Economia Socială - Vector de Integrare Europeană Sustenabilă (ES-VIES)

Schemă de ajutor de minimis pentru înființarea de întreprinderi sociale în regiunile Centru, Sud-Est și Vest, având ca obiectiv „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”, „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 4, „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv specific 4.16.

POCU/449/4/16/128489:

Finanțat de: Uniunea Europeană/Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Durată Proiect: 12.09.2019 - 11.09.2022 (36 de luni)
Buget: 13,819,223.38 lei

Obiective Proiect

Info

Obiectivul General al Proiectului

Creșterea ocupării forței de muncă prin susținerea întreprinderilor de economie socială cu profil non agricol din zona urbană sau rurală prin promovarea culturii antreprenoriale în economie socială și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în economie socială, în rândul a 120 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și își doresc să înființeze o întreprindere de economie socială în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunile Centru, Sud-Est și Vest, facilitând inițierea de noi afaceri în domeniul economiei sociale, încurajându-se astfel antreprenoriatul în economie socială și ocuparea forței de muncă pe cont propriu. 

Localizare Proiect

Regiunea Centru

județele
Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

Regiunea Sud-Est

județele
Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Regiunea Vest

județele
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

OS

Obiective Specifice

Prin obiectivele sale specifice, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general, care promovează economia socială, incluziunea socială, egalitatea de șanse și nediscriminarea în vederea reducerii gradului de sărăcie de la nivelul regiunilor Centru, Sud-Est și Vest.

Prin intermediul proiectului vor fi create 105 locuri de muncă, ce vor ajuta la ameliorarea ratei de ocupare a grupurilor dezavantajate, la combaterea șomajului de lungă durată, promovând astfel integrarea socială.

 

120
de persoane

Formare Antreprenor Economie Socială

40 de persoane din grupul țintă


Formare Manager de Întreprindere Socială

21 întreprinderi de economie socială

ajutor de minimis, de până la ∼100.000 Euro

105 locuri de muncă create


fiecare SES - minim 5 locuri de muncă

OS1

Obiectivul Specific 1

Susținerea antreprenoriatului prin livrarea de cursuri de Formare Antreprenor în Economie Socială în rândul a cel puțin 120 de persoane din grupul țintă, dar și dezvoltarea competențelor în domeniul managementului de întreprindere socială prin livrarea de cursuri de Manager de Întreprindere Socială pentru aproximativ 40 de persoane din grupul țintă, creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat, precum și cu privire la principiile inovării sociale, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și nediscriminare.

 

OS2

Obiectivul Specific 2

Stimularea ocupării forței de muncă pe cont propriu prin finanțarea a 21 de planuri de afacere, din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Est și Vest, cu câte o sumă maximă de 462.380 lei (~100.000 euro).

Beneficiul real și direct, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea de structuri de economie socială, capabile a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă și crearea a cel puțin 105 locuri de muncă în vederea reducerii gradului de sărăcie, cu respectarea principiilor nediscriminării și a egalității de șanse.

 

OS3

Obiectivul Specific 3

Promovarea inovării sociale și a domeniului de economie socială prin organizarea de evenimente, ce vor avea ca principal subiect cele două topicuri și, în plus, în vederea menținerii sustenabilității proiectului, prin intermediul proiectului va fi dezvoltat un forum de discuții pe aceste teme, în scopul transferului de know how între persoane atât din țară, cât și din străinatate în ceea ce privește inovarea socială și domeniul economiei sociale.

 

Valoarea totală a proiectului este de 13.819.223,38 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 11.746.339,88 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2.072.883,50 de lei).

 

Activități

Proiectul are două etape de implementare și se desfășoară pe parcursul a trei ani:

 1. În prima etapă, în perioada 12 septembrie 2019-11 septembrie 2020, vor avea loc: selectarea grupului țintă la programul de formare (competențe antreprenoriale în domeniul economiei sociale și managementului întreprinderii sociale), derularea programului de formare și selectarea planurilor de afaceri în vederea finanțării.
 2. În etapa a doua vor avea loc furnizarea de servicii personalizate de consiliere și mentorat și asigurarea înființării și operaționalizării întreprinderilor sociale selectate.

 

Prima etapă: 11 septembrie 2019 -12 septembrie 2020

Pasul 1

01

Selectarea grupului țintă la programul de formare

Pasul 2

02

Derularea programului de formare

Pasul 3

03

Selectarea planurilor de afaceri în vederea finanțării

A doua etapă: 12 septembrie 2020 - 11 septembrie 2022

Pasul 1

01

Oferire servicii personalizate de consiliere și mentorat

Pasul 2

02

Asigurarea înființării întreprinderilor sociale selectate

Pasul 3

03

Asigurarea operaționalizării întreprinderilor sociale selectate

PAȘI

Participarea grupului țintă la activitățile proiectului

01

PRE-ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ. INFORMARE & PROMOVARE

Se face pre-înscrierea la activitățile proiectului prin completarea chestionarului online publicat la secțiunea Documente Utile pe site-ul nostru sau transmițând o cerere la adresa proiect.esvies@fundatia-adept.org.

În baza informațiilor furnizate se verifică eligibilitatea de participare la activitățile proiectului și experții din cadrul proiectului vor derula o campanie de follow up. 

Persoanele declarate eligibile pentru participare la evenimentele și activitățile proiectului vor lua parte la evenimentele de informare cu privire la obiectivele urmărite în cadrul proiectului și criteriile de înscriere în grupul țintă. Vom organiza 9 evenimente de informare regionale, după cum urmează: 3 evenimente în regiunea Vest, 3 evenimente în regiunea Sud-Est și 3 evenimente în regiunea Centru. Datele de desfășurare a evenimentelor de informare vor fi comunicate în timp util.

02

RECRUTARE GRUP ȚINTĂ

Persoanele declarate eligibile vor participa la evenimentele de recrutare (9 evenimente după cum urmează: 3 evenimente în regiunea Vest, 3 evenimente în regiunea Sud-Est și 3 evenimente în regiunea Centru) și vor depune dosarul de candidatură, care va cuprinde cel puțin următoarele:

 1. cerere de înscriere în grupul țintă;
 2. formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
 3. declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
 4. declarație pe proprie răspundere a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă;
 5. declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 6. angajament;
 7. alte documentecare dovedesc apartenența la grupul țintă (după caz: adeverință de șomaj, adeverință de salariat, adeverință de student, declarație pe propria răspundere că sunt persoane casnice, copie talon pensie, copie cui sau cif pentru pfa);
 8. copie certificat de naștere;
 9. copie ci/buletin/pașaport;
 10. copie după ultimul act de studiu(minim diplomă de bacalaureat).
 
03

SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Dintre persoanele eligibile, vom recruta și selecta 120 de persoane, în ordinea înscrierii, după criteriile:

 • dosarul de candidatură conține toate documentele și formularele solicitate sunt corect completate. Completarea dosarelor se va face sub directa îndrumare a experților din cadrul proiectului. Fiecare candidat va prezenta documentele în original unuia din experții recrutare grup țintă.
 • minimum 50% dintre persoanele selectate sunt femei.

După parcurgerea etapelor menționate mai sus, persoanele selectate vor transmite o scrisoare de intenție cu privire la modelul de idee de afacere socială pe care își propun să o pună în practică, în concordanță cu principiile economiei sociale.

04

FORMARE "ANTREPRENOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ"

Persoanele selectate vor urma un curs de dezvoltare a competențelor antreprenoriale în domeniul economiei sociale, de 5 zile, acreditat ANC, în perioada noiembrie 2019 – mai 2020.

05

FORMARE "MANAGER DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ"

Dintre aceste 120 de persoane care au participat la curs, un număr de 40 de persoane (selectate conform criteriilor ce vor fi detaliate în cadrul activității de formare) vor urma cursul de Manager de Întreprinderi Sociale, în vederea dezvoltării capacității de a iniția și dezvolta întreprinderi sociale.

Condiția principală pentru a participa la cursul de Manager de Întreprindere Socială este ca persoana în discuție să aibă diplomă de bac.

În acest proces de selecție se va avea în vedere asigurarea egalității de șanse și nediscriminarea.

06

DEPUNERE PLANURI DE AFACERI

Absolvenții cursului de dezvoltare antreprenorială în domeniul economiei sociale, dar nu numai, vor putea participa la concursul de idei de planuri de afaceri în domeniul economiei sociale lansat în cadrul proiectului.

Depunerea și evaluarea planurilor de afaceri se va face în baza unei metodologii care va fi publicată cu cel puțin 30 de zile înainte de lansarea concursului de idei de afaceri.

Planurile de afaceri vor fi evaluate în baza unor criterii tehnice și financiare bine stabilite prin metodologie, raportându-se la aspecte de eligibilitate.

07

PITCHING PLANURI DE AFACERE

Beneficiarii ale căror planuri de afacere vor fi selectate, vor intra într-o serie de sesiuni de pitching, în care își vor susține planul de afaceri în fața unui juriu format de persoane independente de proiect.

Juriul va selecta cele mai bune 21 de idei de afaceri în domeniul economiei sociale (care vor fi și finanțate).

08

CONSULTANȚĂ / MENTORAT / FINANȚARE ÎNFIINȚARE ÎNTREPRINDERI SOCIALE

Persoanele ale căror planuri de afacere sunt selectate la finanțare nerambursabilă vor participa la activități care le vor completa cunoștințele și aptitudinile dobândite prin participarea la cursul de formare și la workshop-uri, beneficiind de servicii de consultanță/mentorat în vederea înființării, demarării și implementării cu succes a planurilor de afaceri.

Consilierea va fi în domeniile:

 • înființare întreprindere socială
 • dezvoltare afacere
 • achiziții publice
 • contabilitate

Întreprinderile sociale nou înființate vor fi promovate prin intermediul a trei evenimente la care vor fi invitați antreprenori de succes, instituții publice, reprezentanți ai centrelor de sprijinire a antreprenoriatului etc.

09

MONITORIZARE IMPLEMENTARE PLANURI DE AFACERI

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioadă minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.

Realizarea obiectivelor constă în derularea unui program de formare specifică pentru un număr de 120 de persoane (persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în scopul creării de noi locuri de muncă în vederea reducerii gradului de sărăcie, dintre care cel puțin jumătate vor fi femei) și a unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului în economie socială și a principiilor inovării sociale, nediscriminarea și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

În cadrul proiectului va fi elaborat un studiu prin intermediul căruia vor fi prezentate rezultatele obținute și experiența acumulată, studiu ce va fi pus la dispoziția instituțiilor publice pentru ca acestea să poata fi introduse în politicile și strategiile locale.

Totodată vor fi organizate și evenimente menite să promoveze principiul inovării sociale și domeniul economiei sociale.

De asemenea, vom lua toate masurile necesare pentru a integra în politica și strategia noastră de dezvoltare rezultatele și recomandările studiului elaborat prin proiect.

Rezultate așteptate

120
de persoane

Formare Antreprenor Economie Socială

40 de persoane din grupul țintă


Formare Manager de Întreprindere Socială

21 întreprinderi de economie socială

ajutor de minimis, de până la ∼100.000 Euro

105 locuri de muncă create


fiecare SES - minim 5 locuri de muncă

CE?

Ce dorim să realizăm

 • Prin intermediul proiectului vor fi  înființate 21 de întreprinderi de economie socială;

 • Vor fi create 105 locuri de muncă, ce vor ajuta la ameliorarea ratei de ocupare a grupurilor dezavantajate, la combaterea șomajului de lungă durată promovând astfel integrarea socială;
 • Minim 120 de persoane vor identificate și recrutate în grupul țintă vizat de proiect;

 • Vom organiza 9 evenimente de informare și conștientizare;
 • Cele 120 de persoane din grupul țintă vor fi instruite și certificate "Antreprenor în Economie Socială"; 

 • 40 de persoane din grupul țintă vor fi instruite și certificate "Manager Întreprindere de Economie Socială";

 • Vom organiza un workshop cu 100 de participanți, în vederea acrodării sprijinului pentru dezvoltarea abilităților de coordonare și gestionare a întreprinderii sociale;

 • 21 de planuri de afaceri vor fi selectate pentru acordarea ajutorului de minimis, din care:

  • minim 10 planuri de afaceri vor viza înființarea de înteprinderi sociale în mediul rural; 

  • minim 3 planuri de afaceri selectate care propun măsuri privind tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

  • minim 3 planuri de afaceri selectate care propun măsuri privind promovarea inovării sociale;

  • maxim 2 planuri de afaceri propuse de persoanele din grupul țintă al proiectului, dar care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectului (maxim 10% din totalul planurilor de afaceri selectate pentru a beneficia de ajutor de minimis acrodat în cadrul proiectului);

 • Vom organiza 3 evenimente de planificare antreprenorială și dezvoltare afaceri în domeniul economiei sociale;

 • Vom asigura transferabilitatea rezultatelor proiectului și promovarea domeniului de economie socială prin:

  • Organizarea a 3 evenimente de promovare antreprenoriat și structuri de economie socială;

  • Realizarea unui forum transfer de know how în domeniul economiei sociale;

  • Realizarea unui studiu de susținere și analiză a economiei sociale la nivelul regiunilor de implementare a proiectului.

Grup Țintă

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 120 de persoane, din care 21 de persoane vor fi selectate pentru a beneficia de ajutor de minimis de maximum 462.380 lei (~100.000 euro)/plan de afacere.

Grupul țintă

120 persoane recrutate

vor beneficia de un curs de
Formare Antreprenor Economie Socială

40 dintre persoanele recrutate

vor participa la cursul de
Manager de Întreprindere Socială

21 planuri de afaceri selectate

vor beneficia de
ajutorul de minimis
de până la ∼100.000 euro

CRITERII

Ce persoane pot deveni parte a grupului țintă vizat de proiect?

 • persoane cu vârsta cuprinsă între 18-64 de ani, care doresc să înființeze întreprinderi de economie socială și să facă parte dintr-una din următoarele categorii:
  • șomeri;

  • persoane inactive;

  • persoane care au un loc de muncă și intenționează să înființeze o înteprindere socială pentru promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă;

  • NU fac parte din tinerii NEETs (persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani, care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă);

 • intenționează să înființeze o întreprindere de economie socială nonagricolă în mediul urban sau rural în una din regiunile de implementare a proiectului (regiunea Centru, Sud-Est sau Vest);

 • să aibă minim studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;

 • să aibă reședința sau domiciliul în:

  • Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

  • Regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea)

  • Regiunea Vest (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș)

 • NU pot face parte din grupul țintă persoanele care au calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție;
 • NU este înscris la niciun alt program pentru a urma cursul de formare antreprenorială în domeniul economiei sociale și nu are certificat în competențele prezentului proiect obținut în ultimii 5 ani;

În scopul asigurării și respectării principiului privind egalitatea de șanse și nediscriminarea, cel puțin 60 de persoane din grupul țintă vor fi femei (50%).

Etape proces de recrutare și selecție
grup țintă

1. INFORMARE

Preînscriere online
Evenimente de informare și promovare

2. RECRUTARE

cu scopul completării și colectării dosarelor de candidatură

3. SELECȚIE


verificare dosare și admitere în grupul țintă

PAȘI

Participarea la activitățile proiectului

01

PRE-ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ. INFORMARE & PROMOVARE

Se face pre-înscrierea la activitățile proiectului prin completarea chestionarului online publicat la secțiunea Documente Utile pe site-ul nostru sau transmițând o cerere la adresa proiect.esvies@fundatia-adept.org.

În baza informațiilor furnizate se verifică eligibilitatea de participare la activitățile proiectului și experții din cadrul proiectului vor derula o campanie de follow up. 

Persoanele declarate eligibile pentru participare la evenimentele și activitățile proiectului vor lua parte la evenimentele de informare cu privire la obiectivele urmărite în cadrul proiectului și criteriile de înscriere în grupul țintă. Vom organiza 9 evenimente de informare regionale, după cum urmează: 3 evenimente în regiunea Vest, 3 evenimente în regiunea Sud-Est și 3 evenimente în regiunea Centru. Datele de desfășurare a evenimentelor de informare vor fi comunicate în timp util.

02

RECRUTARE GRUP ȚINTĂ

Persoanele declarate eligibile vor participa la evenimentele de recrutare (9 evenimente după cum urmează: 3 evenimente în regiunea Vest, 3 evenimente în regiunea Sud-Est și 3 evenimente în regiunea Centru) și vor depune dosarul de candidatură, care va cuprinde cel puțin următoarele:

 1. cerere de înscriere în grupul țintă;
 2. formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
 3. declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
 4. declarație pe proprie răspundere a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă;
 5. declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 6. angajament;
 7. alte documentecare dovedesc apartenența la grupul țintă (după caz: adeverință de șomaj, adeverință de salariat, adeverință de student, declarație pe propria răspundere că sunt persoane casnice, copie talon pensie, copie cui sau cif pentru pfa);
 8. copie certificat de naștere;
 9. copie ci/buletin/pașaport;
 10. copie după ultimul act de studiu(minim diplomă de bacalaureat).
 
03

SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Dintre persoanele eligibile, vom recruta și selecta 120 de persoane, în ordinea înscrierii, după criteriile:

 • dosarul de candidatură conține toate documentele și formularele solicitate sunt corect completate. Completarea dosarelor se va face sub directa îndrumare a experților din cadrul proiectului. Fiecare candidat va prezenta documentele în original unuia din experții recrutare grup țintă.
 • minimum 50% dintre persoanele selectate sunt femei.

După parcurgerea etapelor menționate mai sus, persoanele selectate vor transmite o scrisoare de intenție cu privire la modelul de idee de afacere socială pe care își propun să o pună în practică, în concordanță cu principiile economiei sociale.

04

FORMARE ȘI CERTIFICARE "ANTREPRENOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ" (112032)

Persoanele selectate vor urma un curs de dezvoltare a competențelor antreprenoriale în domeniul economiei sociale, de 5 zile, acreditat ANC, în perioada noiembrie 2019 – mai 2020.

05

FORMARE ȘI CERTIFICARE "MANAGER DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ" (112036)

Dintre aceste 120 de persoane care au participat la curs, un număr de 40 de persoane (selectate conform criteriilor ce vor fi detaliate în cadrul activității de formare) vor urma cursul de Manager de Întreprindere Socială, în vederea dezvoltării capacității de a iniția și dezvolta întreprinderi sociale.

Condiția principală pentru a participa la cursul de Manager de Întreprindere Socială este ca persoana în discuție să aibă minim diplomă de bac.

În acest proces de selecție se va avea în vedere asigurarea egalității de șanse și nediscriminarea.

06

DEPUNERE PLANURI DE AFACERI

Absolvenții cursului de dezvoltare antreprenorială în domeniul economiei sociale, dar nu numai, vor putea participa la concursul de idei de planuri de afaceri în domeniul economiei sociale lansat în cadrul proiectului.

Depunerea și evaluarea planurilor de afaceri se va face în baza unei metodologii care va fi publicată cu cel puțin 30 de zile înainte de lansarea concursului de idei de afaceri.

Planurile de afaceri vor fi evaluate în baza unor criterii tehnice și financiare bine stabilite prin metodologie, raportându-se la aspecte de eligibilitate.

07

PITCHING PLANURI DE AFACERE

Beneficiarii ale căror planuri de afacere vor fi selectate, vor intra într-o serie de sesiuni de pitching, în care își vor susține planul de afaceri în fața unui juriu format de persoane independente de proiect.

Juriul va selecta cele mai bune 21 de idei de afaceri în domeniul economiei sociale (care vor fi și finanțate).

08

CONSULTANȚĂ / MENTORAT / FINANȚARE ÎNFIINȚARE ÎNTREPRINDERI SOCIALE

Persoanele ale căror planuri de afacere sunt selectate la finanțare nerambursabilă vor participa la activități care le vor completa cunoștințele și aptitudinile dobândite prin participarea la cursul de formare și la workshop-uri, beneficiind de servicii de consultanță/mentorat în vederea înființării, demarării și implementării cu succes a planurilor de afaceri.

Consilierea va fi în domeniile:

 • înființare întreprindere socială
 • dezvoltare afacere
 • achiziții publice
 • contabilitate

Întreprinderile sociale nou înființate vor fi promovate prin intermediul a trei evenimente la care vor fi invitați antreprenori de succes, instituții publice, reprezentanți ai centrelor de sprijinire a antreprenoriatului etc.

09

MONITORIZARE IMPLEMENTARE PLANURI DE AFACERI

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioadă minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.

INFO

Important!

În cadrul CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERE, în afara absolvenților cursului de formare antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului, pot participa și persoane care nu au urmat unul dintre cele două cursuri de formare organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și dețin un certificat de absolvire în una dintre ocupațiile "Formare Antreprenor economie socială" (112032) sau "Manager de întreprindere socială" (112036), în limita a maxim 10% (maxim 2 afaceri selectate).

ATENȚIE

Noile întreprinderi înființate trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile:

Este foarte important de avut în vedere faptul că, pentru a beneficia de facilitățile oferite în cadrul proiectului, întreprinderile nou înființate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;
 • Reprezentantul legal nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;
 • Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
 • Sunt direct responsabile de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanţat;
 • Asociatul nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • Respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, respectiv:
  • angajarea a minimum 5 persoane în cadrul întreprinderii sociale finanțate prin schema de minimis;
  • asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 18 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
  • asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării întreprinderii sociale, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
  • respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioadă minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.

Sprijinul financiar pentru implementarea ideii de afacere se va acorda începând cu momentul obținerii tuturor documentelor care atestă înființarea și începerea funcționării întreprinderilor sociale, în conditiile legislației aplicabile domeniului de dezvoltare vizat de planul de afacere cu condiția semnării contractului de subvenție.

Persoanele selectate în vederea finanțării vor face dovada înființării întreprinderilor sociale, depunând documentele doveditoare. Noii antreprenori în economie socială vor fi sprijiniți, coordonați, monitorizați de o echipă de experți special desemnată astfel încât să fie preîntâmpinate orice probleme/disfuncționalități/etc în procesul de implementare a planurilor de afaceri.

Valoarea maximă acordată structurilor de economie socială nou înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate/selectate va fi de 462.380 lei (~100.000 euro)/plan de afacere, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și Legii nr. 202/2002, republicată.

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/contractare/implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

În acest sens fiecare persoană participantă la acitivitățile proiectului va semna un document prin care își oferă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale menționate.

Întreprindere socială

Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

 

Obiectivele Economiei sociale

Consolidarea coeziunii economice şi sociale

Ocuparea forţei de muncă

Dezvoltarea serviciilor sociale

ÎS

Ce sunt întreprinderile sociale?

 

Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care dovedesc că respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege (Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială). 

 

Definiția economiei sociale

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. 

 

Principiile economiei sociale

 • prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului; 

 • solidaritate şi responsabilitate colectivă; 

 • convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi; 

 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate; 

 • caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; 

 • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice; 

 • alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

 

ATENȚIE

Cine poate dobândi statutul de întreprindere socială?

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială.

Persoanele juridice de drept privat pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actelele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că: 

 • activitatea desfășurată are scop social; 
 • respectă principiile economiei sociale; 
 • respectă următoarele criterii: 
  • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii; 
  • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare; 
  • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
  • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8. 

Întreprinderile sociale pot fi:

 • societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
 • cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
 • casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
 • orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în legea nr. 219 din 23 iulie 2015.
OBIECTIVE

Îndeplinirea obiectivelor se realizează prin următoarele activităţi

Îndeplinirea obiectivelor întreprinderii sociale se realizează, în principal, prin următoarele activităţi de interes general:

 • producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
 • promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
 • dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 • dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Grup Vulnerabil

Persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. Apartenenţa la grupul vulnerabil se dovedeşte prin acte eliberate de autorităţi sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu, după cum urmează:

 • pentru  persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem, hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărârea instanţei prin care a fost dispusă măsura de protecţie specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a Directorului executiv al Agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială sau talonul de plată;
 • pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al Agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială sau talonul de plată;
 • pentru  persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii;
 • pentru  persoanele fără adăpost, adeverinţă eliberată de Primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul României conform informaţiilor obţinute de la Structura judeţeană de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor;
 • pentru  orice altă persoană aflată în situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, ancheta socială efectuată, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1, de Serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale.

 

ATENȚIE

Condiții ce trebuie îndeplinite cumulativ de noile întreprinderi sociale:

Este foarte important de avut în vedere faptul că, pentru a beneficia de facilitățile oferite, întreprinderile nou înființate,  în cadrul proiectului, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;
 • Reprezentantul legal nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;
 • Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
 • Sunt direct responsabile de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanţat;
 • Asociatul nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • Respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, respectiv:
  • angajarea a minimum 5 persoane în cadrul întreprinderii sociale finanțate prin schema de minimis;
  • asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 18 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
  • asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării întreprinderii sociale, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
  • respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioadă minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.

Sprijinul financiar pentru implementarea ideii de afacere se va acorda începând cu momentul obținerii tuturor documentelor care atestă înființarea și începerea funcționării întreprinderilor sociale, în conditiile legislației aplicabile domeniului de dezvoltare vizat de planul de afacere cu condiția semnării contractului de subvenție.

Persoanele selectate în vederea finanțării vor face dovada înființării întreprinderilor sociale, depunând documentele doveditoare. Noii antreprenori în economie socială vor fi sprijiniți, coordonați, monitorizați de o echipă de experți special desemnată astfel încât să fie preîntâmpinate orice probleme/disfuncționalități/etc în procesul de implementare a planurilor de afaceri.

Valoarea maximă acordată structurilor de economie socială nou înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate/selectate va fi de 462.380 lei (~100.000 euro)/plan de afacere, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

ATESTAT

Care este procedura de obținere a atestatului de întreprindere socială?

Persoanele juridice de drept privat trebuie să depună sau să transmită prin poștă cu confirmare de primire la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente: 

01

Cerere pentru acordarea atestatului completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015 privind economia socială sau, după caz, în anexa nr. 6, în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale. 

 

02

Actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină o serie de prevederi din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă principiile și criteriile economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social ales.

INFO

Valabilitatea atestatului de întreprindere socială

Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației! Termenul poate fi prelungit o singură dată, motivat, pentru 15 zile calendaristice! 

Când cererea şi documentaţia primită sunt incomplete, solicitantul are la dispoziție încă 30 de zile calendaristice pentru a le completa! 

Atestatul este valabil 5 ani și se poate prelungi succesiv pentru încă 5 ani! 

Poți solicita concomitent acordarea atestatului social și a mărcii sociale, iar obținerea mărcii sociale este condiționată de obținerea atestatului de întreprindere socială (Se va completa cererea tip prevăzută în anexa 6 a normelor metodologice)! 

Nu se percep taxe pentru emiterea atestatului sau a mărcii sociale! 

Poți obține marca socială doar dacă ai obținut și atestatul de întreprindere socială! 

OBLIGAȚII

Care sunt obligațiile întreprinderii sociale atestate?

 • De a comunica Agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;
 • De a comunica Agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; compartimentul judeţean pentru economie socială are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
 • De a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.

Întreprinderile sociale se supun controlului cu privire la respectarea condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii, anual, pentru a se verifica respectarea criteriilor care au stat la baza eliberării atestatului de întreprindere socială. Controalele se realizează de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

INFO

Când se suspendă atestatul de întreprindere socială?

Atestatul de întreprindere socială se suspendă de agențiile județene de ocupare a forței de muncă, în următoarele situații:

 • la solicitarea întreprinderii sociale, pentru o perioadă de maxim 12 luni; 
 • întreprinerea socială nu respectă următoarele obligații: 
  • de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare; 
  • de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate și situaţiile financiare anuale; 
  • de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale administrat de ANOFM; 
 • întreprinerea socială nu permite accesul personalului cu atribuții de control și nu prezintă acestora toate informațiile, datele și documentele solicitate. 

Ajutor de minimis

Valoarea maximă acordată structurilor de economie socială nou înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate/selectate va fi de 462.380 lei (~100.000 euro)/ plan de afacere, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Fiecare structură de economie socială nou înființată trebuie să asigure crearea a 5 locuri de muncă, în vederea reducerii gradului de sărăcie, cu respectarea principiilor nediscriminării și a egalității de șanse.

21 SES-uri
aproximativ 100.000 Euro
/SES

105 locuri de muncă

fiecare SES câte 5 locuri de muncă

10 planuri de afaceri

înteprinderi sociale în mediul rural

3 planuri de afaceri

tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

3 planuri de afaceri

măsuri privind
promovarea inovării sociale

CONDIȚII

Cât timp minim va funcționa întreprinderea socială nou înființată?

După înființare, structurile de economie socială nou create își vor desfășura activitatea pentru o perioada de minimum 18 luni.

Toate plățile aferente înființării și funcționării structurilor de economie socială nou create vor fi efectuate în cadrul primelor 18 luni de funcționare.

În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, Beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea a minim 5 locuri de muncă create.

PLATĂ

Condiții de plată

PAS 1. Inițial se acordă o tranșă inițială de maximum 50% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum este aprobat pe baza planului de afacere și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.

PAS 2. O tranșă finală, reprezentând diferența pâna la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis va justifica cheltuirea a 70% din prima tranșă.

 

ATENȚIE

NU vor beneficia de ajutorul de minimis:

 • întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) 104/2000 al Consiliului;
 • întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 a Tratatului CE;
 • întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
  • atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
  • atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integral către producători primari;
  • întreprinderile care au activități legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export,
  • înteprinderile cu activități condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
  • înteprinderi cu activități pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Prin urmare, activitățile nu vor viza domeniile exceptate de la schema de ajutor de minimis evidențiate mai sus.

Status Proiect

 • În prezent asigurăm Managementul Proiectului
 • Am început campaniile informative online cu privire la 
  • obiectivele proiectului;
  • criteriile de alegere a grupului țintă;

 

Știri

Read more +10 mai 2021 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

Asociația EDUCATISM din Sibiu – sprijin acordat copiilor şi tinerilor cu tulburări din spectrul autist

Read more +06 mai 2021 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

Asociaţia FAGURE – atelier comunitar de tâmplărie şi servicii de întreținere peisagistică

Read more +29 aprilie 2021 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

INTERSECT – Recuperăm, salvăm și revalorificăm hrană!

Read more +27 aprilie 2021 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

Spiridușii Dințișori

Read more +22 aprilie 2021 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

Dulcesa R by Sanomar Select

Read more +01 aprilie 2021 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

Împreună spre o viață mai bună! ASFET – After School

Read more +17 noiembrie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Evenimente online cu viitorii antreprenori sociali

Read more +04 septembrie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Stiri

ES-VIES lista ierarhizată intermediară a planurilor de afaceri cu punctajele obținute în etapa B- evaluare tehnico – financiară.

Read more +25 august 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Documente Utile, ES VIES Stiri, ES-VIES Documente Grup Țintă, Stiri

ES-VIES: Listă intermediară de evaluare – Faza A

Read more +10 august 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Documente Utile, ES VIES Stiri, Stiri

LISTA PLANURILOR DE AFACERI DEPUSE ÎN CADRUL CONCURSULUI ES-VIES

Read more +06 august 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

Curs de formare „Manager de întreprindere socială” susținut online, 7-9 august și 14-16 august 2020

Read more +21 iulie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

Întrebări cu privire la concursul de planuri de afaceri ES-VIES

Read more +20 iulie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

ES-VIES – Concurs Planuri de Afacere

Read more +16 iulie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

ES-VIES – Metodologia de depunere, selecție și evaluare a planurilor de afacere

Read more +15 iulie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

„Ghidul pentru întreprinderile sociale & întreprinderile sociale de inserție”

Read more +15 iunie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Stiri

Examen de certificare “Antreprenor în economie socială”

Read more +04 iunie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, Evenimente, Stiri

Curs de formare “Antreprenor în economie socială” susținut online, 12-14 iunie și 19-21 iunie 2020

Read more +26 mai 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare “Antreprenor în economie socială” susținut online, 1-5 iunie și 8-12 iunie 2020

Evenimente

Read more +17 noiembrie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Evenimente online cu viitorii antreprenori sociali

Read more +04 septembrie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Stiri

ES-VIES lista ierarhizată intermediară a planurilor de afaceri cu punctajele obținute în etapa B- evaluare tehnico – financiară.

Read more +06 iulie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

ES-VIES Workshop-uri, 10-12 iulie 2020

Read more +26 mai 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare “Antreprenor în economie socială” susținut online, 1-5 iunie și 8-12 iunie 2020

Read more +22 mai 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare “Antreprenor în economie socială” susținut online, 29 – 31 mai și 5-7 iunie 2020

Read more +15 mai 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare “Antreprenor în economie socială” susținut online, 22-24 mai și 29 – 31 mai 2020

Read more +08 mai 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare “Antreprenor în economie socială” susținut online, 15-17 mai și 22-24 mai 2020

Read more +22 aprilie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Primul curs online în cadrul proiectului ES-VIES, 1-3 mai 2020, Regiunea Centru

Read more +22 aprilie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare online „Antreprenor în economie socială”, 1-3 mai, Regiunea Vest

Read more +11 martie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare și certificare „Antreprenor economie socială” (112032)
Brașov, 13-15 martie și 20-22 martie 2020

Read more +20 februarie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Eveniment de recrutare proiect Economia Socială – Vector de Integrare Europeană Sustenabilă (ES-VIES)
28 februarie, Deva

Read more +20 februarie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Eveniment de informare ES-VIES
27 februarie 2020, Deva

Read more +19 februarie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Eveniment de recrutare proiect Economia Socială – Vector de Integrare Europeană Sustenabilă (ES-VIES)
25 februarie, Constanța

Read more +19 februarie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Eveniment de Informare, Proiect ES-VIES
24 februarie 2020, Constanța

Read more +17 februarie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Eveniment de recrutare proiect Economia Socială – Vector de Integrare Europeană Sustenabilă (ES-VIES)
20 februarie, Sighișoara

Read more +17 februarie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Eveniment de informare proiect ES-VIES
19 februarie 2020, Sighișoara

Read more +05 februarie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Eveniment de recrutare proiect Economia Socială – Vector de Integrare Europeană Sustenabilă (ES-VIES)
13 februarie 2020, Caransebeș

Read more +04 februarie 2020 By Fundatia ADEPT in ES VIES Stiri, ES VIES Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Eveniment de informare proiect ES-VIES
12 februarie 2020, Caransebeș

Documente Proiect

Listă finală de evaluare planuri de afaceri - Faza C

ATENȚIE

Condiții apartenență grup țintă

La activitățile proiectului și, implicit, la cursurile de formare (în domeniile Antreprenor în Economie Socială sau Manager de Întreprindere Socială) pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Fac parte dintr-una din următoarele categorii de grup țintă: șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale);
 • Intenționează să înființeze o întreprindere socială cu profil nonagricol în mediul urban sau rural din regiunile proiectului;
 • Au între 18-64 de ani;
 • NU fac parte din categoria tineri NEETs (persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani, care nu urmeaza nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă);
 • NU au participat în ultimii 5 ani la cursuri privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale în economie socială finanțate din fonduri nerambursabile și nu sunt înscriși în prezent în alt program similar;
 • Au minim studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • Au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Centru, Vest sau Sud-Est;
 • NU pot face parte din grupul țintă persoanele care au calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.
 • NU este înscris la niciun alt program pentru a urma cursul de formare antreprenorială în domeniul economiei sociale și nu are certificat în competențele prezentului proiect obținut în ultimii 5 ani.

Fundaţia ADEPT Transilvania prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul implementării proiectului „Economia Socială – Vector de Integrare Economică Sustenabilă (ES-VIES)”, POCU/449/4/16/128489.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate după caz: AM POCU, OIR CENTRU, ANC, alte autorități publice centrale/locale. Prin completarea și trimiterea acestui formular va declarați acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale în scopul implementării proiectului.

 

Etape proces de recrutare și selecție
grup țintă

1. INFORMARE

Preînscriere online
Evenimente de informare și promovare

2. RECRUTARE

cu scopul completării și colectării dosarelor de candidatură

3. SELECȚIE


verificare dosare și admitere în grupul țintă

ATENȚIE

Documente dosar candidatură grup țintă

Participanții declarați eligibili vor depune dosarul de candidatură, care va cuprinde cel puțin următoarele:

 1. cerere de înscriere în grupul țintă;
 2. formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
 3. declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
 4. declarație pe proprie răspundere a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă;
 5. declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 6. angajament;
 7. alte documentecare dovedesc apartenența la grupul țintă (după caz: adeverință de șomaj, adeverință de salariat, adeverință de student, declarație pe propria răspundere că sunt persoane casnice, copie talon pensie, copie cui sau cif pentru pfa);
 8. copie certificat de naștere;
 9. copie ci/buletin/pașaport;
 10. copie după ultimul act de studiu(minim diplomă de bacalaureat).

 

IMPORTANT

Instrucțiuni completare documente dosar candidatură grup țintă

Fiecare candidat va prezenta documentele în original, în perioada următoare, la solicitarea unuia dintre experții recrutare grup țintă, în cadrul evenimentelor de recrutare sau a întâlnirilor punctuale. Datele de desfășurare a acestor evenimente de recrutare/întâlniri vor fi anunțate pe pagina de FB și pe site, la secțiunea Știri&Evenimente.

Completarea dosarelor de candidatură se va face sub directa îndrumare a experților din cadrul proiectului.

În situația în care, unul sau mai multe documente nu sunt prezentate sau nu sunt corect completate, comisia de selecție a grupului țintăcare analizează dosarul de candidatură, va solicita clarificări, pe care candidatul  le va putea soluționa în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

În cazul în care candidatul nu răspunde la solicitările comisiei în timpul menționat mai sus, acesta va fi declarat RESPINS și nu va trece în etapa următoare de formare/dezvoltarea competențelor de Antreprenor în Întreprindere Socială.

 

VĂ RUGĂM SĂCONTACTAȚI DIRECT ECHIPA DE PROIECT (pe adresa de mail: proiect.esvies@fundatia-adept.org) ÎN CAZUL ÎN CARE SUNTEȚI INTERESAȚI SĂ COMPLETAȚI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI!

Echipa de Proiect

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP