LIFE Metamorphosis

Elaborarea de metode de bune-practici în conservarea speciilor de fluturi în Europa Centrală şi de Est. Implementat în trei State Membre ale UE, Slovacia, Ungaria şi România, proiectul vizează conservarea unor specii de fluturi incluse în Anexele II şi IV a Directivei UE pentru Habitate. În România, proiectul va duce la restaurarea habitatelor speciilor de interes, restituirea şi extinderea arealului unor specii, dezvoltarea de acorduri cu fermierii ce gestionează anumite terenuri incluse în proiect, încurajarea iniţiativelor ştiinţifice civice prin crearea unei aplicaţii pentru mobil şi înfiinţarea unui Centru de Colectare a Datelor despre Lepidoptere, care va fi corelat cu Schema Europeană pentru Monitorizarea Fluturilor.


Finanțat de: Programul LIFE al Uniunii Europene
Durată proiect : 1 septembrie 2022 - 31 martie 2029 (6+ ani)
Buget pentru România: 731.786 Euro

Obiective Proiect

INFORMAȚII GENERALE:

Proiectul Metamorphosis este implementat în trei State Membre ale UE: Slovacia, Ungaria şi România, şi  vizează conservarea unor specii de fluturi incluse în Anexele II şi IV a Directivei UE pentru Habitate. ÎRomania, cele 15 specii de interes sunt: Colias myrmidone, Callimorpha quadripunctaria, Euphydryas aurinia, E. maturna, Eriogaster catax, Lopinga achine, Lycaena dispar, L. helle, Phengaris (Maculinea) arion, P. nausithous, P. teleius, Parnassius mnemosyne, P. apollo, Pseudophylotes bavius, Zerynthia polyxena.

Proiectul va avea în vedere şi restaurarea habitatelor de tip 6210 Pajiști uscate seminaturale și arii de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia) (*arii importante pentru orhidee în multe dintre siturile SCI vizate), care asigură habitate pentru multe dintre speciile de interes ale proiectului (Colias myrmidone, speciile Phenragis şi Parnassius apollo), dar şi pentru alţi polenizatori importanţi (precum albinele sălbatice, viespi, sirfide, Bombyliidae, molii).

Colias myrmidone este o specie deosebit de importantă pentru acest proiect, cu o populaţie care se află într-un declin îngrijorător la nivelul Europei Centrale, dar pentru care zona de Centru a României reprezintă un ultim bastion.

Proiectul va duce la elaborarea unor metode de bune practici în managementul habitatelor, dar şi la implementarea unor măsuri concrete de restaurare, ce vizează în mod direct populaţiile acestor specii. Proiectul va reintegra elementele naturale în terenurile agricole şi va îmbunătăţi diverse caracteristici ale terenurilor, asociate unei biodiversităţi ridicate, va contribui la stoparea declinului numărului de polenizatori şi la creşterea conectivităţii terenurilor în cadrul reţelei de arii protejate. Pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor, fermierii şi alţi factori de interes vor fi incluşi în procesul decizional, precum şi în restaurarea şi managementul habitatelor.

Conservarea acestor peisaje va fi realizată printr-o abordare integrată, ce presupune menţinerea întregului ansamblu de elemente de peisaj (păşuni, arbuşti, păduri, apă, arbori şi benzi de arbori). Această abordare este deosebit de importantă în zonele în care coexistă mai multe specii de fluturi cu nevoi diferite, din punct de vedere al modului de gestionare a terenurilor: continuarea practicilor de management ce susţin peisajele mozaicate şi conectivitatea acestora este vitală.

Proiectul se bazează pe înţelegerea şi valorificarea rolului cheie pe care îl au comunităţile locale, întrucât managementul peisajului mozaicat şi creşterea animalelor într-o manieră ce ţine cont de bunăstarea acestora, realizate de fermele de familie asigură managementul complex şi eterogen care este necesar în aceste zone.

