura 2000.

 

 • Vizitatorii și jurnaliștii înțeleg mai bine rolul abordărilor de management integrat și participativ și modul în care N2000 poate sprijini comunitățile care gestionează peisajele agricole Natura 2000. Vizitatorii, inclusiv publicul larg, vor putea participa la evenimente dedicate, organizate inclusiv pentru elevi.

Status Proiect

Activităţi întreprinse până în prezent în cadrul proiectului TransilvaCOOPERATION:

 • Noiembrie 2021. Metodologia cercetării pe teren a fost concepută şi implementată prin stabilirea unor parcele de control şi a monitorizării vegetaţiei în vederea cartării habitatelor din Angofa şi Viscri, completarea bazei de date şi interpretării informaţiilor.

 

 • Mai 2021. Adaptarea unei aplicaţii pentru telefoanele mobile ce va oferi informaţii despre practici agricole, despre metode de a face agricultura prietenoasă cu mediul mai profitabilă, despre procesarea şi marketingul produselor, dar şi despre noi modalităţi de a creşte venitul fermei şi al comunităţii locale prin diversificare şi cooperare. Această aplicaţi, gratuită, va furniza noutăţi, informaţii despre problemele actuale şi răspunsuri la întrebările utilizatorilor.

 

 • Participarea la varii întâlniri şi conferinţe pe teme relevante pentru obiectivele proiectului, precum:
  • 28 Februarie 2021: Participarea la întălnirea de lucru privind utilizarea pesticidelor şi a substanţelor chimice, organizată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  • 5 Martie 2021: Prezentarea proiectului TransilvaCoop în cadrul unui atelier de lucru dedicat noii teme de interes strategic la nivel european, “Sănătatea Solurilor”
  • 24-25 Martie 2021: Prezentarea proiectului TransilvaCoop în cadrul atelierului de lucru EIP-AGRI “Spre agricultura cu emisii de carbon neutre”
  • 13-14 Aprilie 2021 Seminarul EIP-AGRI: “Soluri sănătoase pentru Europa: managementul sustenabil prin teorie şi practică”
  • 20 Aprilie 2021 şi 11 Iunie 2021: Întâlnire la nivel regional cu ONG-urile WWF şi Milvus în vederea schimbului de informaţii şi identificarea obiectivelor comune din proiectele derulate (inclusiv aprobarea Măsurilor de Agro-Mediu bazate pe Rezultate în noul Plan Strategic Naţional) şi crearea de sinergii între acestea.
  • 27 Aprilie 2021: Prezentarea proiectului TransilvaCoop în cadrul webinar-ului tematic: Abordări tematice şi locale care contribuie la diseminarea practicilor agricole sustenabile din punct de vedere ecologic şi alte tipuri de gestionare a terenurilor, organizat de către Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (ENRD)
  • 28 Aprilie 2021: “Atelierul de lucru regional privind Planurile Strategice ale PAC” organizat de către EEB, BirdLife şi IEEP, unde ADEPT a prezentat proiectul sub titulul: Cum să concepi o măsură de mediu bună- în teorie şi practică
  • 10 Iunie 2021: Participarea la webinar-ul “Implementarea Planurilor Strategice ale PAC: vocea regiunilor şi a factorilor de interes”, organizat de către Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală
  • 12 Iulie 2021: Şedinţă online cu Ministerul Mediului privind Măsurile de Agro-Mediu Bazate pe Rezultate în siturile Natura2000
  • 7-9 Septembrie 2021, 20 Ianuarie 2022: întălnire cu partenerii europeni din proiectul Safeguard  - stabilirea de indicatori pentru polenizatori
  • 27 Februarie 2022 şi 16 June 2022: Discuţii cu Universitatea din Latvia şi alte instituţii cu privire la Măsuri de Agro-Mediu Bazate pe Rezultate
  • 29-30 Martie 2022 şi 18 Iunie 2022, Angofa: Atelier de lucru despre polenizatori şi ţintele din Strategia pentru Biodiversitate a UE, la care au participat şi fermieri din zonă
  • 12-13 Mai 2021: Participarea la atelierul de lucru al IUCN privind polenizatorii.
  • 19 Mai 2022: Participarea la evenimentul LIFE Info Day organizat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi prezentarea proiectului TransilvaCOOP

 

 • Octombrie 2021: Achiziţionarea echipamentului necesar: am achiziţionat echipament de manevrare al vitelor şi am forat mai multe puţuri pentru a îmbunătăţi accesul la apă în Angofa şi Viscri pentru uzul comunităţii, fapt ce va permite îmbunătăţirea păşunatului.

 

 • Octombrie 2021: Studiul şi evealuarea mai multor instrumente pentru evaluarea mai multor aspect ce ţin de fermă, inclusive un platemeter pentru determinarea masei vegetale din camp, Soilmentor- aplicaţia de monitorizare a solului şi biodiversităţii, precum şi acces la software-ul de analiză dezvoltat în cadrul proiectului UNISECO (implementat de către WWF), “SMART and Cool Farm Tool”.

 

 • Octombrie 2020- Iunie 2022: Am organizat o serie de întâlniri cu fermierii învecinaţi, dar şi alţi fermieri şi factori de interes, inclusiv alte ONG-uri precum Colinele Transilvaniei, Milvus, WWF).

 

 • Mai-Octombrie 2021: restaurarea pajiştilor din cele două zone de proiect: văile Viscri şi Angofa (îndepărtarea stufărişului, cosit, grăpat etc.). Forarea de puţuri în vederea îmbunătăţirii accesului la apă pentru animale, încurajarea păşunatului prin rotaţi şi o unitate de refrigerare pentru a sprijini marketingul produselor locale şi creşterea veniturilor în comunitate.

 

 • Octombrie 2020- Iunie 2022: Discuţii continue şi întâlniri de lucru cu diverşti specialişti în insect, plante, animale şi cartarea GIS.

 

 • Iunie 2021- prezent: Crearea de clipuri video. Am înregistrat, prin materiale foto-video, progresul proiectului, inclusive interviuri cu specialişti în monitorizare, echipa de proiect şi fermieri.

 

 • Octombrie 2021: Vizite pe teren în vederea colectării a aproximativ 100 de mostre de sol. Mostrele de sol au fost recoltate din 20 de parcele, 10 situate în Viscri şi 10 în Angofa. Din fiecare parcelă au fost colectate 5 mostre ce vor fi utilizate în vederea stabilirii nivelului de bază al prezenţei carbonului în sol, pentru fiecare parcelă.

 

 • Decembrie 2021: Au fost derulate sondaje de biodiversitate şi socio-economice pentru stabilirea nivelului de bază în cele două comunităţi din proiect, din Angofa şi Viscri.

 

Echipa de proiect

Laura Chirilă-Pașca

Marketing & Enterprise Manager
Fundația ADEPT Transilvania

Tel: 004 (0) 744 650 582
laura@fundatia-adept.org

Video

Urmărește clipurile de mai jos, care prezintă activitățile derulate în cadrul proiectului nostru

Proiectul TransilvaCooperation este co-finanțat prin Programul LIFE al Uniunii Europene 

Disclaimer:

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau CINEA. 

Parteneri

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP