ACCES - Abordarea Coerentă și Competitivă a Educației Școlare

Facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/sau terțiar non-universitar, din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat, dar și prin organizarea de stagii de practică, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale, cerute pe piața muncii. POCU/633/6/14/130684:

Finanțat de: Uniunea Europeană/Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Durată Proiect: august 2020 - iulie 2022 (24 de luni)
Buget: 2,295,604.36 lei
Proiect aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.14.

Obiective Proiect

General

Despre Proiect

ADEPT Transilvania, în calitate de beneficiar, implementează în parteneriat cu SILVER LEAF SRL proiectul “ACCES - Abordarea Coerentă și Competitivă a Educației Școlare” POCU /633/6/14/130684, Cod SMIS 2014+ 130684, în perioada 03.08.2020 - 02.08.2022 (24 luni).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Obiectiv Specific (O.S.) 6.14: Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.

OG

Obiectivul General al Proiectului

Facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/sau terțiar non-universitar, din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat, dar și prin organizarea de stagii de practică, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale, cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională, care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate în SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră, în vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (ISCED 2, 3 si 4).

Rezultate

Rezultatele pe termen scurt și mediu pentru elevii participanți

Rezultatele pe termen scurt și mediu pentru elevii participanți se referă la:

 • efectuarea de stagii de practică,

 • consiliere profesională și de carieră,

 • posibilitate de angajare,

 • creșterea respectului de sine și a independenței,

 • îmbunătățirea sentimentului împlinirii profesionale.

Elevii vor avea transportul decontat și vor primi pachet alimentar zilnic.

Localizare Proiect

Regiunea Centru

județele
Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

Regiunea Sud-Est

județele
Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Regiunea Vest

județele
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Regiunea Sud-Vest Oltenia

județele
Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea

Regiunea Sud-Muntenia

județele
Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Prahova

OS

Obiective Specifice

Prin obiectivele sale specifice, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general POCU, prin promovarea unor măsuri de corelare a sistemului de învățământ și piața muncii, prin activități de consiliere și orientare profesională, în vederea pregătirii pentru inserție pe piața muncii a 182 de elevi, cu predilecție din liceele tehnologice, școlilor profesionale și postliceale, aparținând regiunilor Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, în vederea creșterii gradului de ocupare în rândul absolvenților unităților de învățământ.

182 de elevi

pregătiți pentru inserție pe piața muncii

182 de elevi

consiliați și orientați spre carieră

15 parteneriate


cu noi potențiali angajatori

140 de elevi


certificați pe stagii de practică

OS1

Obiectivul Specific 1

Selectarea, recrutarea GT, organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică etc.) pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar, din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, și creșterea gradului de conștientizare, cu privire la oportunitățile oferite de stagiile de practică, precum și cu privire la principiile inovării sociale, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și nediscriminare.

 

OS2

Obiectivul Specific 2

Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, axate pe dobândirea de competențe corelate cu necesitățile pieței muncii, pentru cei 182 elevi din învățământul secundar și/ sau tertiar non-universitar, din regiunile vizate de proiect.

 

OS3

Obiectivul Specific 3

Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă, prin încheierea a cel puțin 15 parteneriate / conventii între unitățile de învățământ și companii, dar și prin dezvoltarea unui mecanism de relaționare și comunicare (de tip rețea) în vederea facilitării dialogului dintre companii/sectorul privat, rețeaua unităților de învățământ, părinții / tutorii elevilor și grupul țintă, prin organizarea a 5 întâlniri, 5 workshop-uri etc., în urma cărora vor rezulta materiale didactice pentru valorificarea unor soluții practice, viabile, inovative de îmbunătățire a ofertei de stagii de practică/învățarea la locul de muncă, inclusiv valorificarea de bune practici.

 

OS4

Obiectivul Specific 4

Îmbunătățirea competențelor și abilităților a 182 de elevi în domeniul TIC, dar și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul gestionării financiare personale, prin organizarea unor sesiuni de informare pe aceste domenii, monitorizarea gradului de creștere al competențelor și cunostințelor dobândite de grupul țintă, urmare a participării la activitățile proiectului și, de asemenea, stimularea competitivității în rândul elevilor și creșterea gradului de încredere al angajatorilor vizavi de capacitățile profesionale ale grupului țintă, prin intermediul unei competiții profesionale (concurs), cu acordarea a 30 de premii pentru cei mai buni.

Valoarea totală a proiectului este de 2,295,604.36 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1,922,287.15 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 339,227.13 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 34,090.08  lei).

 

Activități

Proiectul se desfășoară pe parcursul a doi ani:

1. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă, care include organizarea a 6 evenimente de informare, în vederea selectării și recrutării grupului țintă, pe baza unei metodologii clare.