Proiectul va încuraja iniţiativele ştiinţifice civice în procesul de monitorizare precum şi abordările practice în procesul de recunoaştere a unor zone ca arii protejate, în cuantificarea şi integrarea valorii pe care natura o are în zonele de proiect, va facilita transferul de cunoştinţe (inclusiv către factorii de decizie politică) şi va sprijini iniţiativele de replicare a rezultatelor obţinute în alte zone unde aceste specii există .

Proiectul va integra Slovacia şi România în Schema Europeană de Monitorizare a Fluturilor.

Cele 9 situri din România în care se vor derula activități 

OBIECTIVE: 

Proiectul va fi implementat pe mai multe niveluri pentru a reduce atât pierderea speciilor de fluturi, care au habitate în pajişti şi la marginea pădurilor, cât şi pierderea habitatelor de care acestea depind:

 • Crearea de hărţi şi inventarieri detaliate, care vor permite atât specialiştilor, cât şi celor care folosesc terenurile să înţeleagă şi preţuiască biodiversitatea, dar şi să înţeleagă legătura dintre parcticile de management al terenurilor, biodiversitate şi bunăstarea comunităţii.
 • Susținerea deciziilor locale de management al terenurilor, precum și elaborarea politicilor locale și regionaleprin creșterea gradului de înţelegere a fermierilor/ administratorilor terenurilor asupra faptului că o biodiversitate ridicată a peisajelor creează un “punct unic de vânzare (USP)” pentru produse şi servicii. De asemenea, este important ca cei implicați să înțeleagă faptul că, fără această biodiversitate, comunităţile agricole ar fi mai sărace, agricultura s-ar intensifica pentru a putea concura cu modelele industriale din alte zone ale Europei, fermele ar creşte în dimensiune şi, ca urmare, veniturile ar fi distribuite mai puţinor oameni.
 • Identificarea şi anularea cauzelor care au dus la pierderea speciilor, permiţându-le acestora să îşi revină.
 • Stimularea unei mai bune înţelegeri a modului în care tendinţele din Europa Centrală şi de Est se încadrează în contextul pan-european, şi facilitarea unor abordări mixte în stoparea tendințelor negative, prin crearea de legături cu Schema Europeană pentru Monitorizarea Fluturilor (eBMS).
 • Încurajarea colectării şi utilizării informaţiilor despre biodiversitate ((inclusiv pentru decidenţii politici) prin crearea de legături cu Centrul de Colectare a Datelor despre Lepidoptere, centru ce va fi înfiinţat, prin intermediul acestui proiect, în România şi care va reprezenta unul din rezultat de lungă durată. Centrul va încuraja iniţiativele ştiinţifice civice, va valida informaţiile venite din zona societății civile şi va funcţiona ca un centru de arhivare şi interpretare a datelor, care va deservi administratorii de terenuri şi factorii de decizie politică locali şi regionali, asigurând date şi pentru eBMS.
 • Stimularea monitorizării prin iniţiative ştiinţifice civice, prin implicarea fermierilor şi a vizitatorilor în procesul de înregistrare a datelor pentru a consolida nivelul de interes şi înţelegere local.
 • Dezvoltarea unei scheme de credite pentru biodiversitate inovatoare şi acreditate, prin includerea fluturilor ca indicatori relevanţi. Aceasta va încuraja dezvoltarea ulterioară a unei unei scheme complete prin care creditele tranzacţionabile vor putea fi vândute pentru a răsplăti comunităţile agricole locale pentru gestionarea durabilă a peisajelor agricole.
 • Derularea unor acţiuni de restaurare practică pentru cel puţin 200 de ha de habitate din păşuni, margini de păduri şi zone cu arbuşti în 9 situri SCI din România, de exemplu prin reintroducerea managementului pajiştilor, îmbunătăţirea sistemului de păşunat şi protejarea siturilor esenţiale de supra-exploatare, în ariile prioritare identificate prin cartare.
 • Colaborarea cu comunităţile locale prin crearea unor planuri de management care să integreze o viziune comună pentru viitorul peisajelor pe care le gestionează şi pentru a dezvolta sisteme de recompense/beneficii la nivel local pentru un management adecvat. Comunităţile vor beneficia de această colaborare şi prin creşterea capacităţii organizatorice şi a nivelului de încredere în asociaţiile locale, prin obţinerea de consultanţă în vederea accesării schemelor curente de agro-mediu şi de sugestii pentru gestionarea adecvată a terenurilor care să evite eventuale penalităţi. Planurile de management locale vor asigura, de asemenea, pentru fermierii ce vor fi selectaţi în acest sens, acces la scheme pilot de agro-mediu. Aceste planuri vor fi utile fermierilor şi pe mai departe, asigurând astfel un management adecvat pentru peisajele mozaicate pe termen lung.
 • Crearea de Acorduri de Gestionare a Terenurilor cu fermieri individuali sau grupuri/asociaţii de fermieri.

Activități ce vor fi derulate în situl Sighișoara - Târnava Mare 

REZULTATE AȘTEPTATE:

  • Implementarea măsurilor de management în vederea restaurării habitatelor pentru fluturi în 9 situri SCI500 ha.
  • Reintroducerea a cel puţin două populaţii aparţinând de două specii diferite de fluturi în localităţile în care acestea existau în trecut, dar au dispărut în prezent, prin translocări: Lycaena hellePhengaris (Maculinea) teleius.
  • Extinderea ariei/translocarea speciei Pseudophylotes bavius, în locurile unde există habitate adecvate, dar nu există date care să ateste prezenţa acesteia în zonă.
  • Cartarea zonelor în care se semnalează prezenţa populaţiilor de specii de interes, cu accent pe identificarea unor posibile populaţii de Colias myrmidone.
  • Managementul pe termen lung al habitatelor şi utilizarea durabilă a serviciilor ecosistemice generate de acestea, implementat în cooperare cu factorii de interes locali prin cel puţin 2 scheme de agro-mediu, Acorduri de Gestionare a Terenurilor.
  • Dezvoltarea unei scheme inovatoare de Credite pentru Biodiversitate ce include speciile de fluturi ca indicatori.
  • Creştere nivelului de conştientizare a publicului şi a factorilor de interes în ceea ce priveşte speciile de interes, măsurile de conservare şi importanţa lor, prin utilizarea iniţiativelor civice şi cartarea speciilor de fluturi, dar şi prin acţiuni de diseminare a informațiilor (şcoli, film, evenimente de voluntariat, tururi ghidate, panouri de informare).
  • Elaborarea de metode de bune-practici în conservarea fluturilor replicate către factorii de interes în localităţile care nu sunt vizate în prezentul proiect.
  • Diseminarea cunoştinţelor şi a informaţiilor rezultate din implementarea proiectului în localităţi şi regiuni diferite din Statele Membre ale UE, în care speciile de interes sunt prezente, prin participarea la cel puţin un eveniment, conferinţă sau vizită de lucru.
  • Înfiinţarea Centrului de Colectare a Datelor despre Lepidoptere care va pune laolaltă datele relevante, atât din trecut, cât şi din prezent, şi care va valida informaţiile rezultate prin iniţiativele ştiinţifice civice, fiind o sursă deschisă pentru cercetători, administratorii de terenuri şi factorii de decizie politică.
  • Crearea de legături cu Schema Europeană de Monitorizare a Biodiversităţii (European Biodiversity Monitoring Scheme - eBMS).
Zerinthia polyxena
Lycaena helle
Lycaena dispar
Euphydryas aurinia
Fotografiile de mai sus © László Rákosy
Colias myrmidone
Fotografie © Ábrahám Imre

Status Proiect

Pseudophilotes bavius hungarica 

Unul dintre obiectivele proiectului LIFE “Metamorphosis” este translocarea sau popularea unor habitate favorabile cu Albăstrelul transilvan (Pseudophilotes bavius hungarica), subspecie endemică, periclitată, protejată prin Directiva UE și legislația României. După obținerea autorizațiilor de rigoare necesare unei asemenea activități, entomologii implicați în proiect au ales ca habitat prielnic pentru încercarea de populare a Albăstrelului transilvan, movilele de la Apold. Argumentele principale au fost: prezența în număr mare a plantei necesară larvelor – Jaleșul cârn (Salvia nutans), microclimatul, înclinația pantelor și expoziția asemenătoare cu habitatele din jurul Clujului, unde se cunosc câteva mici populații ale Albăstrelului transilvan. Un alt argument, dar cu valoare negativă a fost gradul avansat de amenințare a populației de la Suatu prin pășunatul intensive cu oi în perioada prezenței ouălor și larvelor pe jaleșul cârn (sfârșit de aprilie – mai). In aprilie 2023 patru entomologi, cunoscători ai biologiei și ecologiei speciei au colectat 8 femele de P. bavius hungarica de la Suatu și le-au transportat în condiții adecvate la Apold (jud. Mureș), eliberându-le pe pantile movilelor (glimeelor) de aici. In 2024 primăvara s-a instalat mult prea timpuriu, așa că era de presupus ca Albăstrelul transilvan să devanseze perioada de zbor cunoscută în ultimii 30 de ani. Pe 11 aprilie echipa s- a deplasat la Suatu pentru a verifica situația din teren. Așa cum s-a intuit,albăstrelul transilvan se afla deja în plină perioadă de zbor. In ziua următoare Lásyló Rákosy și Andrei Crișan se deplasează la Apold pentru a verifica situația specie pe movilele cu Salvia nutans. Andrei urca primul pe movila principală, călcând cu grijă printre tufele se jaleș cârn, mai mari și mai viguroase decât erau cele de la Suatu. După cca un minut, plasa de fluturi intră în acțiune și primul exemplar de Albăstrel transilvan născut la Apold este capturat. Ne convingem că este cu siguranța Pseudophilotes bavius hungarica și eliberăm exemplarul, care nu zboară mai mult de 5 m și se așează pe o frunză de Salvia nutans. Este momentul s-l fotografiem și să documentăm prezența primului exemplar, o femelă la Apold. In următoarele 40 de minute pe movila cea mare și pe cea învecinată acesteia observăm 14 exemplare de P. bavius hungarica. Nu ne venea să credem ochilor. La plecarea din Cluj spre Sighișoara eram sceptici. Poate ar mai trebui aduse câteva female pentru ca eventual în 2025 să avem succes, discutam în mașină. Dar toate aceste gânduri de perspectivă au fost alungate prin găsirea fluturașilor. Spectacolul oferit de gingașul flluturaș precum și bucuria nemărginită a celor doi entomologi nu pot fi descriese. Am fost acolo și le-am trăit aievea. Acum și situl Natura 2000 Sighișoara – Târnava Mare se poate mândri cu acest simbol al fluturilor din Transilvania. Totuși succesul nu este 100% garantat. Două dinte movilele situate în imediata vecinătate au fost incendiate cu 1-2 zile înainte de sosirea noastră la fața locului. Aspectul dezolant al vegetației carbonizate și rotocoalele de fum care se mai ridicau de pe suprafața arsă, ne-au făcut să pornim spre Cluj cu gânduri cel puțin atât de negre ca movilele fumegânde. Sperăm ca movilele “noastre” să nu fie incendiate în zilele următoare, iar populația abia înfiripată să se dezvolte și să se extindă pe toate suprafețele cu jaleș cârn din apropiere. Oamenilor li se urează ”casă de piatră”, fluturilor aflați la început de drum, într-un loc nou, departe de casa părintească, nu știu ce să le urăm. Poate vom învăța în anii ce vor urma, dacă totul merge bine. Vom vedea!

.

Lycaena helle
Fotografie @ László Rákosy

Echipa de proiect pentru România

Cristi Gherghiceanu

Președinte Executiv

Răzvan Popa

Director Tehnic

Tel: 0040 (0) 752 264 592
razvan@fundatia-adept.org

Proiectul Metamorphosis este co-finanțat prin Programul LIFE al Uniunii Europene 

Disclaimer:

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau CINEA. 

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP