AntrepreNEETs

Dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile și de calitate a foței de muncă a cel puțin 374 persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Servicul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Centru. POCU/991/1/3/153979:
Proiect aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 1 – Locuri de muncă pentru tineri.

Finanțat de: Uniunea Europeană/Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Durată Proiect: 29 iune 2022 - 28 decembrie 2023 (18 luni)
Buget: 4.947.885,98 lei

Despre Proiect

INFO

Informații generale despre proiect

Fundația ADEPT Transilvania, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat cu S.C. E.CECA S.R.L și Asociația ASURA, proiectul ”AntrepreNEETs”, POCU/991/1/3/153979, cod SMIS 153979, în perioada 29 iunie 2022 - 28 decembrie 2023 (18 luni), în regiunea Centru (judeţele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu).
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", Prioritatea de investiții 8.ii.

 

Obiective Proiect

OG

Obiectivul General al Proiectului

Facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă Dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile și de calitate a foței de muncă a cel puțin 374 persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Servicul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Centru.
Mecanismul propus de echipa de implementare asigură realizarea obiectivului specific al programului și apelului, datorită elementelor care-l compun și modalităților de intervenție stabilite. Din mecanismul de implementare fac parte: membrii grupului țintă, activitățile /subactivitățile, serviciile, întreprinderile înființate.
Totodată, se urmărește includerea în mecanism și a altor entități interesate de îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs: AJOFM, AJPIS, facultăți cu profil economic și social, furnizori publici și privați de servicii de ocupare / formare continuă a adulților, direcții de asistență socială, primării și mass media.

 

Rezultate

Rezultatele pe termen scurt și mediu pentru tinerii NEETs participanți

Măsurile propuse vor genera beneficii pentru persoanele din grupul țintă, precum:

 • 420 de tineri NEETs vor fi informați și le va crește gradul de conștientizare, cu privire la necesitatea și importanța formării profesionale și a angajării, inclusiv a angajării pe cont propriu,

 • 304 tineri NEETs din categoriile de ocupabilitate B, C și D vor participa la cursurile de formare profesională (din care: 304 tineri - curs Competențe TIC, 187 de tineri - cursuri de nivel 2), iar alți 70 de tineri NEETs din categoria de ocupabilitate A vor participa la cursuri de formare profesională în antreprenoriat.

 • 374 de tineri NEETs vor fi mediați pe piața muncii, din care minim 162 (peste 43%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu),

 • 70 de tinerii NEETs din categoria de ocupabilitate A - ușor ocupabil vor beneficia de serviciile de dezvoltare a antrenoriatului, iar 12 dintre aceștia își vor putea înființa întreprinderi, primind un ajutor de minims de până la 25.000 Euro.

 •  

Localizare Proiect

Regiunea Centru

județele

Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

374 tineri NEETs

39 de etnie roma
77 din mediul rural

OS

Obiective Specifice

Prin obiectivele sale specifice, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivele general și specifice POCU, prin promovarea unor măsuri de corelare a sistemului de învățământ și piața muncii, prin activități de mediere, consiliere, formare și orientare profesională, în vederea pregătirii pentru inserție pe piața muncii a 374 de tineri NEETs, după cum urmează:

Obiectivul specific 1.1 "Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile."

Obiectivul specific 1.2 "Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile."
 

420 de persoane

informate cu privire la beneficiile proiectului

374 de tineri NEETs

recrutați și selectați ca grup țintă

304 tineri NEETs

beneficiază de curs Competențe TIC

187 de tineri NEETs

beneficiază de cursuri de formare profesională nivel 2 și subvenții de 1.400 RON

OS1

Obiectivul Specific 1

Selectarea, recrutarea GT, organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă Creșterea nivelului de informare și promovare în rândul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect și îndrumarea acestora spre Servicul Public de Ocupare în vederea participării la formare continuă și consolidarea unei cariere, prin informarea, identificarea și selecția, a cel puțin 374 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Servicul Public de Ocupare cu rezidența în Regiunea Centru, din care 39 persoane vor fi de etnie roma (10,43%) și 77 persoane vor fi din zona rurală (20,59%).

 

OS2

Obiectivul Specific 2

Sprijinirea participării la programele de formare profesională și calificare pe o perioadă de 18 luni, a tinerilor NEETs cu vârsta între 16 – 29 ani, prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților prin cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare:

 • pentru 304 tineri NEETs - curs Competențe TIC

 • pentru 187 tineri NEETs - cursuri nivel 2

 • Programele se adresează tinerilor NEETs din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate B, C și D, respectiv “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”.

  Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin furnizarea de cursuri de calificare în ocupații cerute de angajatorii din regiune.

   

  OS3

  Obiectivul Specific 3

  Stimularea ocupării forței de muncă pentru 374 tinerii NEETs din grupul țintă, care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A “ușor ocupabil”, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii, pe o perioada de 18 luni, organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

   

  OS3

  Obiectivul Specific 3

  Stimularea ocupării forței de muncă pentru 374 tinerii NEETs din grupul țintă, care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A “ușor ocupabil”, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii, pe o perioada de 18 luni, organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

   

  OS4

  Obiectivul Specific 4

  Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil” prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin (formare profesională în competențe antreprenoriale și consiliere/consultanță/mentorat pentru 70 tineri NEETs și acordarea de subvenții sub forma de micro-granturi pentru 12 tineri NEETs) pentru înființarea de noi afaceri.

   

  70 de tineri NEETs

  cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil”

  Formare profesională

  profesională în competențe antreprenoriale și subvenții participare curs de 40h de 200 RON

  Consultanță/Mentorat

  în domeniile fiscal, financiar-contabil, comunicare, marketing etc.

  12 X 25.000 Euro/subvenție

  subvenții sub forma de micro-granturi pentru înființare afaceri

  RON

  Valoarea proiectului

  Valoarea totală a proiectului este de 4,947,885.981 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4,901,336.63 lei) .

   

  Activități și rezultate preconizate

  Proiectul se desfășoară pe parcursul a 18 luni și urmărește implementare următoarelor activități:

  A1

  Activitatea A1. Campanii de informare, promovare și recrutare grup țintă

  Subactivitatea A1.1. Informarea tinerilor NEETs interesați cu privire la înregistrarea SPO și cu privire la activitățile derulate în cadrul proiectului, precum:

  Rezultate /realizări preconizate:

  • 420 de persoane informate

  • 12 evenimente de informare și promovare

   

  Subactivitatea A1.2. Recrutarea și selecția grupului țintă, precum:

  Rezultate /realizări preconizate:

  • 374 de persoane selectate și recrutate, din care:

  • 39 tineri NEETs de etnie roma

  • 77 tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural

  • 115 persoane din categorile C și D

  • 374 dosare de candidatură complete primite

  • Listă de rezervă

  •  

  A2

  Activitatea A2. Furnizarea de programe de formare profesională

  Subactivitatea A2.1 Organizarea de programe de formare profesională - calificare și recalificare NEETs pe piața muncii

  Rezultate /realizări preconizate:

  • 187 persoane din GT care vor trece prin cursuri de formare profesională ANC. Fiecare dintre tinerii NEETs care parcurg cele 360 de ore de curs (120 de ore teorie, 240 de ore de practică) vor primi o subvenție de 1.400 RON.

  • 304 persoane din GT care vor trece prin cursuri de formare TIC (40 de ore de curs).

  •  

  A3

  Activitatea A3.Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă

  Subactivitatea A3.1.Furnizarea de servici de medierea muncii

  Rezultate /realizări preconizate:

  • 374 sesiuni de mediere individuală susținute

  • 17 sesiuni de mediere de grup organizate (aproximativ 22 persoane participante pe fiecare sesiune)

  • 374 persoane mediate

  • 374 de Planuri individuale de mediere elaborate

  • 3 târguri de job-uri organizate

  • 162 persoane care, în termen de 6 luni de la încetarea calității de participant, obțin un loc de muncă

  •  

  A4

  Activitatea A4. Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu

  Subactivitatea A4.1.1 Formare antreprenorială

  Rezultate /realizări preconizate:

  • 70 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare "competențe antreprenoriale". Fiecare dintre cei care parcurg cele 40 de ore de curs vor primi o subvenție în valoare de 200 RON.

  • 5 grupe formate în vederea organizării cursurilor de formare "competențe antreprenoriale"

  • 70 de planuri de afaceri realizate

   

  Subactivitatea A4.1.2 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri – consiliere/ consultanță/ mentorat

  Rezultate /realizări preconizate:

  • 5 ateliere de lucru (consiliere de grup)

  • 8 ore de sesiune individuală

  • 3 webinarii

   

  Subactivitatea A4.1.3 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri – Selectarea planurilor de afaceri

  Rezultate /realizări preconizate:

  • 12 planuri de afacere selectate pentru a li se acorda subvenții sub formă de micro-granturi, în valoare de până la 25.000 Euro

  • 6 planuri de afaceri care propun activități ce vor promova concret cel puțin două din temele secundare - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor/ Inovare socială/ Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor/ Nediscriminare

  • 6 planuri de afaceri care promovează cel puțin 2 din temele orizontale

  • 1 listă a planurilor de afacere selectate

  • 1 listă a planurilor de afacere de rezervă

   

  Subactivitatea A4.2. Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri

  Rezultate /realizări preconizate:

  • 12 întreprinderi înființate

  • 12 contracte de subvenție semnate

  • 12 ajutoare de minimis decontate

  • 12 rapoarte de monitorizare/lună

  •  

  !

  Etape derulare proiect tineri NEETs nivel de ocupabilitate A

  Tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate B, C și D, respectiv “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”

  Pasul 1

  01

  Sesiuni de informare cu privire la obiectivele și activitățile proiectului

  Pasul 2

  02

  Identificare și selectarea grupului țintă

  Pasul 3

  03

  Sesiuni de grup și individuale de medierea muncii

  Pasul 4

  04

  Formare antreprenorială - cursuri ANC și consiliere/ consultanță/ mentorat

  Pasul 5

  05

  Depunere planuri de afacere pentru acordarea de micro-granturi

  Pasul 6

  06

  Înființarea întreprinderilor și semnarea contractelor de subvenție

  !

  Etape derulare proiect tineri NEETS nivel de ocupabilitate B, C sau D

  Tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate B, C și D, respectiv “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”

  Pasul 1

  01

  Sesiuni de informare cu privire la obiectivele și activitățile proiectului

  Pasul 2

  02

  Identificare și selectarea grupului țintă

  Pasul 3

  03

  Sesiuni de grup de medierea muncii

  Pasul 4

  04

  Cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare

  Pasul 5

  05

  Sesiuni individuale de medierea muncii și târguri de job-uri

  Pasul 6

  06

  Stimularea forței de muncă prin ocuparea de locuri de muncă

  PAȘI

  Participarea grupului țintă la activitățile proiectului

  01

  PRE-ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ. INFORMARE & PROMOVARE

  Se face pre-înscrierea la activitățile proiectului prin completarea chestionarului pus la dispoziție de echipa de proiect sau transmițând o cerere la adresa antrepreneets@fundatia-adept.org.

  În baza informațiilor furnizate se verifică eligibilitatea de participare la activitățile proiectului și experții din cadrul proiectului vor derula o campanie de follow up. 

  Tinerii NEETs declarați eligibili pentru participare la evenimentele și activitățile proiectului vor lua parte la evenimentele de informare cu privire la obiectivele urmărite în cadrul proiectului și criteriile de înscriere în grupul țintă. Vom organiza 12 evenimente de informare regionale. 

  Datele de desfășurare a evenimentelor de informare vor fi comunicate în timp util.

  02

  RECRUTARE GRUP ȚINTĂ

  Persoanele declarate eligibile vor depune dosarul de candidatură, care va cuprinde cel puțin următoarele:

  1. cerere de înscriere în grupul țintă;
  2. formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
  3. dovadă înregistrare la Serviciul Public de Ocupare;
  4. declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
  5. declarație pe proprie răspundere a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă;
  6. declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
  7. angajament de participare la activitățile proiectului;
  8. copie certificat de naștere;
  9. copie ci/buletin/pașaport;
  10. chestionar inițial de identificare a nevoilor de calificare/consiliere/mediere
  11. orice alte documente elaborate pe parcurs în funcție de nevoi
  03

  SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

  Dintre persoanele eligibile, vom recruta și selecta 374 de persoane, în ordinea înscrierii, după criteriile:

  • dosarul de candidatură conține toate documentele și formularele solicitate sunt corect completate. Completarea dosarelor se va face sub directa îndrumare a experților din cadrul proiectului. Fiecare candidat va prezenta documentele în original unuia din experții recrutare grup țintă.

  Procesul de identificare al grupului țintă va ține cont de principiile nediscriminării și egalității de șanse și gen. Din acest considerent, se va avea în vedere să facă parte:

  • cel puțin 39 de tineri NEETs de etnie romă
  • cel puțin 77 de tineri NEETs din mediul rural
  • cel puțin 115 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C - ”greu ocupabil” și D - ”foarte greu ocupabil”.

  Selecția nu va ține cont de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și a Legii nr 202/2002, republicată.

  Proiectul se adresează inclusiv tinerilor NEETs cu dizabilități, promovând formarea profesională favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități.

  Întrucât estimăm un număr mare de persoane interesate de activitățile proiectului astfel încât propunem următoarele criterii de departajare:

  1. primul criteriu de departajare va fi reprezentat de asumarea intenției de ocupare a unui loc demuncă (categoriile B, C și D)/ de înființare a unei întreprinderi (categoria A),
  2. al doilea criteriu va fi data de înscriere în GT.
  04

  SERVICII DE MEDIEREA MUNCII

  Activitatea se va desfășura atât la nivel individual, cât și în grup printr-un furnizor de servicii din sectorul privat acreditat urmărind acordarea de sprijin pentru găsirea și ocuparea unui loc de muncă.

  Serviciile de mediere a muncii se vor realiza în corelare cu nevoile și cerințele pieței muncii, favorizând astfel încadrarea pe un loc de muncă ce necesită competențe/abilități specifice, orientarea către dezvoltarea pe cont propriu a unei afaceri/dezvoltarea mediului de afaceri, lucru care va conduce la reducerea disparităților sociale la creșterea gradului de încadrare și corelare cu nevoile pieței muncii, aflată într-o permanentă evoluție.

  Vor fi realizate aplicații practice pentru: elaborarea, analiza și optimizarea documentelor de prezentare (CV, scrisoare de intenție etc), instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, pregătirea interviurilor (experiență, comportamente, competențe etc.).

  374 de tineri NEETs vor fi mediați pe piața muncii, din care minim 162 (peste 43%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu).
  05

  PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ

  Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților prin cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare:

  • pentru 304 tineri NEETs - curs Competențe TIC,
  • pentru 187 tineri NEETs - Cursuri nivel 2

  Programele se adresează tinerilor NEETs din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate B - “mediu ocupabil”, C - “greu ocupabil” și D - “foarte greu ocupabil”.  

  Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin furnizarea de cursuri de calificare în ocupații cerute de angajatorii din regiune. 

  Activitatea își propune să furnizeze programe de formare profesională pentru ocupații care se regăsesc în anexele Planului național de formare profesională aferent anului 2020-2021 elaborat de ANOFM, în conformitate cu prevederile OG 129/2000, precum și organizarea și derularea unui program de formare profesională din categoria altele decât cursurile de formare profesionale autorizate în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, după cum urmează: Cursul de Lucrător în comerț (LC) și/sau Vânzător (V) și/sau Operator introducere, validare și procesare date (OIVPD) și/sau Frizer și/sau Cursul de sudor și altele în funcție de nevoile identificate în rândul persoanelor aparținând grupului țintă în timpul implementării proiectului, care fac parte din cursurile autorizate ANC și sunt de 360 de ore precum și cursul de Competențe digitale -TIC de 40 de ore, care este non-formal și care împreună vor contribui la dezvoltarea/imbunătățirea competențelor și abilităților specifice grupului țintă.

  06

  FORMARE ANTREPRENORIALĂ

  Activitatea se adresează exclusiv celor 70 de tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil”, care îndeplinesc cerințele minime impuse de ANCaceștia urmând a fi instruiți în vederea obținerii de competențe antreprenoriale cu scopul de a dezvolta și iniția startup- uri.

  Educația antreprenorială vizează în principal punerea în practică a ideilor și prin urmare, creativitatea, inovarea și asumarea de riscuri; dar aceasta include, de asemenea, capacitatea de a structura, de a planifica și de a gestiona astfel de procese. Concret, în cadrul proiectului, cursurile de antreprenoriat se vor axa pe următoarele direcții, în acord cu rezultatele fundamentale ale învățării pe tot parcursul vieții:

  • CUNOȘTINȚE: înțelegerea economiei și a mediului de afaceri, abilitatea de a identifica oportunitățile, înțelegerea eticii comerciale, înțelegere procesului și a procedurilor aferente înființării unei întreprinderi (de exemplu producție, gestionare, marketing).
  • COMPETENȚE: Activitatea pe cont propriu și în cadrul unei echipe; identificarea și evaluarea punctelor forte și a punctelor slabe, evaluarea riscurilor, planificarea și gestionare proiectului, gestionare financiară, negociere și reprezentare.
  • ATITUDINE/atribute personale: inițiativă, proactivitate, independență, tenacitate, creativitate, inovare, motivarea în vederea realizării obiectivelor, responsabilitate (incluzând responsabilitate socială/o bună cetățenie), conducere.

  Cursurile de formare antreprenorială se vor desfășura pe grupe, se vor organiza 5 grupe a cate 14 persoane din grupul țintă. Fiecare cursant va parcurge 40 ore de formare.

  Pentru înscrierea la cursul de formare, persoanele din grupul țintă vor completa și depune o cerere de înscriere și o scrisoare de intenție care va cuprinde informații despre ideea de afacere care urmează să fie dezvoltată în Planul de afaceri, putându-se astfel identifica și existența motivării de a participa la concursul de selecție spre finanțare a planurilor de afaceri.

  07

  CONSILIERE/ CONSULTANȚĂ/ MENTORAT

  Fiecare dintre cei 70 tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A - "ușor ocupabil", va beneficia de minim 8 ore consiliere personală și consiliere de grup pe diferite tematici, în vederea completării cunoștințelor și aptitudinilor dobândite de grupul țintă în cadrul cursului de formare. Astfel că persoanele, care doresc să dezvolte planuri de afaceri în vederea finanțării, pot să apeleze la Experții de consiliere pentru obținerea de informații relevante pentru înființarea și dezvoltarea unei întreprinderi.

  Vom organiza:

  • 5 ateliere de lucru (consiliere de grup) în cadrul cărora vor fi abordate următoarele subiecte precum:
   • sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor,
   • inovarea socială,
   • îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor TIC
   • dezvoltarea unei economii sustenabile bazate pe principiile dezvoltării durabile,
   • protecția mediului și a unui mod de viață sănătos,
   • domeniul financiar - analiza cost beneficiu,
   • comunicare și marketing.
   • Fiecare atelier va avea o durată de o zi și va avea o componentă teoretică și una practică, acolo unde permite. Componenta practică va avea și rolul de verificare a cunoștințelor dobândite în cadrul atelierului. În afara de consilierile de grup desfășurate prin intermediul atelierelor, fiecare persoană beneficiaza de cel puțin 8 ore de sesiuni de consiliere/consultant/ mentorat individuale, în funcție de propriile domenii de interes.
  • organizarea a 3 webinarii cu subiecte de interes pentru persoanele din grupul țintă, cu rolul de a completa competențele dobândite în timpul formării antreprenoriale.

  Pe toata perioada de implementare a acestei etape, vor fi desfășurate activități de asistență și post-asistență în sprijinul dezvoltării afacerilor ce urmează a fi înființate în cadrul proiectului. Se vor acorda servicii de asistență și consiliere on-site și on-line, în ordinea solicitărilor persoanelor interesate.

  08

  SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI PENTRU FINANȚARE

  La selecția planurilor de afacere vor putea participa toți absolvenții cursului de formare antreprenorială din cadrul proiectului care sunt interesați să înființeze o întreprindere. Astfel vor fi selectate 12 planuri de afaceri (din care fiecare partener va finanța câte 4 planuri de afaceri), fiecare cu o valoare de maxim 25.000 euro/123735 lei, astfel la nivelul proiectului valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pentru înființarea de întreprinderi este de aproape 30% din totalul cheltuielilor eligibile.

  Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

  • Vor fi aplicate principii și criterii de transparență, echidistanță și obiectivitate, tratament egal și nediscriminare, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislației aplicabile;
  • Vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;
  • NU vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat;
  • Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5, alin (2) din SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” (Anexa 6 la Ghidul Solicitantului);
  • Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.
  09

  SUBVENȚII ÎNFIINȚARE DE NOI AFACERI

  Această activitate se va organiza exclusiv pentru tinerii NEETs cu nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”. Planurile de afacere selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art.2, alin 1 și 2 din Legea.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestor prevederi legale, întreprindere este ”orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprideri individuale și întrepprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activitati economice, precum și asociatii și fundatii, cooperative agricole și societati agricole care desfasoara activități economice”. 

  Întreprinderile nou înființate trebuie să aibă sediul social și, după caz, punctul/le de lucru într-unul din județele Regiunii Centru și să asigure angajarea a cel puțin unei persoane, cu domiciliul sau reședința în Regiunea Centrupe întreaga perioadă de monitorizare și de sustenabilitate a proiectului. 

  Toate întreprinderile sprijinite trebuie să finalizeze procedurile legale de înființare și să semneze toate contractele de subvenție pentru acordarea ajutorului de minimis până cel târziu 15 decembrie 2022. 

  10

  MONITORIZAREA AFACERILOR NOU ÎNFIINȚATE

  Valoarea maximă acordată întreprinderilor nou înființate de persoanele ale căror PA au fost aprobate/selectate va fi de maxim 25.000 euro/plan de afacere.

  Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite (persoană care să aibă domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare / regiunile de dezvoltare eligibile de implementare din cadrul prezentului apel de proiecte).

  După înființare, întreprinderile nou create își vor desfășura activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care 12 luni în timpul proiectului și cel puțin 6 luni perioada de sustenabilitate ulterioară finalizării proiectului.

  Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create vor fi efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create în parametrii asumați prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial, domiciliu).

  Persoanele care beneficiază de ajutorul de minimis vor transmite lunar documentele solicitate spre a fi verificate. Prin verificarea periodică a acestor documente se poate realiza o monitorizare continuă a activităților desfășurate de noile întreprinderi ce va permite evitarea anumitor nereguli/ probleme de implementare.

   

  Context

  -

  Puncte slabe

   Punctele slabe și problemele/ nevoile identificate, se referă cu prioritate la:

  • lipsa accesibilității privind educația/formarea și inadaptare rezonabilă în procesul de învățământ pentru tinerii NEETs;

  • insuficiența măsurilor de sprijin oferite;

  • lipsa suportului financiar adecvat pentru participarea la educație/formare;

  • slaba conștientizarea familiei cu privire la importanța dezvoltării educaționale/profesionale a tinerilor;

  • atitudini discriminatorii sau negative cu privire la incluziunea școlară a persoanelor de etnie roma, din mediul rural sau dezavantajate socio-economic;

  • nivel scăzut de competențe relevante pentru piața muncii la toate nivelurile;

  • lipsa inițiativelor eficiente, durabile și sustenabile orientate spre reintegrarea în societate a tinerilor NEETs șomeri;

  • necesitatea dezvoltării unor măsuri de colaborare și de diseminare a modelelor și schimburilor de bune practice inovative privind incluziunea socio-educațională;

  • șanse de participare la educație/angajare reduse pentru femei și persoane rome/din mediul rural;

  • utilizare TIC insuficientă;

  • investiții reduse în educatia ecologică;

  • lipsa informațiilor privind dezvoltarea durabilă la nivel județean/regional.

  Soluții adoptate

  +

  Soluții adoptate la nevoile și problemele identificate

   Soluția adoptată la nevoile/problemele identificate la nivelul regiunii de implementare vine printr-o coordonare a tuturor nivelurilor implicate, respectiv: educațională, formare profesională, administrativ-teritorială, comunitară/socială, piața muncii (condiție îndeplinita prin dezvoltarea unei colaborări sustenabile între factori relevanți/instituții publice/private cu responsabilități specifice) și implementarea unor măsuri integrate, ca răspuns la nevoile comunitare și individuale identificate. Soluțiile adoptate pentru rezolvarea directă a nevoilor constau în intervenții concrete pentru încurajarea participării la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi:

  • organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare),

  • evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte câi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale,

  • furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv medierea muncii, precum și susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu.

  • Pachetul de măsuri abordate contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor vizați, soluția adoptată în proiect fiind în deplină concordanță cu nevoile de formare, economice, sociale, de adaptare a tinerilor NEETs, precum și cu obiectivele sectoriale/regionale.

   În acest context, proiectul de față își propune să atenueze problemele identificate din punct de vedere al accesului la formare și ocupare, precum și principalele probleme întâmpinate de tinerii dezavantajați în tranziția de la școală la muncă, contribuind în acest mod la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante și anume creșterea gradului de ocupare a tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare.

  +

  Soluții adoptate la nivel de proiect

   Proiectul abordează problema reintegrării în societate a tinerilor NEETs din Regiunea Centru, cu accent pe:

  • scăderea riscului de marginalizare sau dezavantajare socio-economice;

  • crearea premiselor pentru dobândirea de cunoștințe și dezvoltarea de compețe/abilități necesare tranziției între diverse niveluri de educație și adaptării traseului profesional;

  • facilitarea unui sistem flexibil de inserție socio-profesională;

  • dezvoltarea/eficientizarea colaborărilor public-private;;

  • intensificarea activității de diseminare a soluțiilor/ ideilor și modalităților inovatoare de asigurare a investițiilor sustenabile în formare profesională;

  • implementarea principiului egalității de șanse pe piața muncii și dezvoltării durabile.

  Etape derulare proiect

  PAȘI

  Participarea la activitățile proiectului

  01

  PRE-ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ. INFORMARE & PROMOVARE

  Se face pre-înscrierea la activitățile proiectului prin completarea chestionarului pus la dispoziție de echipa de proiect sau transmițând o cerere la adresa antrepreneets@fundatia-adept.org.

  În baza informațiilor furnizate se verifică eligibilitatea de participare la activitățile proiectului și experții din cadrul proiectului vor derula o campanie de follow up. 

  Tinerii NEETs declarați eligibili pentru participare la evenimentele și activitățile proiectului vor lua parte la evenimentele de informare cu privire la obiectivele urmărite în cadrul proiectului și criteriile de înscriere în grupul țintă. Vom organiza 12 evenimente de informare regionale. 

  Datele de desfășurare a evenimentelor de informare vor fi comunicate în timp util.

  02

  RECRUTARE GRUP ȚINTĂ

  Persoanele declarate eligibile vor depune dosarul de candidatură, care va cuprinde cel puțin următoarele:

  1. cerere de înscriere în grupul țintă;
  2. formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
  3. dovadă înregistrare la Serviciul Public de Ocupare;
  4. declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
  5. declarație pe proprie răspundere a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă;
  6. declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
  7. angajament de participare la activitățile proiectului;
  8. copie certificat de naștere;
  9. copie ci/buletin/pașaport;
  10. chestionar inițial de identificare a nevoilor de calificare/consiliere/mediere
  11. orice alte documente elaborate pe parcurs în funcție de nevoi
  03

  SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

  Dintre persoanele eligibile, vom recruta și selecta 374 de persoane, în ordinea înscrierii, după criteriile:

  • dosarul de candidatură conține toate documentele și formularele solicitate sunt corect completate. Completarea dosarelor se va face sub directa îndrumare a experților din cadrul proiectului. Fiecare candidat va prezenta documentele în original unuia din experții recrutare grup țintă.

  Procesul de identificare al grupului țintă va ține cont de principiile nediscriminării și egalității de șanse și gen. Din acest considerent, se va avea în vedere să facă parte:

  • cel puțin 39 de tineri NEETs de etnie romă
  • cel puțin 77 de tineri NEETs din mediul rural
  • cel puțin 115 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C - ”greu ocupabil” și D - ”foarte greu ocupabil”.

  Selecția nu va ține cont de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și a Legii nr 202/2002, republicată.

  Proiectul se adresează inclusiv tinerilor NEETs cu dizabilități, promovând formarea profesională favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități.

  Întrucât estimăm un număr mare de persoane interesate de activitățile proiectului astfel încât propunem următoarele criterii de departajare:

  1. primul criteriu de departajare va fi reprezentat de asumarea intenției de ocupare a unui loc demuncă (categoriile B, C și D)/ de înființare a unei întreprinderi (categoria A),
  2. al doilea criteriu va fi data de înscriere în GT.
  04

  SERVICII DE MEDIEREA MUNCII

  Activitatea se va desfășura atât la nivel individual, cât și în grup printr-un furnizor de servicii din sectorul privat acreditat urmărind acordarea de sprijin pentru găsirea și ocuparea unui loc de muncă.

  Serviciile de mediere a muncii se vor realiza în corelare cu nevoile și cerințele pieței muncii, favorizând astfel încadrarea pe un loc de muncă ce necesită competențe/abilități specifice, orientarea către dezvoltarea pe cont propriu a unei afaceri/dezvoltarea mediului de afaceri, lucru care va conduce la reducerea disparităților sociale la creșterea gradului de încadrare și corelare cu nevoile pieței muncii, aflată într-o permanentă evoluție.

  Vor fi realizate aplicații practice pentru: elaborarea, analiza și optimizarea documentelor de prezentare (CV, scrisoare de intenție etc), instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, pregătirea interviurilor (experiență, comportamente, competențe etc.).

  374 de tineri NEETs vor fi mediați pe piața muncii, din care minim 162 (peste 43%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu).
  05

  PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ

  Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților prin cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare:

  • pentru 304 tineri NEETs - curs Competențe TIC,
  • pentru 187 tineri NEETs - Cursuri nivel 2

  Programele se adresează tinerilor NEETs din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate B - “mediu ocupabil”, C - “greu ocupabil” și D - “foarte greu ocupabil”.  

  Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin furnizarea de cursuri de calificare în ocupații cerute de angajatorii din regiune. 

  Activitatea își propune să furnizeze programe de formare profesională pentru ocupații care se regăsesc în anexele Planului național de formare profesională aferent anului 2020-2021 elaborat de ANOFM, în conformitate cu prevederile OG 129/2000, precum și organizarea și derularea unui program de formare profesională din categoria altele decât cursurile de formare profesionale autorizate în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, după cum urmează: Cursul de Lucrător în comerț (LC) și/sau Vânzător (V) și/sau Operator introducere, validare și procesare date (OIVPD) și/sau Frizer și/sau Cursul de sudor și altele în funcție de nevoile identificate în rândul persoanelor aparținând grupului țintă în timpul implementării proiectului, care fac parte din cursurile autorizate ANC și sunt de 360 de ore precum și cursul de Competențe digitale -TIC de 40 de ore, care este non-formal și care împreună vor contribui la dezvoltarea/imbunătățirea competențelor și abilităților specifice grupului țintă.

  06

  FORMARE ANTREPRENORIALĂ

  Activitatea se adresează exclusiv celor 70 de tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil”, care îndeplinesc cerințele minime impuse de ANCaceștia urmând a fi instruiți în vederea obținerii de competențe antreprenoriale cu scopul de a dezvolta și iniția startup- uri.

  Educația antreprenorială vizează în principal punerea în practică a ideilor și prin urmare, creativitatea, inovarea și asumarea de riscuri; dar aceasta include, de asemenea, capacitatea de a structura, de a planifica și de a gestiona astfel de procese. Concret, în cadrul proiectului, cursurile de antreprenoriat se vor axa pe următoarele direcții, în acord cu rezultatele fundamentale ale învățării pe tot parcursul vieții:

  • CUNOȘTINȚE: înțelegerea economiei și a mediului de afaceri, abilitatea de a identifica oportunitățile, înțelegerea eticii comerciale, înțelegere procesului și a procedurilor aferente înființării unei întreprinderi (de exemplu producție, gestionare, marketing).
  • COMPETENȚE: Activitatea pe cont propriu și în cadrul unei echipe; identificarea și evaluarea punctelor forte și a punctelor slabe, evaluarea riscurilor, planificarea și gestionare proiectului, gestionare financiară, negociere și reprezentare.
  • ATITUDINE/atribute personale: inițiativă, proactivitate, independență, tenacitate, creativitate, inovare, motivarea în vederea realizării obiectivelor, responsabilitate (incluzând responsabilitate socială/o bună cetățenie), conducere.

  Cursurile de formare antreprenorială se vor desfășura pe grupe, se vor organiza 5 grupe a cate 14 persoane din grupul țintă. Fiecare cursant va parcurge 40 ore de formare.

  Pentru înscrierea la cursul de formare, persoanele din grupul țintă vor completa și depune o cerere de înscriere și o scrisoare de intenție care va cuprinde informații despre ideea de afacere care urmează să fie dezvoltată în Planul de afaceri, putându-se astfel identifica și existența motivării de a participa la concursul de selecție spre finanțare a planurilor de afaceri.

  07

  CONSILIERE/ CONSULTANȚĂ/ MENTORAT

  Fiecare dintre cei 70 tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A - "ușor ocupabil", va beneficia de minim 8 ore consiliere personală și consiliere de grup pe diferite tematici, în vederea completării cunoștințelor și aptitudinilor dobândite de grupul țintă în cadrul cursului de formare. Astfel că persoanele, care doresc să dezvolte planuri de afaceri în vederea finanțării, pot să apeleze la Experții de consiliere pentru obținerea de informații relevante pentru înființarea și dezvoltarea unei întreprinderi.

  Vom organiza:

  • 5 ateliere de lucru (consiliere de grup) în cadrul cărora vor fi abordate următoarele subiecte precum:
   • sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor,
   • inovarea socială,
   • îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor TIC
   • dezvoltarea unei economii sustenabile bazate pe principiile dezvoltării durabile,
   • protecția mediului și a unui mod de viață sănătos,
   • domeniul financiar - analiza cost beneficiu,
   • comunicare și marketing.
   • Fiecare atelier va avea o durată de o zi și va avea o componentă teoretică și una practică, acolo unde permite. Componenta practică va avea și rolul de verificare a cunoștințelor dobândite în cadrul atelierului. În afara de consilierile de grup desfășurate prin intermediul atelierelor, fiecare persoană beneficiaza de cel puțin 8 ore de sesiuni de consiliere/consultant/ mentorat individuale, în funcție de propriile domenii de interes.
  • organizarea a 3 webinarii cu subiecte de interes pentru persoanele din grupul țintă, cu rolul de a completa competențele dobândite în timpul formării antreprenoriale.

  Pe toata perioada de implementare a acestei etape, vor fi desfășurate activități de asistență și post-asistență în sprijinul dezvoltării afacerilor ce urmează a fi înființate în cadrul proiectului. Se vor acorda servicii de asistență și consiliere on-site și on-line, în ordinea solicitărilor persoanelor interesate.

  08

  SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI PENTRU FINANȚARE

  La selecția planurilor de afacere vor putea participa toți absolvenții cursului de formare antreprenorială din cadrul proiectului care sunt interesați să înființeze o întreprindere. Astfel vor fi selectate 12 planuri de afaceri (din care fiecare partener va finanța câte 4 planuri de afaceri), fiecare cu o valoare de maxim 25.000 euro/123735 lei, astfel la nivelul proiectului valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pentru înființarea de întreprinderi este de aproape 30% din totalul cheltuielilor eligibile.

  Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

  • Vor fi aplicate principii și criterii de transparență, echidistanță și obiectivitate, tratament egal și nediscriminare, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislației aplicabile;
   
  • Vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;
   
  • NU vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat;
   
  • Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5, alin (2) din SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” (Anexa 6 la Ghidul Solicitantului);
   
  • Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.
   
  09

  SUBVENȚII ÎNFIINȚARE DE NOI AFACERI

  Această activitate se va organiza exclusiv pentru tinerii NEETs cu nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”. Planurile de afacere selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art.2, alin 1 și 2 din Legea.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestor prevederi legale, întreprindere este ”orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprideri individuale și întrepprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activitati economice, precum și asociatii și fundatii, cooperative agricole și societati agricole care desfasoara activități economice”. 

  Întreprinderile nou înființate trebuie să aibă sediul social și, după caz, punctul/le de lucru într-unul din județele Regiunii Centru și să asigure angajarea a cel puțin unei persoane, cu domiciliul sau reședința în Regiunea Centrupe întreaga perioadă de monitorizare și de sustenabilitate a proiectului. 

  Toate întreprinderile sprijinite trebuie să finalizeze procedurile legale de înființare și să semneze toate contractele de subvenție pentru acordarea ajutorului de minimis până cel târziu 15 decembrie 2022. 

  10

  MONITORIZAREA AFACERILOR NOU ÎNFIINȚATE

  Valoarea maximă acordată întreprinderilor nou înființate de persoanele ale căror PA au fost aprobate/selectate va fi de maxim 25.000 euro/plan de afacere.

  Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite (persoană care să aibă domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare / regiunile de dezvoltare eligibile de implementare din cadrul prezentului apel de proiecte).

  După înființare, întreprinderile nou create își vor desfășura activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care 12 luni în timpul proiectului și cel puțin 6 luni perioada de sustenabilitate ulterioară finalizării proiectului.

  Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create vor fi efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create în parametrii asumați prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial, domiciliu).

  Persoanele care beneficiază de ajutorul de minimis vor transmite lunar documentele solicitate spre a fi verificate. Prin verificarea periodică a acestor documente se poate realiza o monitorizare continuă a activităților desfășurate de noile întreprinderi ce va permite evitarea anumitor nereguli/ probleme de implementare.

   

  Etape proces de recrutare și selecție
  grup țintă

  1. INFORMARE

  Preînscriere online
  Evenimente de informare și promovare

  2. RECRUTARE

  cu scopul completării și colectării dosarelor de candidatură

  3. SELECȚIE


  verificare dosare și admitere în grupul țintă

  Grupul țintă va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și Legii nr. 202/2002, republicată.

  Grupul țintă va fi selectat cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

  Astfel, participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/contractare/implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

  În acest sens fiecare persoană participantă la acitivitățile proiectului va semna un document prin care își oferă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale menționate.

  GT

  Grupul țintă al proiectului

  Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 374 de tineri NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea Centru, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul Public de Pcupare – SPO (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile).

  Pentru a fi eligibil pentru înscriere în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani

 • NU are un loc de muncă sau NU urmează niciun program educațional sau de formare

 • Să aibă domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Centru

 • Să fie înregistrat în evidența ANOFM

 • Să fie profilat în prealabil de către specialiștii din cadrul AJOFM

 •  

  Grupul țintă
  374 tineri NEETs

  77 de tineri NEETS

  cu domiciliul sau reședința în mediul rural

  39 de tineri NEETS

  de etnie roma

  70 de tineri NEETs

  cu nivel de ocupabilitate A -”ușor ocupabil”

  115 tineri NEETs

  cu nivelurile de ocupabilitate C -”greu ocupabil” și D -”foarte greu ocupabil”.

  CRITERII

  Ce persoane pot deveni parte din grupul țintă

  Pot participa la activitățile proiectului, respectiv medierea muncii și orientare profesională, sesiuni de instruire în domeniul TIC, alte cursuri de formare, tineri NEETs cu vârsta între 16 și 29 de ani, din Regiunea Centru, înregistrați la SPO, încadrați din punct de vedere al ocupabilității într-una din următoarele categorii:

 • Nivelul A - „ușor ocupabil”

 • Nivelul B - „mediu ocupabil”

 • Nivelul C - „greu ocupabil”

 • Nivelul D - „foarte greu ocupabil”

 • cărora le sunt adresate acțiuni complexe și integrate în vederea asigurării unei sustenabilități a intervenției, conform cerințelor Ghidului Solicitantului.

   

  CRITERII

  Vor fi incluse în grupul țintă

 • un procent de minim 10.43% (39 persoane) din indicatorul de realizare 4S225 aferent tinerilor NEETs de etnie roma,

 • un procent de minim 20.59% (77 persoane) din indicatorul de realizare 4S225 aferent tinerilor NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural.

 • un procent de minim 30% (115 persoane) tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C -”greu ocupabil” și D -”foarte greu ocupabil”.

 • un procent de minim 30% (70 persoane) tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A -”ușor ocupabil”.

 • Grupul țintă din cadrul proiectului va fi mobilizat din bazele de date ANOFM/AJOFM, în baza unui acord cadru semnat cu agențiile județene pe teritoriul căreia au domiciliul sau reședința tinerii NEETs din GT.

  Grupul țintă al proiectului va fi mobilizat în urma contactării tinerilor NEETs înregistrați în baza de date a SPO/AJOFM și invitării acestora să participe în activitățile proiectului. Baza de date cu tinerii NEETs înregistrati va fi pusă la dispoziție în baza protocolului încheiat de solicitant/partener cu SPO/AJOFM.

   

  Etape proces de recrutare și selecție
  grup țintă

  1. INFORMARE

  Preînscriere online
  Evenimente de informare și promovare

  2. RECRUTARE

  cu scopul completării și colectării dosarelor de candidatură

  3. SELECȚIE


  verificare dosare și admitere în grupul țintă

  ELIGIBILI

  Verificarea eligibilității

  Experții recrutare grup țintă vor completa o fișă de eligibilitate pentru fiecare candidat în parte. Pentru a fi eligibil, Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

  • Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani

  • Să aibă domiciliul sau reședința în Regiunea Centru

  • Să NU fie angajat și/sau să NU fie înscris la un program de educație sau curs de formare profesională

  Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiții din cele prezentate mai sus conduce la respingerea dosarului de candidatură și declararea candidatului ca fiind neeligibil.

  În vederea verificării eligibilității, candidații vor depune o Cerere de înscriere în proiect însoțită de Cartea de identitate.

  • În cazul în care candidații sunt deja înscriși și profilați la AJOFM, vor prezenta documentul justificativ și vor completa și vor furniza reprezentanților proiectului și celelalte documente componente ale dosarului de candidatură.

  • În cazul în care candidatii NU sunt înscriși la AJOFM, dar intenționează acest lucru și NU au nevoie de sprijin din partea reprezentanților proiectului în acest demers, vor furniza documentele justificative (dovada profilării AJOFM) în termen de maximum 2 săptămâni de la data înscrierii în proiect (termenul poate fi prelungit în cazul în care în implementare se constată că procesul de înregistrare/ profilare la AJOFM necesită o perioadă mai lungă de timp). În acest caz, verificarea eligibilității se va face după primirea documentelor justificative privind înregistrarea la AJOFM.

  • În cazul în care candidații solicită sprijin din partea Experților noștri în vederea profilării, reprezentanții echipei de proiect vor depune diligențele necesare în vederea înregistrării acestuia la AJOFM și colectarea documentelor justificative. În acest caz, verificarea eligibilității se va face după primirea documentelor justificative privind înregistrarea la AJOFM.

  •  

  VALOARE

  Valoarea adăugată a proiectului

  Proiectul promovează oportunități de reintegrare în societate a tinerilor NEETs din regiunea de implementare și reprezintă un model de dezvoltare competitivă, asigurând servicii axate pe nevoile beneficiarilor și cerințele unei piețe a muncii incluzive, care contribuie în același timp la dezvoltarea capitalului uman.
  Valoarea adăugată pune în evidență măsuri de sprijin care contribuie la: creșterea capacității de inserție și mobilitate educațională/socială/profesională, certificarea competențelor profesionale obținute pe alte câi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau inform, servicii specialize pentru stimularea ocupării, respectiv medicina muncii, susținerea antreprenoriatuluiu în rând tinerilor NEETs, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, precum și adaptarea competențelor acestora la cerințele actuale și la oportunitățile existente la nivel local/județean/regional.
   

  PAȘI

  Participarea la activitățile proiectului

  01

  PRE-ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ. INFORMARE & PROMOVARE

  Se face pre-înscrierea la activitățile proiectului prin completarea chestionarului pus la dispoziție de echipa de proiect sau transmițând o cerere la adresa antrepreneets@fundatia-adept.org.

  În baza informațiilor furnizate se verifică eligibilitatea de participare la activitățile proiectului și experții din cadrul proiectului vor derula o campanie de follow up. 

  Tinerii NEETs declarați eligibili pentru participare la evenimentele și activitățile proiectului vor lua parte la evenimentele de informare cu privire la obiectivele urmărite în cadrul proiectului și criteriile de înscriere în grupul țintă. Vom organiza 12 evenimente de informare regionale. 

  Datele de desfășurare a evenimentelor de informare vor fi comunicate în timp util.

  02

  RECRUTARE GRUP ȚINTĂ

  Persoanele declarate eligibile vor depune dosarul de candidatură, care va cuprinde cel puțin următoarele:

  1. cerere de înscriere în grupul țintă;
  2. formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
  3. dovadă înregistrare la Serviciul Public de Ocupare;
  4. declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
  5. declarație pe proprie răspundere a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă;
  6. declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
  7. angajament de participare la activitățile proiectului;
  8. copie certificat de naștere;
  9. copie ci/buletin/pașaport;
  10. chestionar inițial de identificare a nevoilor de calificare/consiliere/mediere.
  11. orice alte documente elaborate pe parcurs în funcție de nevoi
  03

  SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

  Dintre persoanele eligibile, vom recruta și selecta 374 de persoane, în ordinea înscrierii, după criteriile:

  • dosarul de candidatură conține toate documentele și formularele solicitate sunt corect completate. Completarea dosarelor se va face sub directa îndrumare a experților din cadrul proiectului. Fiecare candidat va prezenta documentele în original unuia din experții recrutare grup țintă.

  Procesul de identificare al grupului țintă va ține cont de principiile nediscriminării și egalității de șanse și gen. Din acest considerent, se va avea în vedere să facă parte:

  • cel puțin 39 de tineri NEETs de etnie romă
  • cel puțin 77 de tineri NEETs din mediul rural
  • cel puțin 115 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C - ”greu ocupabil” și D - ”foarte greu ocupabil”.

  Selecția nu va ține cont de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și a Legii nr 202/2002, republicată.

  Proiectul se adresează inclusiv tinerilor NEETs cu dizabilități, promovând formarea profesională favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități.

  Întrucât estimăm un număr mare de persoane interesate de activitățile proiectului astfel încât propunem următoarele criterii de departajare:

  1. primul criteriu de departajare va fi reprezentat de asumarea intenției de ocupare a unui loc demuncă (categoriile B, C și D)/ de înființare a unei întreprinderi (categoria A),
  2. al doilea criteriu va fi data de înscriere în GT.
  04

  SERVICII DE MEDIEREA MUNCII

  Activitatea se va desfășura atât la nivel individual, cât și în grup printr-un furnizor de servicii din sectorul privat acreditat urmărind acordarea de sprijin pentru găsirea și ocuparea unui loc de muncă.

  Serviciile de mediere a muncii se vor realiza în corelare cu nevoile și cerințele pieței muncii, favorizând astfel încadrarea pe un loc de muncă ce necesită competențe/abilități specifice, orientarea către dezvoltarea pe cont propriu a unei afaceri/dezvoltarea mediului de afaceri, lucru care va conduce la reducerea disparităților sociale la creșterea gradului de încadrare și corelare cu nevoile pieței muncii, aflată într-o permanentă evoluție.

  Vor fi realizate aplicații practice pentru: elaborarea, analiza și optimizarea documentelor de prezentare (CV, scrisoare de intenție etc), instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, pregătirea interviurilor (experiență, comportamente, competențe etc.).

  374 de tineri NEETs vor fi mediați pe piața muncii, din care minim 162 (peste 43%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu).
  05

  PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ

  Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților prin cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare:

  • pentru 304 tineri NEETs - curs Competențe TIC,
  • pentru 187 tineri NEETs - Cursuri nivel 2

  Programele se adresează tinerilor NEETs din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate B - “mediu ocupabil”, C - “greu ocupabil” și D - “foarte greu ocupabil”.  

  Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin furnizarea de cursuri de calificare în ocupații cerute de angajatorii din regiune. 

  Activitatea își propune să furnizeze programe de formare profesională pentru ocupații care se regăsesc în anexele Planului național de formare profesională aferent anului 2020-2021 elaborat de ANOFM, în conformitate cu prevederile OG 129/2000, precum și organizarea și derularea unui program de formare profesională din categoria altele decât cursurile de formare profesionale autorizate în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, după cum urmează: Cursul de Lucrător în comerț (LC) și/sau Vânzător (V) și/sau Operator introducere, validare și procesare date (OIVPD) și/sau Frizer și/sau Cursul de sudor și altele în funcție de nevoile identificate în rândul persoanelor aparținând grupului țintă în timpul implementării proiectului, care fac parte din cursurile autorizate ANC și sunt de 360 de ore precum și cursul de Competențe digitale -TIC de 40 de ore, care este non-formal și care împreună vor contribui la dezvoltarea/imbunătățirea competențelor și abilităților specifice grupului țintă.

  06

  FORMARE ANTREPRENORIALĂ

  Activitatea se adresează exclusiv celor 70 de tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil”, care îndeplinesc cerințele minime impuse de ANCaceștia urmând a fi instruiți în vederea obținerii de competențe antreprenoriale cu scopul de a dezvolta și iniția startup- uri.

  Educația antreprenorială vizează în principal punerea în practică a ideilor și prin urmare, creativitatea, inovarea și asumarea de riscuri; dar aceasta include, de asemenea, capacitatea de a structura, de a planifica și de a gestiona astfel de procese. Concret, în cadrul proiectului, cursurile de antreprenoriat se vor axa pe următoarele direcții, în acord cu rezultatele fundamentale ale învățării pe tot parcursul vieții:

  • CUNOȘTINȚE: înțelegerea economiei și a mediului de afaceri, abilitatea de a identifica oportunitățile, înțelegerea eticii comerciale, înțelegere procesului și a procedurilor aferente înființării unei întreprinderi (de exemplu producție, gestionare, marketing).
  • COMPETENȚE: Activitatea pe cont propriu și în cadrul unei echipe; identificarea și evaluarea punctelor forte și a punctelor slabe, evaluarea riscurilor, planificarea și gestionare proiectului, gestionare financiară, negociere și reprezentare.
  • ATITUDINE/atribute personale: inițiativă, proactivitate, independență, tenacitate, creativitate, inovare, motivarea în vederea realizării obiectivelor, responsabilitate (incluzând responsabilitate socială/o bună cetățenie), conducere.

  Cursurile de formare antreprenorială se vor desfășura pe grupe, se vor organiza 5 grupe a cate 14 persoane din grupul țintă. Fiecare cursant va parcurge 40 ore de formare.

  Pentru înscrierea la cursul de formare, persoanele din grupul țintă vor completa și depune o cerere de înscriere și o scrisoare de intenție care va cuprinde informații despre ideea de afacere care urmează să fie dezvoltată în Planul de afaceri, putându-se astfel identifica și existența motivării de a participa la concursul de selecție spre finanțare a planurilor de afaceri.

  07

  CONSILIERE/ CONSULTANȚĂ/ MENTORAT

  Fiecare dintre cei 70 tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A - "ușor ocupabil", va beneficia de minim 8 ore consiliere personală și consiliere de grup pe diferite tematici, în vederea completării cunoștințelor și aptitudinilor dobândite de grupul țintă în cadrul cursului de formare. Astfel că persoanele, care doresc să dezvolte planuri de afaceri în vederea finanțării, pot să apeleze la Experții de consiliere pentru obținerea de informații relevante pentru înființarea și dezvoltarea unei întreprinderi.

  Vom organiza:

  • 5 ateliere de lucru (consiliere de grup) în cadrul cărora vor fi abordate următoarele subiecte precum:
   • sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor,
   • inovarea socială,
   • îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor TIC
   • dezvoltarea unei economii sustenabile bazate pe principiile dezvoltării durabile,
   • protecția mediului și a unui mod de viață sănătos,
   • domeniul financiar - analiza cost beneficiu,
   • comunicare și marketing.
   • Fiecare atelier va avea o durată de o zi și va avea o componentă teoretică și una practică, acolo unde permite. Componenta practică va avea și rolul de verificare a cunoștințelor dobândite în cadrul atelierului. În afara de consilierile de grup desfășurate prin intermediul atelierelor, fiecare persoană beneficiaza de cel puțin 8 ore de sesiuni de consiliere/consultant/ mentorat individuale, în funcție de propriile domenii de interes.
  • organizarea a 3 webinarii cu subiecte de interes pentru persoanele din grupul țintă, cu rolul de a completa competențele dobândite în timpul formării antreprenoriale.

  Pe toata perioada de implementare a acestei etape, vor fi desfășurate activități de asistență și post-asistență în sprijinul dezvoltării afacerilor ce urmează a fi înființate în cadrul proiectului. Se vor acorda servicii de asistență și consiliere on-site și on-line, în ordinea solicitărilor persoanelor interesate.

  08

  SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI PENTRU FINANȚARE

  La selecția planurilor de afacere vor putea participa toți absolvenții cursului de formare antreprenorială din cadrul proiectului care sunt interesați să înființeze o întreprindere. Astfel vor fi selectate 12 planuri de afaceri (din care fiecare partener va finanța câte 4 planuri de afaceri), fiecare cu o valoare de maxim 25.000 euro/123735 lei, astfel la nivelul proiectului valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pentru înființarea de întreprinderi este de aproape 30% din totalul cheltuielilor eligibile.

  Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

  • Vor fi aplicate principii și criterii de transparență, echidistanță și obiectivitate, tratament egal și nediscriminare, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislației aplicabile;
  • Vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;
  • NU vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat;
  • Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5, alin (2) din SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” (Anexa 6 la Ghidul Solicitantului);
  • Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.
  09

  SUBVENȚII ÎNFIINȚARE DE NOI AFACERI

  Această activitate se va organiza exclusiv pentru tinerii NEETs cu nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”. Planurile de afacere selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art.2, alin 1 și 2 din Legea.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestor prevederi legale, întreprindere este ”orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprideri individuale și întrepprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activitati economice, precum și asociatii și fundatii, cooperative agricole și societati agricole care desfasoara activități economice”. 

  Întreprinderile nou înființate trebuie să aibă sediul social și, după caz, punctul/le de lucru într-unul din județele Regiunii Centru și să asigure angajarea a cel puțin unei persoane, cu domiciliul sau reședința în Regiunea Centrupe întreaga perioadă de monitorizare și de sustenabilitate a proiectului. 

  Toate întreprinderile sprijinite trebuie să finalizeze procedurile legale de înființare și să semneze toate contractele de subvenție pentru acordarea ajutorului de minimis până cel târziu 15 decembrie 2022. 

  10

  MONITORIZAREA AFACERILOR NOU ÎNFIINȚATE

  Valoarea maximă acordată întreprinderilor nou înființate de persoanele ale căror PA au fost aprobate/selectate va fi de maxim 25.000 euro/plan de afacere.

  Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite (persoană care să aibă domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare / regiunile de dezvoltare eligibile de implementare din cadrul prezentului apel de proiecte).

  După înființare, întreprinderile nou create își vor desfășura activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care 12 luni în timpul proiectului și cel puțin 6 luni perioada de sustenabilitate ulterioară finalizării proiectului.

  Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create vor fi efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create în parametrii asumați prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial, domiciliu).

  Persoanele care beneficiază de ajutorul de minimis vor transmite lunar documentele solicitate spre a fi verificate. Prin verificarea periodică a acestor documente se poate realiza o monitorizare continuă a activităților desfășurate de noile întreprinderi ce va permite evitarea anumitor nereguli/ probleme de implementare.

   

  Grupul țintă va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și Legii nr. 202/2002, republicată.

  Grupul țintă va fi selectat cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

  Astfel, participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/contractare/implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

  În acest sens fiecare persoană participantă la acitivitățile proiectului va semna un document prin care își oferă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale menționate.

  Înregistrarea în SPO

  SPO

  Procedură înregistrare SPO

  Pentru a putea beneficia de măsuri active de ocupare finanțate din Fondul Social European 2014-2020, tinerii NEET trebuie să fie înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).

  Înregistrarea în SPO se poate face online sau direct la sediul AJOFM sau la sediile Agențiilor locale de Ocupare a Forței de muncă.

   

  PAȘI

  Pașii ce trebuie urmați pentru înregistrare în SPO

  01

  PREGĂTIREA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNREGISTRĂRII LA AJOFM

  • Cerere – model tipizat
  • Copie CI
  • Acte de studii și calificare
  • Carnet de muncă (după caz) sau Curriculum Vitae format Europass
  • Declarație pe proprie răspundere privind sănătatea în muncă/ Adeverință medicală că este apt de muncă
  • Acord GDPR 
  02

  ALEGEREA TIPULUI DE SERVICIU

  • Înregistrarea ca șomer fără indemnizație
  sau
  • Acordarea indemnizației de șomaj
  03

  COMPLETARE FORMULAR

  Completarea formularului cu datele personale.
  04

  DEPUNERE DOCUMENTE

  Încărcarea/depunerea documentelor suport solicitate la punctul nr. 1.
  05

  ÎNREGISTRARE CERERE

  Trimiterea cererii (se obține un număr de înregistrare al cererii cu care se poate verifica statusul cererii ulterior).
  06

  SERVICII DE PROFILARE

  Ca urmare a înregistrării la SPO, tinerii NEETs vor beneficia de servicii de profilare, în urma cărora vor fi încadrați într-una dintre cele 4 categorii din punct de vedere al ocupabilității:
  • Nivelul A - „ușor ocupabil”;
  • Nivelul B - „mediu ocupabil”;
  • Nivelul C - „greu ocupabil”;
  • Nivelul D - „foarte greu ocupabil”.
   

  Grupul țintă va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și Legii nr. 202/2002, republicată.

  Grupul țintă va fi selectat cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

  Astfel, participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/contractare/implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

  În acest sens fiecare persoană participantă la acitivitățile proiectului va semna un document prin care își oferă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale menționate.

  Facilități oferite tinerilor NEETs

  +++

  Beneficii oferite de AJOFM tinerilor NEETs înregistrați

  AJOFM-urile desfășoară programe complexe de sprijinire a persoanelor înregistrate în evidențele acestora în vederea ocupării pe piața muncii:

  • consiliere/ mediere privind ocuparea pe piața muncii,

  • organizare cursuri de calificare, recalificare, inițiere în vederea facilitării accesului persoanelor e piața muncii

  • oferă și alte facilități persoanelor care se angajează

  Persoanele care decid să se înregistreze în Proiectul nostru, vor beneficia de servicii de consiliere/ mediere și de cursuri de calificare organizate în cadrul Proiectului, însă pentru a avea acces la celelalte facilități urmare a angajării vor trebui să se adreseze AJOFM.

   

  Prima de activare

  Prima de inserție

  Termen de acordare: se acordă la cerere

   

  Suma acordată: 1000 LEI, suma neimpozabilă, care se acordă în 2 tranșe după cum urmează:

  • 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
  • 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare 

   

  Alte precizări:

  • Se acordă șomerilor înregistrați la AJOFM de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la AJOFM.

  • Se acordă dacă persoanele nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorii la care se încadrează în ultimele 12 luni.

  • Se acordă această suma și dacă angajatului îi încetează raportul de muncă la primul angajator și se încadrează la un alt angajator în perioada de acordare a acestei sume în termen de 30 de zile calendaristice în aceleași condiții.

  • Nu se cumulează cu prima de inserție și cu prima de instalare.

  • Se cumulează cu prima de încadrare.

  • Cererea trebuie depusă la AJOFM/ALOFM în termen de 30 de zile de la data încadrării în muncă. 

  Facilități oferite angajatorilor

  +++

  Facilități oferite de AJOFM Operatorilor economici care angajează tineri NEETs

  AJOFM-urile desfășoară programe complexe de sprijinire a persoanelor înregistrate în evidențele acestora în vederea ocupării pe piața muncii, inclusiv prin acordarea de facilități angajatorilor tinerilor NEETs.

    

  Subvenționarea cheltuielilor cu forța de muncă pentru angajarea șomerilor de lungă durată sau tineri NEETs

  Termen de acordare: lunar, timp de 12 luni 
  Suma acordată: 2.250,00 lei
  Alte precizări:

   

  • Încadrarea în muncă se face pe durată nedeterminată.

  • Obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni de la data încadrării în muncă.

  • Pentru mai multe informații a se vedea Art. 85 (1) din Legea 76/2002 cu modificările și completările ulterioare.

   

  Subvenționarea cheltuielilor cu forța de muncă pentru angajarea absolvenților

  Termen de acordare: lunar, timp de 12 luni, respectiv 18 luni pentru absolvenții din rândul persoanelor cu handicap

  Suma acordată: 2.250,00 lei

  Alte precizări:
  • Încadrarea în muncă se face pe perioadă nedeterminată

  • Obligația menținerii raporturilor de muncă pentru cel puțin 18 luni de la data încadrării

  • Angajatorii care mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenții și după expirarea termenului de 18 luni pot beneficia la cerere de un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuțiilor sociale datorate de angajator pentru aceștia și virate, pe o perioadă de max. 2 ani de la data îndeplinirii obligației.

  Subvenționarea cheltuielilor cu forța de muncă pentru încadrarea de persoane cu handicap

  Termen de acordare: lunar, timp de 12 luni
  Suma acordată: 2.250,00 lei
  Alte precizări:
  • Se acordă angajatorilor care, în raport cu numărul de angajați și-au îndeplinit obligația de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum și angajatorilor care nu au această obligație, dar încadrează persoane cu handicap.

  • Se acordă angajatorilor în situația în care persoanele angajate din această categorie sunt înregistrate ca șomeri în evidența AJOFM.

  • Încadrarea în muncă să se facă pe perioadă nedeterminată.

  • Locurile de muncă să nu fie reînființate în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane.

  • Persoana cu handicap să nu fi avut raporturi de muncă cu angajatorul respectiv în ultimii 2 ani.

  • Angajatorul are obligația menținerii raporturilor de muncă cel puțin 18 luni.

  • Pentru mai multe informații a se vedea Art. 85 din Legea 76/2002 și Legea 448/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

  Reducerea sumei reprezentând contribuția de 0,5% datorată bugetului asigurărilor de șomaj

  Termen de acordare: începând din anul fiscal următor pentru o perioadă de 6 luni 
  Suma acordată: diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou încadrat (din rândul șomerilor menținuți în activitate cel puțin 6 luni) din numărul mediu scriptic de personal.
  Alte precizări:
  • Documentația se depune la AJOFM după expirarea termenului celor 6 luni de menținere în activitate a șomerilor, dar numai târziu de 30 iunie inclusiv, a anului fiscal următor.

  • Pentru mai multe informații a se vedea Art. 93 din Legea 76/2002 cu modificările și completările ulterioare 

  Subvenționarea angajatorilor de inserție care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială

  Termen de acordare: maxim 3 ani, dar nu mai puțin de 1 an 

   

  Suma acordată: salariul de bază stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 2 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă până la expirarea duratei contractului de solidaritate. 

   

  Alte precizări:

  • Se acordă pentru cu vârsta între 16-26 ani aparținând următoarelor categorii:
   • tineri care se află în sisteme de protecție a copilului sau provin din acest sistem;
   • tineri cu dizabilități;
   • tineri fără familie sau a căror familie nu le poate asigura întreținerea;
   • tineri cu copii în întreținere;
   • tineri care au executat pedepse privative de libertate;
   • tineri victime ale traficului de persoane.
  • Dacă la expirarea contractului de solidaritate, angajatorul menține raporturile de muncă cu tânărul, atunci acesta beneficiază, pe o perioadă de 2 ani sau până la împlinirea vârstei de 26 ani, de o sumă egală cu 50% din indemnizația de șomaj, pe care ar fi primit-o tânărul, dacă ar fi fost disponibilizat la acea dată.
  • Pentru mai multe informații a se vedea Secțiunea 93^1 din Legea 76/2002 cu modificările și completările ulterioare.

  Subvenționarea angajatorilor care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanțelor

  Termen de acordare: perioada vacanțelor (maximum 60 zile lucrătoare/ an calendaristic)
  Suma acordată: un stimulent financiar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj
  Alte precizări:
  • Se acordă de la data începerii perioadei de vacanță, stabilită potrivit legii dacă încadrarea s-a făcut la aceas dată, sau după caz de la data încadrării în muncă a elevilor/ studenților în situația în care încadrarea în muncă a acestor persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacanță stabilite potrivit legii și până la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanță în care au fost încadrați în muncă elevii și studenții respectivi.

  • Pentru mai multe informații a se vedea Legea 72/2007 cu modificările și completările ulterioare. 

  Subvenționarea angajatorilor care încadrează absolvenți de învățământ superior pe perioada efectuării stagiului de practică

  Termen de acordare: lunar, la cerere de la data încheierii contractului de stagiu pentru fiecare stagiar
  Suma acordată: o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință, în limita fondurilor alocate pentru această destinație
  Alte precizări:
  • În cazul încheierii unui contract de stagiu.

  • Pentru absolvenții de învățământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioada de stagiu (conf. Art.31, ali. (5) din Codul Muncii).

  • Pentru perioada de stagiu se încheie contractul de stagiu. Durata acestuia este de 6 luni.

  • Angajatorii nu pot primi dublă finanțare pentru aceeași persoană.

  • Suma se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

  • Pentru mai multe informații a se vedea Legea 335/2013 cu modificările și completările ulterioare. 

  Subvenționarea angajatorului care închide un contract de ucenicie la locul de muncă

  Termen de acordare: lunar, pe perioada derulării contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat pe durata pregătirii profesionale care nu poate fi mai mică de 12 luni și mai mare de 3 ani 
  Suma acordată: o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor de șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare pentru fiecare ucenic angajat în baza contractului de ucenicie
  Alte precizări:
  • Ucenicul - persoana fizică cu vârsta cuprinsă între 16-25 ani.

  • Suma se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

  • Obligația menținerii raporturilor de muncă pe perioada contractului de ucenicie a locului de muncă încheiat.

  • Pentru mai multe informații a se vedea Legea 279/2005 cu modificările și completările ulterioare. 

  Ajutor de minimis

  Valoarea maximă acordată întreprinderilor nou înființate de persoanele din grupul țintă ale căror planuri de afaceri au fost aprobate/selectate va fi de maxim 123.735 lei (aproximativ 25.000 Euro/ plan de afacere, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

  Fiecare întreprindere nou înființată trebuie să asigure crearea a minim un loc de muncă, în vederea reducerii gradului de sărăcie, cu respectarea principiilor nediscriminării și a egalității de șanse.

   

  12 întreprinderi
  aproximativ 25.000 Euro
  /PA

  12 locuri de muncă

  fiecare întreprindere câte 1 loc de muncă

  6 planuri de afaceri

  propun activități ce vor promova 2 din temele secundare

  6 planuri de afaceri

  promovează cel puțin 2 teme orizontale

  Puncte suplimentare

  sprijinirea tranziției către o economie bazată pe emisii scăzute de carbon /
  locuri de muncă verzi /
  nediscriminare

  CONDIȚII

  Selectarea și monitorizarea planurilor de afaceri câștigătoare

  01

  SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI PENTRU FINANȚARE

  La selecția planurilor de afacere vor putea participa toți absolvenții cursului de formare antreprenorială din cadrul proiectului care sunt interesați să înființeze o întreprindere. Astfel vor fi selectate 12 planuri de afaceri (din care fiecare partener va finanța câte 4 planuri de afaceri), fiecare cu o valoare de maxim 25.000 euro/123735 lei, astfel la nivelul proiectului valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pentru înființarea de întreprinderi este de aproape 30% din totalul cheltuielilor eligibile.

  Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

  • Vor fi aplicate principii și criterii de transparență, echidistanță și obiectivitate, tratament egal și nediscriminare, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislației aplicabile;
   
  • Vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;
   
  • NU vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat;
   
  • Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5, alin (2) din SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” (Anexa 6 la Ghidul Solicitantului);
   
  • Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.
   
  02

  SUBVENȚII ÎNFIINȚARE DE NOI AFACERI

  Această activitate se va organiza exclusiv pentru tinerii NEETs cu nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”. Planurile de afacere selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art.2, alin 1 și 2 din Legea.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestor prevederi legale, întreprindere este ”orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprideri individuale și întrepprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activitati economice, precum și asociatii și fundatii, cooperative agricole și societati agricole care desfasoara activități economice”. 

  Întreprinderile nou înființate trebuie să aibă sediul social și, după caz, punctul/le de lucru într-unul din județele Regiunii Centru și să asigure angajarea a cel puțin unei persoane, cu domiciliul sau reședința în Regiunea Centrupe întreaga perioadă de monitorizare și de sustenabilitate a proiectului. 

  Toate întreprinderile sprijinite trebuie să finalizeze procedurile legale de înființare și să semneze toate contractele de subvenție pentru acordarea ajutorului de minimis până cel târziu 15 decembrie 2022. 

  03

  MONITORIZAREA AFACERILOR NOU ÎNFIINȚATE

  Valoarea maximă acordată întreprinderilor nou înființate de persoanele ale căror PA au fost aprobate/selectate va fi de maxim 25.000 euro/plan de afacere.

  Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite (persoană care să aibă domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare / regiunile de dezvoltare eligibile de implementare din cadrul prezentului apel de proiecte).

  După înființare, întreprinderile nou create își vor desfășura activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care 12 luni în timpul proiectului și cel puțin 6 luni perioada de sustenabilitate ulterioară finalizării proiectului.

  Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create vor fi efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create în parametrii asumați prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial, domiciliu).

  Persoanele care beneficiază de ajutorul de minimis vor transmite lunar documentele solicitate spre a fi verificate. Prin verificarea periodică a acestor documente se poate realiza o monitorizare continuă a activităților desfășurate de noile întreprinderi ce va permite evitarea anumitor nereguli/ probleme de implementare.

   
  CONDIȚII

  Cât timp minim va funcționa întreprinderea nou înființată?

  După înființare, întreprinderilor nou create își vor desfășura activitatea pentru o perioada de minimum 18 luni.

  Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create vor fi efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.

  În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, Beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea a minim 1 loc de muncă creat.

   

  PLATĂ

  Condiții de plată

  PAS 1. Inițial se acordă o tranșă inițială de maximum 50% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum este aprobat pe baza planului de afacere și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.

  PAS 2. O tranșă finală, reprezentând diferența pâna la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis va justifica cheltuirea a 70% din prima tranșă.

   

  ATENȚIE

  NU vor beneficia de ajutorul de minimis:

  • întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) 104/2000 al Consiliului;
  • întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 a Tratatului CE;
  • întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:

   • atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
   • atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integral către producători primari;
   • întreprinderile care au activități legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export,
   • înteprinderile cu activități condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
   • înteprinderi cu activități pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

  Prin urmare, activitățile nu vor viza domeniile exceptate de la schema de ajutor de minimis evidențiate mai sus.

   

  Status Proiect

  • În prezent asigurăm Managementul Proiectului

   

  • Am început campaniile informative online și offline cu privire la:
   • obiectivele proiectului;
   • criteriile de alegere a grupului țintă;

   

  Știri

  Read more +27 iunie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Bursa locurilor de muncă de la Saschiz

  Read more +24 iunie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Al șaptelea eveniment de informare AntrepreNEETs

  Read more +20 iunie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Oportunitatea transformării digitale pentru 25 de tineri NEETs 

  Read more +19 iunie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Al șaselea eveniment de informare AntrepreNEETs

  Read more +19 mai 2023 By Fundatia ADEPT in NEETs Știri, Stiri

  Beneficiile înscrierii în proiectul AntrepreNEETs

  Read more +18 mai 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Oportunități de calificare gratuită pentru tinerii NEETs

  Read more +26 aprilie 2023 By Fundatia ADEPT in NEETs Știri, Stiri

  Beneficiile activității de mediere pe piața muncii 

  Read more +07 aprilie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Descoperă puterea tehnologiei cu cursurile de TIC 

  Read more +27 martie 2023 By Fundatia ADEPT in NEETs Știri, Stiri

  Două grupe au finalizat cursul de lucrător comercial în cadrul proiectului AntrepreNEETs

  Read more +17 martie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Al cincilea eveniment de informare AntrepreNEETs

  Read more +20 februarie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Al patrulea eveniment de informare AntrepreNEETs

  Read more +14 februarie 2023 By Fundatia ADEPT in NEETs Știri, Stiri

  Vino în proiectul AntrepreNEETs!

  Read more +23 ianuarie 2023 By Fundatia ADEPT in NEETs Știri, Stiri

  Start-up-urile înființate au demarat activitatea

  Read more +19 decembrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Curs de calificare – lucrător comercial

  Read more +16 decembrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Știri, Stiri

  Concursul de planuri de afaceri, din cadrul proiectului AntrepreNEETs, și-a desemnat câștigătorii

  Read more +05 decembrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Curs de calificare – lucrător comercial

  Read more +02 decembrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Știri, Stiri

  Metodologia de depunere și selecție planuri de afaceri în cadrul concursului de planuri de afaceri al proiectului ”AntrepreNEETs”.

  Read more +21 noiembrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Mediere pe piața muncii derulată în cadrul proiectului AntrepreNEETs

  Evenimente

  Read more +27 iunie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Bursa locurilor de muncă de la Saschiz

  Read more +24 iunie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Al șaptelea eveniment de informare AntrepreNEETs

  Read more +20 iunie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Oportunitatea transformării digitale pentru 25 de tineri NEETs 

  Read more +19 iunie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Al șaselea eveniment de informare AntrepreNEETs

  Read more +18 mai 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Oportunități de calificare gratuită pentru tinerii NEETs

  Read more +07 aprilie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Descoperă puterea tehnologiei cu cursurile de TIC 

  Read more +17 martie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Al cincilea eveniment de informare AntrepreNEETs

  Read more +20 februarie 2023 By Fundatia ADEPT in Evenimente, NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Al patrulea eveniment de informare AntrepreNEETs

  Read more +19 decembrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Curs de calificare – lucrător comercial

  Read more +05 decembrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Curs de calificare – lucrător comercial

  Read more +21 noiembrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Mediere pe piața muncii derulată în cadrul proiectului AntrepreNEETs

  Read more +18 noiembrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Al treilea eveniment de informare în cadrul proiectului AntrepreNEETs

  Read more +18 noiembrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Al doilea eveniment de informare în cadrul proiectului AntrepreNEETs

  Read more +16 noiembrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  A început cursul de competențe antreprenoriale!

  Read more +14 octombrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

  Read more +03 octombrie 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri, Stiri

  Primul de eveniment de informare în cadrul proiectului AntrepreNEETs

  Read more +23 august 2022 By Fundatia ADEPT in NEETs Evenimente, NEETs Știri

  Anunț începere proiect „AntrepreNEETs”, POCU/991/1/3/153979

  ATENȚIE

  Condiții apartenență grup țintă

  Pot participa la activitățile proiectului persoane care, la data intrării în operațiune, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani

  • NU are un loc de muncă sau NU urmează niciun program educațional sau de formare

  • Să aibă domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Centru

  • Să fie înregistrat în evidența ANOFM

  • Să fie profilat în prealabil de către specialiștii din cadrul AJOFM

  Fundaţia ADEPT Transilvania prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul implementării proiectului „AntrepreNEETs”, POCU/991/1/3/153979.

  Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate după caz: AM POCU, OIR CENTRU, ANC, alte autorități publice centrale/locale. Prin completarea și trimiterea formularului pe care vi-l com pune la dispoziție, vă declarați acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale în scopul implementării proiectului.

   

  Etape proces de recrutare și selecție
  grup țintă

  1. INFORMARE

  Preînscriere online
  Evenimente de informare și promovare

  2. RECRUTARE

  cu scopul completării și colectării dosarelor de candidatură

  3. SELECȚIE


  verificare dosare și admitere în grupul țintă

  ATENȚIE

  Documente dosar candidatură grup țintă

  Participanții declarați eligibili vor depune dosarul de candidatură, care va cuprinde cel puțin următoarele:

 • cerere de înscriere în grupul țintă;
 • formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
 • dovadă înregistrare la Serviciul Public de Ocupare;
 • declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
 • declarație pe proprie răspundere a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă;
 • declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 • angajament de participare la activitățile proiectului;
 • copie certificat de naștere;
 • copie ci/buletin/pașaport;
 • chestionar inițial de identificare a nevoilor de calificare/consiliere/mediere
 • orice alte documente elaborate pe parcurs în funcție de nevoi
 • IMPORTANT

  Instrucțiuni completare documente dosar candidatură grup țintă

  Fiecare candidat va prezenta documentele în original, în perioada următoare, la solicitarea Expertului recrutare grup țintă, în cadrul evenimentelor de informare sau a întâlnirilor punctuale. Datele de desfășurare a acestor evenimente de recrutare/întâlniri vor fi anunțate pe pagina de FB și pe site, la secțiunea Știri&Evenimente.

  Completarea dosarelor de candidatură se va face sub directa îndrumare a experților din cadrul proiectului.

  În situația în care, unul sau mai multe documente nu sunt prezentate sau nu sunt corect completate, comisia de selecție a grupului țintăcare analizează dosarul de candidatură, va solicita clarificări, pe care candidatul  le va putea soluționa în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

  În cazul în care candidatul nu răspunde la solicitările comisiei în timpul menționat mai sus, acesta va fi declarat RESPINS și nu va trece în etapa următoare de medierea muncii și de calificare profesională.

   

  VĂ RUGĂM SĂCONTACTAȚI DIRECT ECHIPA DE PROIECT (pe adresa de mail: antrepreneets@fundatia-adept.org) ÎN CAZUL ÎN CARE SUNTEȚI INTERESAȚI SĂ COMPLETAȚI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI!

  Alte documente utile

  Ghidul Solicitantului Condiții Specifice

  "Viitor pentru tineri NEETs I"

  Responsabili Proiect

  Cristi Gherghiceanu

  Manager de Proiect
  Președinte Executiv - Fundația ADEPT Transilvania

  ”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

  ”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

  Parteneri Proiect

  Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
  TOP