Vor fi:

 • 182 de persoane identificate și recrutate, dintre care 19 de etnie romă și 19 din mediul rural
 • 140 de persoane din grupul țintă certificate, dintre care 15 de etnie romă și 15 din mediul rural
 • 39 de persoane care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant, dintre care 4 de etnie romă și 4 din mediul rural 
 • 19 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant, dintre care 3 din mediul rural si 3 de etnie romă
 • 182 de kit-uri de practică distribuite 

Îmbunătățiri/ beneficii reale: recrutarea/ selectarea grupului țintă va fi efectuată unitar și fără a face discriminare, la nivelul grupului țintă, indiferent de sex, religie, etnie, domiciliu, va oferi egalitate de șanse pentru toate persoanele din grupul țintă vizat de proiect

2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, pe baza unei metodologii stabilite

Îmbunătățiri/ beneficii reale: aceste rezultate vor contribui direct la îndeplinirea obiectivelor proiectului și la atingerea indicatorilor, beneficiul real constând în faptul că cei 182 de elevi din GT vor beneficia de activități care le vor îndruma pașii spre noi oportunități de carieră și succes.

3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă, ce implică dezvoltarea unei rețele pentru ocupare și incluziune pe piața muncii, 5 workshopuri ale rețelei, 15 parteneriate noi incheiate.

Îmbunătățiri/ beneficii reale: aceste rezultate vor contribui direct la dezvoltarea unei relații cât mai strânse între instituțiile de învățământ și companiile private si vor releva elevilor cerințele de pe piața muncii.

4. Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă

Pe baza unor metodologii de derulare sesiune informare TIC și de educație financiară, vor fi organizate:

 • 10 sesiuni de instruiri în domeniul TIC
 • 10 sesiuni de instruire în domeniul educației financiare
 • 6 evenimente de dezvoltare personală și profesională
 • un concurs pe meserii, cu decernare de premii, constând în 35 de biciclete

Îmbunătățiri/ beneficii reale: Aceste rezultate vor contribui direct la îndeplinirea obiectivelor proiectului, deoarece vor contribui la stimularea competitivității elevilor, prin premiile puse în concurs.

Etape derulare activități proiect

Pasul 1

01

Sesiuni de informare cu privire la obiectivele și activitățile proiectului

Pasul 2

02

Crearea de parteneriate cu instituțiile de învățământ și partenerii de practică

Pasul 3

03

Identificare și selectarea grupului țintă

Pasul 4

04

Consiliere și orientare profesională

Pasul 5

01

Derulare stagii de practică

Pasul 6

02

Educație financiară și de formare a competențelor TIC

Pasul 7

03

Dezvoltare personală și profesională

Pasul 8

04

Concurs pe meserii, cu decernare de premii

PAȘI

Participarea grupului țintă la activitățile proiectului

01

PRE-ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ. INFORMARE & PROMOVARE

Se face pre-înscrierea la activitățile proiectului prin completarea chestionarului online publicat la secțiunea Documente Utile pe site-ul nostru sau transmițând o cerere la adresa acces@fundatia-adept.org.

În baza informațiilor furnizate se verifică eligibilitatea de participare la activitățile proiectului și experții din cadrul proiectului vor derula o campanie de follow up. 

Elevii declarați eligibili pentru participare la evenimentele și activitățile proiectului vor lua parte la evenimentele de informare cu privire la obiectivele urmărite în cadrul proiectului și criteriile de înscriere în grupul țintă. Vom organiza 6 evenimente de informare regionale. 

Datele de desfășurare a evenimentelor de informare vor fi comunicate în timp util.

02

RECRUTARE GRUP ȚINTĂ

Persoanele declarate eligibile vor depune dosarul de candidatură, care va cuprinde cel puțin următoarele:

 1. cerere de înscriere în grupul țintă;
 2. formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
 3. declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
 4. declarație pe proprie răspundere a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă;
 5. declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 6. angajament;
 7. alte documentecare dovedesc apartenența la grupul țintă (adeverință de elev)
 8. copie certificat de naștere;
 9. copie ci/buletin/pașaport;
 10. acordul părinților ca elevul să participe la activitățile proiectului
 
03

SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Dintre persoanele eligibile, vom recruta și selecta 182 de persoane, în ordinea înscrierii, după criteriile:

 • dosarul de candidatură conține toate documentele și formularele solicitate sunt corect completate. Completarea dosarelor se va face sub directa îndrumare a experților din cadrul proiectului. Fiecare candidat va prezenta documentele în original unuia din experții recrutare grup țintă.

Procesul de identificare al grupului țintă va ține cont de principiile nediscriminării și egalității de șanse și gen. Din acest considerent, se va avea în vedere să facă parte cel puțin 19 persoane de etnie romă și 19 din mediul rural. 

Selecția nu va ține cont de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și a Legii nr 202/2002, republicată.

Proiectul se adresează inclusiv elevilor cu dizabilități, promovând educația și formarea profesională favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități.

04

SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ

Activitatea se va desfășura atât la nivel individual, cât și în grup în vederea orientării în carieră a elevilor, axate pe dobândirea de competențe care raspund necesităților pieței muncii. Acest lucru se va realiza printr-un program specific de consiliere și orientare în carieră organizat prin centre specializate și furnizori de servicii din sectorul privat acreditați.

Această activitate va viza înzestrarea grupului țintă cu următoarele cunoștințe și abilități necesare pentru sprijinirea tranziției de la școală la viața activă și realizarea unui management eficient al propriei cariere:

 • autocunoaștere și dezvoltare personală,
 • comunicare și relaționare interpersonală,
 • managementul informațiilor și al învățării,
 • planificarea carierei etc.

Vor fi realizate aplicații practice pentru: elaborarea, analiza și optimizarea documentelor de prezentare (CV, scrisoare de intenție etc), instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, pregătirea interviurilor (experiență, comportamente, competențe etc.).

05

DERULARE STAGII DE PRACTICĂ

Stagiile de practică se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii 258/2007 privind practica elevilor și studenților și ale normativelor/reglementarilor specifice domeniului (Anexa 1 – Cadrul strategic și legal relevant).

Scopul practicii de specialitate constă în corelarea și verificarea cunoștințelor teoretice acumulate de elevi cu activitatea practică aferentă specializării, ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confrunta cu cerințele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după terminarea școlii. De asemenea, se urmărește acomodarea cu mediul viitoarei activități practice, ceea ce va conduce la o mai facilă inserție a absolvenților pe piața muncii.

Practica se va realiza atât la agenții economici cu care sunt încheiate acorduri de parteneriat/convenții la nivelul instituției de învățământ, cât și la agenți economici noi, cu care se vor încheia parteneriate noi (15) în afara celor existente. Se va valorifica experiența anterioară și se vor forma noi relații de cooperare pentru formarea profesională inițială. Rolul noilor parteneriate este de a facilita tranziția de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem de stagii de practică la un potențial angajator, inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de muncă, prezentându-le acestora ce facilități fiscale au firmele pentru angajarea tinerilor.

Fiecare stagiu de practică se desfășoara în funcție de practica prevăzută în planul de învățământ avizat de fiecare unitate de învățământ astfel încât să se acopere durata stagiului de practică prevăzut pe durata unui an școlar, cu respectarea prevederilor legale (nu mai mult de 6 ore/zi).

Stagiul de practică va fi recunoscut de către instituția de învățământ prin acordarea unor note, în conformitate cu normele stabilite prin Planul de Învățământ.

etc.
06

REȚEA PENTRU OCUPARE ȘI INCLUZIUNE PE PIAȚA MUNCII

În cadrul proiectului se va crea o rețea pentru ocupare și incluziune pe piața muncii care va avea rolul unui instrument de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către unitățile de învățământ privind nevoile lor de instruire precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional/local. Scopul final al rețelei constă în facilitarea creării de noi parteneriate între unitățile de învățământ și întreprinderi, vizând creșterea ocupării și incluziunii pe piața muncii a elevilor din regiunile proiectului.

07

EDUCAȚIE FINANCIARĂ ȘI DE FORMARE A COMPETENȚELOR TIC

Se vor desfășura câte 10 evenimente de educație financiară, respectiv de formare a competențelor TIC, în cabinetele CDI (Centrul de Documentare și Informare) ale unităților de învățământ sau în alte săli sau laboratoare, în cazul în care nu există cabinete CDI, și la ele vor participa toți elevii din grupul țintă.

În urma sesiunilor de formare, elevii vor fi mai pregătiți pentru piața muncii, vor dobândi noțiuni de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook etc) și noțiuni financiare care îi vor ajuta să își calculeze bugetul de venituri și cheltuieli și să își gestioneze banii.

08

DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ

Vor fi organizate 6 evenimente de dezvoltare personală și profesională cu elevii participanți la stagiile de practică în regiunile proiectului unde, prin jocuri inteligente (de tip CATAN, Rețeaua Energetică etc) se vor testa perspicacitatea și abilitățile dobândite, dar vor contribui și la dezvoltarea abilităților de comunicare, creativitate sau rezolvare a problemelor, luare de decizii, asumarea responsabilității, lucrul în echipă, inițiativăperseverență, flexibilitate. Aceste evenimente constituie o manieră inovativă de evaluare a competențelor elevilor, testând capacitățile acestora prin jocuri interactive și inovatoare, cu feedback permanent de la moderator.

Elevii participanți la aceste evenimente vor fi selectați pe principiul nediscriminării și al egalității de șanse.

09

CONCURS DE MESERII CU PREMII

Concursul de meserii are ca obiectiv promovarea ideii de competiție și performanță pentru elevii participanți la stagiile de practică și creșterea gradului de încredere al angajatorilor vis-a-vis de capacitățile profesionale ale grupului țintă.

Competiția promoveaza excelența profesională și valorile etice, precum și fair-playul competițional.

Concursul se va desfășura pe domeniile pentru care elevii au facut practică.

La concurs participă elevii care fac parte din grupul țintă, care doresc și au completat în acest sens cererea de înscriere la competiție.

Pentru coordonarea și evaluarea competiției se constituie la nivelul proiectului o Comisie de Coordonare și Evaluare a rezultatelor, compusă din Coordonator Partener, cadre didactice și tutorii de practică pentru fiecare meserie în parte. Structura probei de concurs se stabilește de către membrii Comisiei de Coordonare si Evaluare, iar subiectele vor fi conform Standardalui de pregatire profesională pentru fiecare calificare.

Vor fi premiați cei mai buni 30 de elevi cu un premiu constând într-o bicicletă (30 de biciclete).

 

Proiectul contribuie în mod direct la dezvoltarea competențelor profesionale ale celor 182 de elevi recrutați în grupul țintă, prin implicarea acestora în activități de învățare la un potențial loc de muncă/medii de practica din sectoare economice cu potențial competitiv și domenii de specializare inteligentă, în vederea găsirii unui loc de muncă de către cel puțin 21% dintre aceștia, la stimularea competitivității în rândul elevilor și creșterea gradului de încredere al angajatorilor vis-a-vis de capacitățile profesionale ale grupului țintă.

Rezultate așteptate

182
de elevi

selectați în grupul țintă

182 de elevi


consiliați și orientați în carieră

140 de elevi


certificați după stagiile de practică

182 de elevi


instruiți în domeniile TIC și educație financiară

CE?

Ce dorim să realizăm

 • Prin intermediul proiectului vor fi identificați și recrutați 182 de elevi, dintre care 19 de etnie romă și 19 din mediul rural

 • 140 de persoane din grupul țintă certificate în urma parcurgerii stagiilor de practică,  dintre care 15 de etnie romă și 15 din mediul rural

 • Minim 39 de persoane își vor găsi un loc de muncă, la încetarea calității de participant*, dintre care 4 de etnie romă și 4 din mediul rural

 • Minim 19 persoane vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant*, dintre care 3 din mediul rural și 3 de etnie romă.

* Termenul de ”Încetare a calității de participant” reprezintă intervalul de maxim 90 de zile de la momentul finalizării formării inițiale și obținerii unei certificări / diplome, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2022 (conform Ghidului Indicatorilor POCU - versiunea Septembrie 2020).

 • Vom crea 1 rețea  pentru ocuparea și incluziunea pe piața muncii

 • Vom organiza 5 workshopuri ale rețelei
 • Vom încheia 15  parteneriate noi cu agenți economici pentru derularea stagiilor de practică

 • Vom încheia parteneriate cu instituțiile de învățământ interesate să participe la activitățile proiectului

 • Vom organiza 6 evenimente de informare cu privire la obiectivele și activitățile proiectulu

 • Vom desfășura 10 sesiuni de instruire în domeniul TIC

 • Vom desfășura 10 sesiuni de instruire în domeniul educației financiare

 • Vom organiza 6 evenimente de dezvoltare personală și profesională

 • Vom organiza 1 concurs pe meserii cu decernare de premii (premii constând în 35 de biciclete acordate

Grup Țintă

GT

Grupul țintă al proiectului

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar cu domiciliul în regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 și ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri, organizate la nivelul unităților de învățământ.

 

Grupul țintă

182 de elevi


consiliați și orientați profesional

182 de elevi

instruiți în domeniile TIC și educație financiară

140 de elevi


cerificați în urma stagiilor de practică

182 de elevi

program de dezvoltare personală și profesională

CRITERII

Ce persoane pot deveni parte din grupul țintă

Pot participa la activitățile proiectului, respectiv consiliere și orientare profesională, stagii de practică, sesiuni de instruire în domeniile TIC și educație financiară, dezvoltare personală și profesională,  persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • sunt înmatriculate în sistemul de învățământ vizat de proiect la momentul înscrierii în grupul țintă (adeverință de elev)

 • au domiciliul sau reședința într-una din regiunile proiectului (copie CI):

  • Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

  • Regiunea Vest (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș)

  • Regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea)

  • Regiunea Sud-Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman)

  • Regiunea Sud-Vest Oltenia (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea)

 • acordul și disponibilitatea pentru participarea la toate activitățile proiectului care îi vizează

 • NU mai participă la alte activități similare finanțate din Fondul Social European (declarație pe propria răspundere a persoanei din grupul țintă).

 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În procesul de identificare al grupului țintă, să se respecte principiile nediscriminării, egalității de șanse și gen. Din acest considerent se va avea în vedere ca din grupul țintă al proiectului să facă parte cel puțin 19 persoane de etnie roma și 19 persoane care provin din mediul rural.

 

Etape proces de recrutare și selecție
grup țintă

1. INFORMARE

Preînscriere online
Evenimente de informare și promovare

2. RECRUTARE

cu scopul completării și colectării dosarelor de candidatură

3. SELECȚIE


verificare dosare și admitere în grupul țintă

PAȘI

Participarea la activitățile proiectului

01

PRE-ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ. INFORMARE & PROMOVARE

Se face pre-înscrierea la activitățile proiectului prin completarea chestionarului online publicat la secțiunea Documente Utile pe site-ul nostru sau transmițând o cerere la adresa acces@fundatia-adept.org.

În baza informațiilor furnizate se verifică eligibilitatea de participare la activitățile proiectului și experții din cadrul proiectului vor derula o campanie de follow up. 

Elevii declarați eligibili pentru participare la evenimentele și activitățile proiectului vor lua parte la evenimentele de informare cu privire la obiectivele urmărite în cadrul proiectului și criteriile de înscriere în grupul țintă. Vom organiza 6 evenimente de informare regionale. 

Datele de desfășurare a evenimentelor de informare vor fi comunicate în timp util.

02

RECRUTARE GRUP ȚINTĂ

Persoanele declarate eligibile vor depune dosarul de candidatură, care va cuprinde cel puțin următoarele:

 1. cerere de înscriere în grupul țintă;
 2. formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
 3. declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
 4. declarație pe proprie răspundere a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă;
 5. declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 6. angajament;
 7. alte documentecare dovedesc apartenența la grupul țintă (adeverință de elev)
 8. copie certificat de naștere;
 9. copie ci/buletin/pașaport;
 10. acordul părinților ca elevul să participe la activitățile proiectului
 
03

SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Dintre persoanele eligibile, vom recruta și selecta 182 de persoane, în ordinea înscrierii, după criteriile:

 • dosarul de candidatură conține toate documentele și formularele solicitate sunt corect completate. Completarea dosarelor se va face sub directa îndrumare a experților din cadrul proiectului. Fiecare candidat va prezenta documentele în original unuia din experții recrutare grup țintă.

Procesul de identificare al grupului țintă va ține cont de principiile nediscriminării și egalității de șanse și gen. Din acest considerent, se va avea în vedere să facă parte cel puțin 19 persoane de etnie romă și 19 din mediul rural. 

Selecția nu va ține cont de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și a Legii nr 202/2002, republicată.

Proiectul se adresează inclusiv elevilor cu dizabilități, promovând educația și formarea profesională favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități.

04

SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ

Activitatea se va desfășura atât la nivel individual, cât și în grup în vederea orientării în carieră a elevilor, axate pe dobândirea de competențe care raspund necesităților pieței muncii. Acest lucru se va realiza printr-un program specific de consiliere și orientare în carieră organizat prin centre specializate și furnizori de servicii din sectorul privat acreditați.

Această activitate va viza înzestrarea grupului țintă cu următoarele cunoștințe și abilități necesare pentru sprijinirea tranziției de la școală la viața activă și realizarea unui management eficient al propriei cariere:

 • autocunoaștere și dezvoltare personală,
 • comunicare și relaționare interpersonală,
 • managementul informațiilor și al învățării,
 • planificarea carierei etc.

Vor fi realizate aplicații practice pentru: elaborarea, analiza și optimizarea documentelor de prezentare (CV, scrisoare de intenție etc), instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, pregătirea interviurilor (experiență, comportamente, competențe etc.).

05

DERULARE STAGII DE PRACTICĂ

Stagiile de practică se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii 258/2007 privind practica elevilor și studenților și ale normativelor/reglementarilor specifice domeniului (Anexa 1 – Cadrul strategic și legal relevant).

Scopul practicii de specialitate constă în corelarea și verificarea cunoștințelor teoretice acumulate de elevi cu activitatea practică aferentă specializării, ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confrunta cu cerințele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după terminarea școlii. De asemenea, se urmărește acomodarea cu mediul viitoarei activități practice, ceea ce va conduce la o mai facilă inserție a absolvenților pe piața muncii.

Practica se va realiza atât la agenții economici cu care sunt încheiate acorduri de parteneriat/convenții la nivelul instituției de învățământ, cât și la agenți economici noi, cu care se vor încheia parteneriate noi (15) în afara celor existente. Se va valorifica experiența anterioară și se vor forma noi relații de cooperare pentru formarea profesională inițială. Rolul noilor parteneriate este de a facilita tranziția de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem de stagii de practică la un potențial angajator, inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de muncă, prezentându-le acestora ce facilități fiscale au firmele pentru angajarea tinerilor.

Fiecare stagiu de practică se desfășoara în funcție de practica prevăzută în planul de învățământ avizat de fiecare unitate de învățământ astfel încât să se acopere durata stagiului de practică prevăzut pe durata unui an școlar, cu respectarea prevederilor legale (nu mai mult de 6 ore/zi).

Stagiul de practică va fi recunoscut de către instituția de învățământ prin acordarea unor note, în conformitate cu normele stabilite prin Planul de Învățământ.

etc.
06

REȚEA PENTRU OCUPARE ȘI INCLUZIUNE PE PIAȚA MUNCII

În cadrul proiectului se va crea o rețea pentru ocupare și incluziune pe piața muncii care va avea rolul unui instrument de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către unitățile de învățământ privind nevoile lor de instruire precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional/local. Scopul final al rețelei constă în facilitarea creării de noi parteneriate între unitățile de învățământ și întreprinderi, vizând creșterea ocupării și incluziunii pe piața muncii a elevilor din regiunile proiectului.

07

EDUCAȚIE FINANCIARĂ ȘI DE FORMARE A COMPETENȚELOR TIC

Se vor desfășura câte 10 evenimente de educație financiară, respectiv de formare a competențelor TIC, în cabinetele CDI (Centrul de Documentare și Informare) ale unităților de învățământ sau în alte săli sau laboratoare, în cazul în care nu există cabinete CDI, și la ele vor participa toți elevii din grupul țintă.

În urma sesiunilor de formare, elevii vor fi mai pregătiți pentru piața muncii, vor dobândi noțiuni de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook etc) și noțiuni financiare care îi vor ajuta să își calculeze bugetul de venituri și cheltuieli și să își gestioneze banii.

08

DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ

Vor fi organizate 6 evenimente de dezvoltare personală și profesională cu elevii participanți la stagiile de practică în regiunile proiectului unde, prin jocuri inteligente (de tip CATAN, Rețeaua Energetică etc) se vor testa perspicacitatea și abilitățile dobândite, dar vor contribui și la dezvoltarea abilităților de comunicare, creativitate sau rezolvare a problemelor, luare de decizii, asumarea responsabilității, lucrul în echipă, inițiativăperseverență, flexibilitate. Aceste evenimente constituie o manieră inovativă de evaluare a competențelor elevilor, testând capacitățile acestora prin jocuri interactive și inovatoare, cu feedback permanent de la moderator.

Elevii participanți la aceste evenimente vor fi selectați pe principiul nediscriminării și al egalității de șanse.

09

CONCURS DE MESERII CU PREMII

Concursul de meserii are ca obiectiv promovarea ideii de competiție și performanță pentru elevii participanți la stagiile de practică și creșterea gradului de încredere al angajatorilor vis-a-vis de capacitățile profesionale ale grupului țintă.

Competiția promoveaza excelența profesională și valorile etice, precum și fair-playul competițional.

Concursul se va desfășura pe domeniile pentru care elevii au facut practică.

La concurs participă elevii care fac parte din grupul țintă, care doresc și au completat în acest sens cererea de înscriere la competiție.

Pentru coordonarea și evaluarea competiției se constituie la nivelul proiectului o Comisie de Coordonare și Evaluare a rezultatelor, compusă din Coordonator Partener, cadre didactice și tutorii de practică pentru fiecare meserie în parte. Structura probei de concurs se stabilește de către membrii Comisiei de Coordonare si Evaluare, iar subiectele vor fi conform Standardalui de pregatire profesională pentru fiecare calificare.

Vor fi premiați cei mai buni 30 de elevi cu un premiu constând într-o bicicletă (30 de biciclete).

 

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și Legii nr. 202/2002, republicată.

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/contractare/implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

În acest sens fiecare persoană participantă la acitivitățile proiectului va semna un document prin care își oferă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale menționate.

Beneficiile angajării tinerilor

!

Măsuri de stimulare, acordate angajatorilor

Prevederile legale (Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă) includ o serie de măsuri de stimulare, acordate angajatorilor, pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 29 ani.

 

!

Angajarea proaspeților absolvenți

Potrivit art. 80 din Legea nr.76/2002, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei. Suma este valabilă și pentru angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap. Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii. (art. 83, alin.1, din Legea nr.76/2002).

 

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ

primesc un STIMULENT LUNAR o sumă în cuantum de 2.250 lei
pe o perioadă de 12 luni

!

Angajarea elevilor pe perioadele vacanțelor

Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază, pentru fiecare elev și student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, care este, în prezent, 500 de lei, deci ajutorul ajunge la 250 de lei lunar.

Sumele se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, iar perioada pentru care se acordă stimulentul financiar este de maxim 60 de zile lucrătoare, într-un an calendaristic.

 

Angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor

primesc un STIMULENT LUNAR o sumă în cuantum de 250 lei
pe o perioadă de maxim 60 de zile lucrătoare

!

Angajarea șomerilor între 16 și 29 de ani

În temeiul articolului III, alineatul (2), angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minim 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la alin. (2).

Angajatorii care încadrează în muncă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani, înregistrate ca şomeri

primesc un STIMULENT LUNAR 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei
pe o perioadă de 12 luni

Grupul țintă al proiectului va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și Legii nr. 202/2002, republicată.

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/contractare/implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

În acest sens fiecare persoană participantă la acitivitățile proiectului va semna un document prin care își oferă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale menționate.

Status Proiect

 • În prezent asigurăm Managementul Proiectului
 • Am început campaniile informative online cu privire la 
  • obiectivele proiectului;
  • criteriile de alegere a grupului țintă;

 

Știri

Read more +20 februarie 2023 By Fundatia ADEPT in ACCES Știri

Investind în viitor: Beneficiile Sesiunilor de Educație Financiară pentru elevi

Read more +15 ianuarie 2023 By Fundatia ADEPT in ACCES Știri

Beneficiile sesiunilor de TIC – aduse în cadrul proiectului ACCES

Read more +10 decembrie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Știri

Oportunitate pentru tinerii NEETs din Regiunea Centru

Read more +08 noiembrie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Știri

Succesul continuă prin Consiliere și Orientare Profesională

Read more +20 octombrie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Știri

Impactul pandemiei în desfășurarea activităților din cadrul proiectului

Read more +03 septembrie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Știri

Explorând Orizonturile Viitorului: Ghid pentru Tinerii Absolvenți de Liceu 

Read more +20 iulie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Lecții în natură, în cadrul stagiilor de practică

Read more +11 iulie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Stagii de practică pentru elevii din grupul țintă ACCES

Read more +04 iulie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Program zilnic de stagii de practică ACCES

Read more +03 iulie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Știri, FASP Știri, Stiri

Rezultatele bacalaureatului 2022

Read more +27 iunie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Stagii de practică pentru grupul țintă ACCES

Read more +15 iunie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Ritm alert de lecții practice

Read more +09 iunie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Știri, Stiri

Biciclete pentru câștigătorii concursului pe meserii ACCES

Read more +08 iunie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Eveniment de informare ACCES, la Sighișoara

Read more +05 iunie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Știri, FASP Știri, Stiri

Start pentru bacalaureat

Read more +05 iunie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Săptămână de practică plină

Read more +29 mai 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Lecții practice, fizzle și online, pentru colaboratorii ACCES

Read more +16 mai 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Prezentare despre ecoturismul din România

Evenimente

Read more +20 iulie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Lecții în natură, în cadrul stagiilor de practică

Read more +11 iulie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Stagii de practică pentru elevii din grupul țintă ACCES

Read more +04 iulie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Program zilnic de stagii de practică ACCES

Read more +27 iunie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Stagii de practică pentru grupul țintă ACCES

Read more +15 iunie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Ritm alert de lecții practice

Read more +08 iunie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Eveniment de informare ACCES, la Sighișoara

Read more +05 iunie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Săptămână de practică plină

Read more +29 mai 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Lecții practice, fizzle și online, pentru colaboratorii ACCES

Read more +16 mai 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Prezentare despre ecoturismul din România

Read more +31 martie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Stagii de practică, adaptate profilului educațional

Read more +24 februarie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Consiliere de grup pentru elevii de la Prejmer

Read more +31 ianuarie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Beneficiile ACCES, explicate în două evenimente de informare

Read more +20 ianuarie 2022 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Un nou eveniment de informare ACCES

Read more +13 decembrie 2021 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Al treilea workshop al rețelei ACCES

Read more +22 noiembrie 2021 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Excursii școlare educative

Read more +12 noiembrie 2021 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Lecție online de gastronomie

Read more +17 octombrie 2021 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Excursie educativă la Saschiz

Read more +01 august 2021 By Fundatia ADEPT in ACCES Evenimente, ACCES Știri, Evenimente, Stiri

Dezvoltare personală, într-un cadru relaxat

Documente Proiect

ATENȚIE

Condiții apartenență grup țintă

Pot participa la activitățile proiectului, respectiv consiliere și orientare profesională, stagii de practică, sesiuni de instruire în domeniile TIC și educație financiară, dezvoltare personală și profesională,  persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt înmatriculate în sistemul de învățământ vizat de proiect la momentul înscrierii în grupul țintă (adeverință de elev)
 • Au domiciliul sau reședința într-una din regiunile proiectului (copie CI)
 • Își exprimă acordul și disponibilitatea pentru participarea la toate activitățile proiectului care îi vizează
 • NU mai participă la alte activități similare finanțate din Fondul Social European (declarație pe propria răspundere a persoanei din grupul țintă).
 • Își dau acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Fundaţia ADEPT Transilvania prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul implementării proiectului „FASP - Facilitarea Autodepășirii prin Stagii de Practică”, POCU/633/6/14/130686.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate după caz: AM POCU, OIR CENTRU, ANC, alte autorități publice centrale/locale. Prin completarea și trimiterea formularului pe care vi-l com pune la dispoziție, vă declarați acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale în scopul implementării proiectului.

 

Etape proces de recrutare și selecție
grup țintă

1. INFORMARE

Preînscriere online
Evenimente de informare și promovare

2. RECRUTARE

cu scopul completării și colectării dosarelor de candidatură

3. SELECȚIE


verificare dosare și admitere în grupul țintă

ATENȚIE

Documente dosar candidatură grup țintă

Participanții declarați eligibili vor depune dosarul de candidatură, care va cuprinde cel puțin următoarele:

 1. cerere de înscriere în grupul țintă;
 2. formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
 3. declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
 4. declarație pe proprie răspundere a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă;
 5. declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 6. angajament;
 7. alte documentecare dovedesc apartenența la grupul țintă (adeverință de elev)
 8. copie certificat de naștere;
 9. copie ci/buletin/pașaport;
 10. acordul părinților pentru participarea minorilor la activitățile proiectului

 

IMPORTANT

Instrucțiuni completare documente dosar candidatură grup țintă

Fiecare candidat va prezenta documentele în original, în perioada următoare, la solicitarea Expertului recrutare grup țintă, în cadrul evenimentelor de informare sau a întâlnirilor punctuale. Datele de desfășurare a acestor evenimente de recrutare/întâlniri vor fi anunțate pe pagina de FB și pe site, la secțiunea Știri&Evenimente.

Completarea dosarelor de candidatură se va face sub directa îndrumare a experților din cadrul proiectului.

În situația în care, unul sau mai multe documente nu sunt prezentate sau nu sunt corect completate, comisia de selecție a grupului țintăcare analizează dosarul de candidatură, va solicita clarificări, pe care candidatul  le va putea soluționa în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

În cazul în care candidatul nu răspunde la solicitările comisiei în timpul menționat mai sus, acesta va fi declarat RESPINS și nu va trece în etapa următoare de consiliere și orientare profesională.

 

VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI DIRECT ECHIPA DE PROIECT (pe adresa de mail: acces@fundatia-adept.org) ÎN CAZUL ÎN CARE SUNTEȚI INTERESAȚI SĂ COMPLETAȚI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI!

Alte documente utile

Ghidul Solicitantului

Condiții Specifice Stagii de practică pentru elevi

Silver Leaf

Silver Leaf este o companie tânără, dar cu o echipă foarte experimentată, personalul fiind unul calificat, specializat în servicii pentru atragerea fondurilor europene, servicii de consultanță în management de proiect, asistență tehnică, servicii de consultanță în informare și publicitate privind proiectele finanțate din IS și în servicii de consultanță privind achizițiile publice și dezvoltare planuri de afaceri. Echipa deține o foarte bună cunoaștere a modului de alocare a fondurilor UE, cât și a celor acordate statelor membre (Fonduri Structurale), o foarte bună cunoaștere a mecanismelor de evaluare a proiectelor de asistență tehnică și consultanță și experiență în organizarea de seminarii și conferințe privind măsurile de implementare a IS și organizarea de conferințe naționale privind stadiul implementării IS. Silver Leaf oferă și servicii de accesare a fondurilor europene beneficiarilor publici sau privați, cu accent pe fondurile alocate dezvoltării mediului rural (PNDR), cele dedicate dezvoltarii regionale (POR), cele dedicate IMM-urilor (POC) și celor dedicate intervențiilor sociale (POCU). În ultima perioadă compania s-a axat pe promovarea conceptului de Economie Socială în România, oferind consultanță în vederea elaborării planurilor de afaceri pentru SES și încheind o serie de parteneriate cu organizații internaționale implicate în promovarea ES.

Rolul partenerului în proiect

Partenerul Silver Leaf are ca atribuții, prin experții propusi, informarea și publicitatea asupra proiectului, organizarea evenimentelor, monitorizarea procesului de consiliere și orientare profesională, dezvoltare de protocoale de colaborare și dezvoltarea persoanală a GT, organizarea concursului pe meserii ș.a.

Responsabil Proiect

Ben Mehedin

Manager de Proiect

Tel: 004 (0) 752 264 580
acces@fundatia-adept.org

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP