Biodiversitatea zonei- importanța științifică, economică și culturală a acesteia

Un peisaj semi-natural, antropic

Biodiversitatea peisajelor antropice este adeseori mai bogată în specii decât în zonele sălbatice, datorită mozaicului de habitate ce este propice diversității speciilor. Iar protejarea acestor peisaje este mai complexă și se poate realiza prin continuarea gospodăririi terenurilor în mod tradițional, activitate încurajată și promovată de către Fundația ADEPT, ținând cont de interesele comunităților locale.

Acest tip de agricultură, extensivă, într-un mediu natural bogat, oferă posibilitatea studierii ecologiei istorice prin metoda observării directe și devine din ce în ce mai relevant în contextual condițiilor economice actuale. Pe lângă speciile și habitatele caracteristice pajiștilor și pădurilor, satele însele păstrează o moștenire genetică bogată în pomi fructiferi, flori, ierburi aromatice, legume și plante medicinale străvechi. Flora pajiștilor reprezintă o resursă genetică importantă pentru agricultură, fiind abundentă în culturi furajere precum sparcetă și trifoiul și culturi conexe, precum cele cu specii sălbatice din familia verzei.

Amenințări la adresa biodiversității

Deşi acest peisaj străvechi şi special a rămas în mare parte intact, întreaga zonă este extrem de fragilă. Aplicarea îngrăşămintelor chimice ar provoca daune însemnate multor pajişti cu flori sălbatice sau chiar le-ar distruge, permiţând păioaselor rezistente să le colonizeze.

Cercetările au identificat următoarele ameninţări ca fiind cele mai frecvente şi cu efect substanţial asupra plantelor şi animalelor sălbatice şi asupra habitatelor din Satele Săseşti. Acestea trebuie luate în calcul şi rezolvate în cadrul strategiilor de conservare a zonei:

 • Intensificarea managementului pajiştilor, cu supra-îmbogăţire de nutrienţi din cauza aplicării de îngrăşăminte chimice sau a aglomerării de animale, sau a păşunatului intensiv, mai ales al oilor;
 • Abandonarea sau restrângerea practicilor de gospodărire agricolă tradiţională, cum ar fi cositul sau tăierea arbuştilor;
 • Practici forestiere de scurtă durată, cum ar fi defrişările şi pierderea de zone împădurite, sau plantarea de copaci exotici;
 • Drenarea sau modificarea micilor zone umede existente;
 • Colonizarea de către buruieni invazive, mai ales specii adventive agresive, cum ar fi boroşteanul de toamnă (Fallopia japonica);
 • Dezvoltarea unei infrastructuri neadecvate pentru turism sau industrie;
 • Colectarea necontrolată a plantelor medicinale sau a altor specii sălbatice;
 • Pierderea plantelor ruderale din jurul satelor, inclusiv plante aromatice medicinale şi alte specii cu valoare economică sau culturală.
 • Lipsa de conştientizare de către populaţie şi lipsa informaţiilor despre valoarea ecologică şi culturală a zonei.

Proiecte

Servicii Ecosisteme din Zonele Agricole cu Înaltă Valoare Naturală - Industria Verde - România

Producția ecologică și profitabilă a agricultorilor în cinci comunități locale din regiunea transilvănenei prin combinarea serviciilor tradiționale de gestionare a terenurilor și a ecosistemelor.

Finanțat de: o subvenție din partea Norvegiei prin Granturile Norvegiei 2009-2014, în cadrul Programului de Inovare a Industriei Verzi din România
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Ce este Natura 2000?

Natura2000 reprezintă o rețea de arii protejate la nivelul Uniunii Europene. Scopul acesteia este acela de a păstra biodiversitatea europeană și de a promova activitățile economice favorabile biodiversitatății.

Rețeaua Natura2000 este principalul instrument al UE de protejare a naturii, prin care habitatele și speciile associate acestora sunt protejate, iar activitățile economice sunt premise doar în cazul în care acestea nu dăunează habitatelor și speciilor identificate ca având nevoie de protecție. În zona Natura2000, se pot adopta o serie de măsuri de protejare, adaptate condițiilor locale.

Selectarea unei zone ca fiind sit Natura2000 reprezintă recunoașterea importanței zonei la nivel European - un motiv de mândrie pentru comunitățile locale, dar și oportunități economice considerabile.

Protejarea peisajelor cu Înaltă Valoare Naturală

ADEPT a susținut cu success includerea zonei Târnava Mare în Rețeaua UE Natura 2000. În 2008, zona Târnava Mare a fost aprobată ca sit Natura 2000 de către Guvernul României și DG Mediu al UE (Sit de Interes Comunitar, SCI, sub Directiva UE Habitate) și cuprinde aproximativ 85,000 de ha. Aceasta este cel mai mare sit agricol Natura din România și reprezintă așadar un stindard a protejării naturii bazat pe sisteme agricole în România.

Zona Târnava Mare este o importantă zonă-pilot la nivel national pentru testarea stimulentelor UE pentru o bună gospodărire a pajiștilor. ADEPT și colaboratorii săi au elaborat un plan cuprinzător de management și protejare a habitatelor mozaicate și a speciilor care le populează, sprijinind în același timp fermierii să respecte obligațiile Natura 2000 și să acceseze finanțările speciale sau să profite de alte oportunități ce rezultă din includerea în rețeaua Natura 2000. Măsurile de protejare a biodiversității vor fi practice și eficiente doar dacă acestea sunt elaborate printr-o strânsă colaborare cu localnicii.

Proiecte

Cercetare: identificarea și conservarea habitatelor și speciilor din Târnava Mare ca model pentru conservarea europeană

Studii necesare pentru a justifica protecția sitului Târnava Mare

Finanțat de: UK Darwin Initiative
Durată Proiect: 2004 - 2007 (4 ani)

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Mediu, Comisia Europeană
Durată proiect: 2016 - 2019 (3 ani)

STACCATO - Susținerea schimbării agro-culturale prin ingineria ecologică și utilizarea optimă a resurselor naturale

Analiza și evaluarea Serviciilor Ecosistemice (ESS), atât în mod izolat, cât și în raport unele cu celelalte, și sensibilitatea acestora față de modelele de utilizare a terenurilor în peisaje dominate de agricultură.

Finanțat de:BiodivERsA, fonduri UE
Durată proiect: 2014 - 2018 (4 ani)

Protejarea habitatelor prin achiziționarea de teren

Protejarea prin achiziționarea unor parcele de teren cu o valoare a biodiversității importantă, amenințate de schimbarea metodelor de management

Finanțat de: Fauna and Flora International și Grass Valley Trust
Durată proiect: 2013- 2018 (5 ani)

Pentru natură și comunități locale -elemente de bază ale unui sistem de management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare- Olt-

Elaborarea Planului de Management pentru Situl Natura 2000 Sighișoara- Târnava Mare, RO SCI 0027

Finanțat prin: POS Mediu
Durată Proiect: 2011 - 2015 (4 ani)

Servicii Ecosisteme din Zonele Agricole cu Înaltă Valoare Naturală - Industria Verde - România

Producția ecologică și profitabilă a agricultorilor în cinci comunități locale din regiunea transilvănenei prin combinarea serviciilor tradiționale de gestionare a terenurilor și a ecosistemelor

Finanțat de:o subvenție din partea Norvegiei prin Granturile Norvegiei 2009-2014, în cadrul Programului de Inovare a Industriei Verzi din România
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Târnava Mare SCI: Salvarea unui important ecosistem pastoral al Transilvaniei (STIPA)

Îmbunătățirea stării de conservare a sitului Sighișoara-Târnava Mare SCI Natura 2000, un habitat prioritar pentru pășuni uscate

Finanțat de: Programul LIFE +, Programul Natura și Biodiversitate al Uniunii Europene
Durată Proiect: 2011 - 2014 (3 ani)

Flori Sălbatice ale Europei – sărbătoare a culturilor și peisajelor rurale

Celebrarea diversității artistice și culturale în comunitățile rurale și promovarea acestei diversități în Europa

Finanțat de: DG Cultura - Comisia Europeană
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Agro-mediu

Biodiversitatea zonei poate fi păstrată doar prin continuarea practicilor tradiționale de gospodărire a terenurilor.
Fundația ADEPT oferă prioritate creării de stimulente pe termen lung a gospodăririi tradiționale a terenurilor fie sub formă de granturi fie sub forma unor stimulente comerciale.


Prioritatea imediată este aceea de a îmbunătăți viitorul agriculturii și de a crește veniturilor fermierilor, asigurându-se că în același timp protejarea naturii deține un rol central în managementul zonelor rurale. În astfel de cazuri în care influențele umane se resimt la nivelul peisajelor semi-naturale, activitățile economice tradiționale devin necesare în protejarea habitatelor și a speciilor.

Agromediul reprezintă interfața dintre protejarea biodiversității și agricultură. În cazul Transilvaniei (spre deosebire de alte zone europene), măsurile de agromediu susțin continuarea managementului actual (traditional).
*Aceste activități sunt sprijinite de către UE prin granturi de agromediu, prin EU agri-environment Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Fundatia ADEPT- factor de influență a politicilor

Câteva exemple de măsuri de agromediu concepute și implementate în zonă de către ADEPT:

 • Identificarea pajiștilor cu Înaltă Valoare Naturală, identificarea speciilor indicator utile pentru stabilirea condiției pajiștii și crearea de sisteme de cartare inovatoare utile nu doar managementului de conservare ci și managementului agricol.
 • Crearea de linii directoare pentru continuarea managementului traditional, de exemplu: cosirea fânețelor cel puțin o data pe an, dar după 1 iulie; rate de încărcare cu animale vii scăzute pe pășuni; pășunatul prin rotire pentru a preveni erodarea; stoparea utilizării îngrășămintelor artificiale; plăți opționale mai mari pentru cositul manual-opțional.
 • Promovarea stimulentelor financiare pentru managementul tradițional. Măsurile de agromediu implică anumite costuri pentru fermieri prin creșterea orelor de muncă necesare și scăderea productivității și astfel devine vitală oferirea de stimulente economice rezonabile sub forma plăților compensatorii.

ADEPT a oferit suport tehnic Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în vederea asistării pregătirilor pentru PNDR, ce stabilește cadrul pentru sprijinul financiar existent pentru dezvoltarea rurală după aderarea României la UE. Un aspect important a fost asigurarea integrării complete a măsurilor de dezvoltare economică și socială pentru zonele rurale cu măsurile necesare pentru asigurarea utilizării resurselor naturale în mod sustenabil.

ADEPT a ghidat implementarea măsurilor de agromediu (SAPARD 3.3) în zona Târnava Mare, ce a ajutat în mod real și semnificativ România în conceprea schemelor de agromediu la nivel national sub PNDR (Măsura 214).

Activitatea ADEPT a contribuit la identificarea unor scheme pilot, ce au modelat ulterior politicile adoptate la nivel național. Fundația ADEPT este membră a Comitetului Consultativ PNDR.

Prin activitatea sa pilot, ADEPT a contribuit la politica stabilită la București. Fundația ADEPT este membră a Comitetului Consultativ PNDR.

Serviciul de consultanță agricolă oferit de ADEPT a demonstrat valoarea acestor serviciilor: de 7 ori numărul fermierilor și de zone 5 ori mai mari în schemele de agromediu, în comparație cu zonele învecinate care nu beneficiază de un Serviciul de consultanță agricolă.

Asimilarea comparativă a schemelor de agro-mediului în comunele în care Fundația ADEPT a fost activă, în comparație cu alte comune din județul Mureș, 2009 (date oficiale):

Păstorii din zona noastră primesc 124 EUR/ha pentru plățile de bază pentru agro-mediu cu pajiști + 58 EUR, pentru non-mecanizare + 100 EUR/ha pentru plățile directe = 282 EUR pe hectar pe an. Aceștia nu își schimbă comportamentul, dar fără plățile pentru agromediu nici nu ar continua. Astfel putem identifica mai multe beneficii ale biodiversități și ale serviciilor ecosistemice.
Măsura 214 sprijină și pășunatul comunitar. Plățile pentru agrio-mediu, atunci când sunt utilizate de asociațiile comune de pășunat, inversează scăderea numărului de bovine. Acest lucru este important pentru menținerea managementului fânețelor: pășunatul comun ajută proprietarii de turme mici. Fiecare agricultor cu 2-3 vaci cosește în perioade diferite, creând un mozaic ideal pentru biodiversitate
Încercarea de îndepărtare a gunoiului este strict aplicată în cadrul Măsurii 214.

Sumar

Criteriul riguros și pregătit pentru pășunatul HNV din România are totuși unele lacune. Unele pășuni HNV cartografiate de Corine nu sunt incluse în regula actuală, mai mult de 50% pășune pe comună. Cu toate acestea, cooperarea imaginativă între ONG-uri și Minister a permis ca unele dintre aceste lacune să fie completate.

Măsură suplimentară din 2012

Protecția livezilor tradiționale pășunate - ADEPT, Societatea Lepidopterologică Română și MARD.
Începând cu anul 2012, sunt eligibile încă 195 000 ha de livezi extinse pentru plățile pentru pășuni pe întreg teritoriul HNV, în conformitate cu Măsura 214/1 modificată cu 9 milioane de euro pe an, plăți suplimentare pentru stimulente. Măsură foarte importantă pentru supraviețuirea livezilor tradiționale bogate în biodiversitate.

Noua măsură 214/6 - Pachet Maculinea

Utilizarea fluturilor ca specii umbrelă pentru conservarea pășunilor umede în afara zonei HNV desemnate. Alte 26 de comune din Cluj și Bucovina sunt eligibile, deși în afara zonei "HNV". Abordare inovatoare. Aproximativ 200.000 ha de pajiști noi introduse în zona HNV. Plata 252 Euro/ha. 50 de milioane de euro pe an au adus sprijin direct pentru conservarea pășunilor umede.

Factorii cheie ai succesului

Design simplu. Deși ar putea exista unele lacune care rezultă din definiții simple (de exemplu, din High Nature Value - HNV), acestea sunt compensate de absorbția ridicată rezultată din simplitate.

Proces simplu de aplicare: o pagină din IACS care are nevoie doar de câteva casete pentru a fi bifată și o semnătură.

Ministerul are o relație de lucru foarte bună cu ONG-urile, care știu la rândul lor de ce are nevoie Ministerul pentru noile măsuri (justificare bună, criterii clare, monitorizare clară).

Viitorul

Ministerul evaluează plățile de agromediu ca fiind eficiente în ceea ce privește absorbția (cheltuielile bugetare) și pentru că susțin în mod efectiv peisajele agricole de Înaltă Valoare Naturală din România.

Fundația ADEPT lucrează la două noi măsuri cu Ministerul, care au fost introduse pentru cererile din 2013.

Ministerul român speră să mărească procentul de pilon 2 pentru plățile agro-mediu peste nivelul actual de 25%, în perioada 2014-2020.

Proiecte

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Mediu, Comisia Europeană
Durată proiect: 2016 - 2019 (3 ani)

Servicii Ecosistemice

Un element important pentru viabilitatea economică a zonei îl reprezintă evaluarea corectă a serviciilor ecosistemice în raport cu plățile compensatorii pentru fermieri și proprietari de terenuri. E important de evaluat dacă acestea au fost adecvate în raport cu recunoașterea beneficiilor de mediu extinse furnizate printr-o bună gospodărire a terenurilor.

Serviciile ecosistemice reprezintă bunuri și servicii ale naturii pe care oamenii le utilizează pentru interesul propriu. Mâncarea pe care o mâncăm, apa curată pe care o bem, combustibil, fibre, dar și modul în care se formează solul, descompunerea naturală a resturilor și menținerea unui climat stabil la nivel global reprezintă servicii ecosistemice.

Proiecte

Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România

Creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor generate de agricultură și mediu.

Finanțat de: Programul de Cooperare Elvețiano-Român
Durată Proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

Servicii Ecosisteme din Zonele Agricole cu Înaltă Valoare Naturală - Industria Verde - România

Producția ecologică și profitabilă a agricultorilor în cinci comunități locale din regiunea transilvănenei prin combinarea serviciilor tradiționale de gestionare a terenurilor și a ecosistemelor

Finanțat de:o subvenție din partea Norvegiei prin Granturile Norvegiei 2009-2014, în cadrul Programului de Inovare a Industriei Verzi din România
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Cercetarea: identificarea și protejarea habitatelor și a speciilor din zona Târnava Mare ca model la nivel European

Încă din 2003, ADEPT a coordonat echipe de specialist români și britanici în procesul de inventariere a speciilor și habitatelor importante din această zonă. Mai jos regăsiți o listă partial cu activitatea și raporturile întreprinse
• Specii și habitate acvatice și semiacvatice incluzând vegetație, pești, intervertebrate: Dragulescu, C., Banaduc, D., Banaduc, A.
• Păsări: Sandor, A., Asociatia Milvus, David, A.,
• Floră și habitate: Sarbu, A., Oroian, S., Cristea, V., Jones, A., Akeroyd, J., Schneider-Binder, E.
• Funghi: Bucsa
• Păduri: Stelian, R., Gafta, D., Abran, P.
• Fluturi: Rakosy, L.
• Gastropode: Gheoca, V. 
• Lilieci: Farkas, Coroiu, I
• Mamifere: Benedek, A. M., Coroiu, I., Abran, P
• Reptile și amfibieni: Hartel, I., Ghira, I 
• Baze socio-economice și chestionare: Cazan, M., Popa, R., Larkham, K 
• Baze de date și cartografiere GIS și software interactive de conservare: Bogdan Florescu.

Proiecte

Cercetare: identificarea și conservarea habitatelor și speciilor din Târnava Mare ca model pentru conservarea europeană

Studii necesare pentru a justifica protecția sitului Târnava Mare

Finanțat de: UK Darwin Initiative
Durată Proiect: 2004 - 2007 (4 ani)

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP